Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Opis

Na Wydziale Filologicznym studia doktoranckie odbywają się w ramach czterech dyscyplin: bibliologii informatologii, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa. Doktoranci realizują swoje badania naukowe w ramach działalności poszczególnych instytutów i katedr w Katowicach i Sosnowcu: Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedry Filologii Klasycznej, Katedry Literatury Porównawczej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich (Katowice); Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, Instytutu Filologii Germańskiej, Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytutu Filologii Słowiańskiej (Sosnowiec).

W ramach programu studiów doktoranci Wydziału Filologicznego odbywają zajęcia obowiązkowe (m.in. uniwersytet, jako instytucja społeczna, metodologia bada humanistycznych, pragmatyka tekstu naukowego, finansowanie nauki, seminarium) i fakultatywne (w przygotowaniu), związane z wybranymi dyscyplinami, realizują przewidziane przez uchwałę Senatu Uniwersytetu Śląskiego (nr 229 z dnia 18.03.2014) zajęcia dydaktyczne oraz włączają się w prowadzone przez instytuty badania naukowe i prace administracyjne.

Kandydaci przyjmowani są na studia doktoranckie na podstawie postępowania rekrutacyjnego. Jego zasadniczą częścią jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat przedstawia koncepcję swojej pracy doktorskiej. Na sumę możliwych do uzyskania punktów składają się również ocena z pracy magisterskiej i osiągnięcia naukowe kandydata (publikacje, udział w konferencjach naukowych, warsztatach specjalistycznych, przynależność do kół naukowych i pełnione w nich funkcje, nagrody i wyróżnienia w dyscyplinie, w ramach, której aplikuje kandydat).

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.fil.us.edu.pl/index_doktoranckie.php

UWAGA :

Limit miejsc  68 - studia stacjonarne odnosi się do wszystkich wymienionych dyscyplin.

Kryteria kwalifikacji są jednakowe dla kandydatów dyscyplin (literaturoznawstwa, językoznawstwa, bibliologii i informatologii, kulturoznawstwa), natomiast listy rankingowe są oddzielne dla następujących specjalności:

1. literaturoznawstwo polonistyczne,

2. literaturoznawstwo – neofilologie,

3. językoznawstwo polonistyczne,

4. językoznawstwo – neofilologie,

5. bibliologia i informatologia

6. kulturoznawstwo.

Kryteria kwalifikacji

Uchwała Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2018/2019 będzie opublikowana w kwietniu 2018 roku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2017/2018

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Filologiczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 92 59

marwina.grolik@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl