Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Opis

Na Wydziale Filologicznym studia doktoranckie odbywają się w ramach czterech dyscyplin: bibliologii informatologii, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa. Doktoranci realizują swoje badania naukowe w ramach działalności poszczególnych instytutów i katedr w Katowicach i Sosnowcu: Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedry Filologii Klasycznej, Katedry Literatury Porównawczej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich (Katowice); Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, Instytutu Filologii Germańskiej, Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytutu Filologii Słowiańskiej (Sosnowiec).

W ramach programu studiów doktoranci Wydziału Filologicznego odbywają zajęcia obowiązkowe (m.in. uniwersytet, jako instytucja społeczna, metodologia bada humanistycznych, pragmatyka tekstu naukowego, finansowanie nauki, seminarium) i fakultatywne (w przygotowaniu), związane z wybranymi dyscyplinami, realizują przewidziane przez uchwałę Senatu Uniwersytetu Śląskiego (nr 229 z dnia 18.03.2014) zajęcia dydaktyczne oraz włączają się w prowadzone przez instytuty badania naukowe i prace administracyjne.

Kandydaci przyjmowani są na studia doktoranckie na podstawie postępowania rekrutacyjnego. Jego zasadniczą częścią jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat przedstawia koncepcję swojej pracy doktorskiej. Na sumę możliwych do uzyskania punktów składają się również ocena z pracy magisterskiej i osiągnięcia naukowe kandydata (publikacje, udział w konferencjach naukowych, warsztatach specjalistycznych, przynależność do kół naukowych i pełnione w nich funkcje, nagrody i wyróżnienia w dyscyplinie, w ramach, której aplikuje kandydat).

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.fil.us.edu.pl/index_doktoranckie.php

UWAGA :

Limit miejsc  64 - studia stacjonarne odnosi się do wszystkich wymienionych dyscyplin.

Kryteria kwalifikacji są jednakowe dla kandydatów dyscyplin (literaturoznawstwa, językoznawstwa, bibliologii i informatologii, kulturoznawstwa), natomiast listy rankingowe są oddzielne dla następujących specjalności:

1. literaturoznawstwo polonistyczne,

2. literaturoznawstwo – neofilologie,

3. językoznawstwo polonistyczne,

4. językoznawstwo – neofilologie,

5. bibliologia i informatologia

6. kulturoznawstwo.

Kryteria kwalifikacji

Podstawową częścią postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna, oceniana w skali 1÷20 punktów (do ostatecznej punktacji jej wynik jest mnożony przez 5 i dodawany do pozostałych punktów).

Tematem rozmowy kwalifikacyjnej jest koncepcja pracy naukowej, którą kandydat zamierza realizować w trakcie pracy nad doktoratem. Komisja Rekrutacyjna ocenia orientację kandydata w wybranej dyscyplinie badawczej, ogólną wiedzę o literaturze, języku i kulturze epoki, której dotyczy projekt, oraz oryginalność i nowatorstwo propozycji. Rozmowa powinna mieć charakter obrony prezentowanego projektu badawczego.

Na sumę punktów uzyskanych przez kandydata i decydujących o jego kwalifikacji na studia składają się poza tym:

  • ocena na dyplomie magisterskim (celujący — 6 pkt., bardzo dobry — 5 pkt., dobry plus — 4 pkt., dobry — 3 pkt.;
  • osiągnięcia naukowe kandydata/ki:

— publikacje naukowe (udokumentowane publikacje naukowe z dyscypliny, w zakresie której kandydat aplikuje na studia doktoranckie): monografia – 15 pkt., artykuł w czasopiśmie punktowanym – według punktacji ministerialnej, artykuł w recenzowanych czasopismach spoza list ministerialnych – 5 pkt., w pozostałych czasopismach – 2 pkt., w recenzowanych monografiach wieloautorskich – 5 pkt., kandydat/ka podaje maks. 5 publikacji i może uzyskać maks. 40 pkt.;

— przekład tekstu naukowego w publikacji recenzowanej 3 pkt.;  Kandydat/ka podaje maks. 2 przekłady i może uzyskać maks. 6 pkt.;

— przekład tekstu naukowego w publikacji nierecenzowanej — 1 pkt;  Kandydat/ka podaje maks. 2 przekłady i może uzyskać maks. 2 pkt.;

— publikacja popularnonaukowa w czasopiśmie — 2 pkt. za każdą;  Kandydat/ka podaje maks. 3 publikacje i może uzyskać maks. 6 pkt.;

— poświadczony udział w konferencjach naukowych z referatem: studenckie/doktoranckie — 2 pkt., krajowe — 3 pkt., zagraniczne (czyli odbywające się za granicą) — 5 pkt.;  Kandydat/ka podaje maks. 3 konferencje i może uzyskać maks. 15 pkt.;

poświadczony udział w warsztatach specjalistycznych związanych z wybraną przez doktoranta dyscypliną naukową — 1 pkt;  Kandydat/ka podaje maks. jedne warsztaty i może uzyskać maks. 1 pkt;

poświadczony udział w kołach naukowych — 1 pkt,  za pełnione funkcje — 1 ÷ 3 pkt., w zależności od funkcji;  Kandydat/ka może uzyskać maks. 4 pkt.;

stypendium naukowe ze źródeł wewnętrznych: stypendium naukowe UŚ otrzymane co najmniej 2 razy (na studiach licencjackich i/lub magisterskich, przy czym na magisterskich co najmniej raz) — 1 pkt; Grant Rektora — 2 pkt.) lub zewnętrznych: ministerialne (5 pkt.), lokalne (2 pkt.);   Kandydat/ka podaje maks. 2 stypendia i może uzyskać maks. 10 pkt.;

nagrody i wyróżnienia naukowe: nagrody uniwersyteckie (1 pkt), nagrody i wyróżnienia ogólnokrajowe i międzynarodowe:  pierwsze miejsce — 5 pkt., kolejne miejsca i wyróżnienia — 2 pkt.;  Kandydat/ka podaje maks. 2 nagrody/wyróżnienia i może uzyskać maks. 10 pkt.

Liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia naukowe: 94.

Sposób obliczania punktów:

A+B+5C = suma punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie (maks. 200 pkt.)

A. Ocena na dyplomie magisterskim — maks. 6 pkt. (waga: x 1);

B. Osiągnięcia naukowe kandydata — maks. 94 pkt. (waga: x 1);

C. Rozmowa kwalifikacyjna — maks. 20 pkt. (waga: x 5).

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie list rankingowych sporządzanych dla każdej dyscypliny naukowej. Liczba miejsc na studiach stacjonarnych jest regulowana możliwościami dydaktycznymi Instytutów, które winny zapewnić kandydatom obciążenia godzinowe w normach przewidzianych Regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim.

UWAGA:

W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) liczby punktów na liście rankingowej sporządzonej według ww. kryteriów przez więcej niż jedną osobę o zakwalifikowaniu na studia doktoranckie decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Limit miejsc odnosi się do wszystkich wymienionych dyscyplin.

Kryteria kwalifikacji są jednakowe dla kandydatów poszczególnych dyscyplin (bibliologii i informatologii, językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa), natomiast listy rankingowe są oddzielne dla następujących specjalności:

  1.     bibliologia i informatologia
  2.     językoznawstwo — filologia polska,
  3.     językoznawstwo – neofilologie,
  4.     kulturoznawstwo,
  5.     literaturoznawstwo — filologia polska,
  6.     literaturoznawstwo – neofilologie.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 €