Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności: język biznesu

Częstotliwość zjazdów : zjazdy odbywają się w soboty i niedziele

Strona internetowa wydziału: http://www.ija.us.edu.pl/

Filologia angielska uzyskała akredytację z wyróżnieniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2006 r.

Charakterystyka kierunku 

Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska stanowi język pisany, gramatyka, językoznawstwo oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego. Każda z oferowanych specjalizacji przewiduje jednak inne przedmioty kierunkowe. Specjalizacje nauczycielskie przygotowują studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmują metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Przyszli tłumacze opanowują drugi wybrany język (niemiecki, arabski, chiński) a także poznają techniki przekładu ustnego i pisemnego. Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego oraz Kultura - media - translacja obejmują zajęcia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładu tekstów literackich i użytkowych oraz komunikacji językowej. Natomiast dla osób rozwijać swoje umiejętności w zakresie angielskiego języka biznsu przygotowana została specjalizacja z intensywną nauką języka angielskiego, ukierunkowana na sferę biznesu, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia. Wraz z dyplomem  absolwent otrzymuje suplement. Suplement do dyplomu zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

Perspektywy zawodowe:

 • praca w zawodzie  nauczyciela języka angielskiego w różnych  placówkach edukacyjnych
  (w zależności od uzyskanego stopnia: licencjat/magister)
 • zawód tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych), praca w biurach tłumaczeń
 • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
 • praca w turystyce i sektorze usług, w działach współpracy z zagranicą
 • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego
 • prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością
  języków obcych (m.in. reklama, public relations)
 • praca w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych

Gruntowne wykształcenie ogólno humanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie językoznawstwa posiadają absolwenci specjalności: specjalistyczne odmiany języka angielskiego. Biegle posługuja się tym językiem, potrafią tłumaczyć teksty specjalistyczne i artystyczne.

Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia i działania, absolwenci specjalności posiadaja umiejętności komunikowania się w rozmaitych środowiskach zawodowych oraz elastycznego dostosowania się do wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej znajomości języka angielskiego.
Absolwenci przygotowani są do wykorzystania wiedzy i umiejętności językowych w sytuacjach zawodowych związanych z pracą ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet), turystyce i sektorze usług, działach współpracy z zagranicą oraz instytucjach kulturalnych).

Studia te kończą się uzyskaniem przez absolwenta stopniem magistra. 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się

 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska oraz
 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadają jeden z następujących dokumentów potwierdzających poziom znajomości języka angielskiego:
  •   Akademicki certyfikat wydany przez Uniwersytet Śląski, potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według CEFR (wyższy średnio zaawansowanym) (z minimalną oceną 5) lub na poziomie C1 według CEFR (zaawansowanym) (z minimalną oceną 4),
  •   Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0),
  •   Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79),
  •   Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570),
  •   Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C),
  •   Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
  •   Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52),
  •   Certyfikat Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A),
  •   Certyfikat Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C),
  •   Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A – 4 lub Język B - 5).

Dla kandydatów cudzoziemców:

Wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie C1 według CEFR (zaawansowanym).

 

Postępowanie kwalifikacyjne:

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

Dla absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska, zarezerwowane jest max. 50% liczby miejsc.

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata wnoszona w całości

2 800,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 973,50 zł
 • 973,50 zł
 • 1 003,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €