kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

niemiecki, polski

Czas trwania

2 lata

Instytut Filologii Germańskiej

Sosnowiec

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności: nauczycielska

Częstotliwość zjazdów : sześć zjazdów w semestrze (soboty i niedziele)

Strona internetowa wydziału: http://ifg.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Specjalność adresowana jest do absolwentów nauczycielskich kolegiów językowych oraz wyższych szkół zawodowych z tytułem licencjata. Specjalność nauczycielska oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim oferuje również naukę przedmiotów przygotowujących do prowadzenie lekcji języka obcego.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia filologii germańskiej ze specjalnością nauczycielską może – dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i dogłębnemu przygotowaniu metodyczno-pedagogicznemu – podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w szkolnictwie na każdym poziomie nauczania.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • wiedzę o języku niemieckim oraz przedmiotach przygotowujących do prowadzenia lekcji języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia germańska oraz innych kierunków humanistycznych po przeprowadzeniu osobnego postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy w ramach studiów I stopnia nie uzyskali uprawnień do nauczania języka niemieckiego zobowiązani są do ich uzupełnienia we własnym zakresie do czasu ukończenia studiów II stopnia.

W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim.

Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych uczelniach.

Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką pracy magisterskiej.

Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata wnoszona w całości

2 250,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 792,00 zł
  • 792,00 zł
  • 816,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €