Podstawowe informacje

Język wykładowy

francuski, polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności: filologia romańska

Częstotliwość zjazdów :zajęcia odbywają się w każdy weekend, zajęcia w piątki i soboty

Strona internetowa wydziału:http://romanistyka.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia w zakresie filologii romańskiej to uzupełniające studia magisterskie. Studia te obejmują moduł praktycznej nauki języka francuskiego, moduł teoretycznoliteracki, językoznawczy oraz nauczycielski. Zajęcia z nowych technologii w środowisku zawodowym mają za zadanie wyposażyć studenta w praktyczne umiejętności stosowania narzędzi niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym w przyszłym miejscu pracy: firmie, administracji, mediach, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenta filologii romańskiej cechuje doskonała znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie, na poziomie komunikacyjnym, bardzo dobra orientacja w literaturze i kulturze francuskiego obszaru językowego, głęboka wiedza o historii i strukturze języka francuskiego, znajomość i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem i w nauczaniu. Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w placówkach oświatowych, ale także jako tłumacz, pracownik instytucji kulturalnych, administracji, mediów i wydawnictw. 

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku filologia, specjalność: romańska lub język francuski lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, oraz znajomość języka francuskiego na poziomie: C1/C2.

Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna ─ o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka francuskiego.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:

  1.     ocena ostateczna na dyplomie,
  2.     pozytywna ocena z egzaminu z języka francuskiego.

Ostateczny wynik stanowi sumę  ½  oceny wymienionej w pkt. a) i b).

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata wnoszona w całości

3 000,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 039,50 zł
  • 1 039,50 zł
  • 1 071,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €