Basic information

Language of instruction

English, Polish, Italian

Duration

2 years

Description

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Filologia jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi
zastosowaniami. Po ukończeniu tego kierunku absolwent posiada nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie dwóch języków obcych,
ale jest również sprawnym tłumaczem, bądź nauczycielem języka obcego, oraz twórczym autorem efektywnych rozwiązań w
sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia.

Studia obejmują: praktyczną naukę dwóch języków specjalności (włoski i angielski), zajęcia teoretycznoliterackie, językoznawstwo
teoretyczne i stosowane, nowe technologie, przekładoznawstwo, elementy ekonomii, prawa i marketingu w perspektywie tłumaczeniowej.
Absolwenta cechuje doskonała znajomość wybranych języków w mowie i piśmie, bardzo dobra orientacja w literaturze i kulturze
danych obszarów językowych, wiedza o historii i strukturze języków obcych, znajomość technik tłumaczenia pisemnego i ustnego, z
uwzględnieniem przekładu specjalistycznego (prawnego, ekonomicznego, technicznego), konferencyjnego oraz literackiego,
zapoznanie się ze specyfiką zawodu tłumacza i wykształcenie praktycznych umiejętności wymaganych na rynku tłumaczeniowym,
znajomość nowych technologii (programy komputerowe wspomagające tłumaczenie i edycję tekstu) w komunikacji i pracy nad
tekstem, a także umiejętność posługiwania się nimi w praktyce.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach tłumaczeniowych oraz salach
komputerowych. Studenci specjalności pogłębiają swoją wiedzę również w ramach studiów w systemie Erasmus, podczas stażów
zagranicznych i zajęć wynikających z umów międzynarodowych.
Poza wysokimi kwalifikacjami oferujemy nowoczesne metody nauczania i przyjazną atmosferę.

Admissions criteria

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: włoska lub język włoski oraz znajomość języka angielskiego na poziomie: C1/C2 lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku filologia, specjalność: filologia angielska lub język angielski oraz znajomość języka włoskiego na poziomie: C1/C2

Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski – o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: włoska lub język włoski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej z oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka angielskiego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: angielska lub język angielski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej z oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka włoskiego.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2018/2019

Payment for semester
for Polish citizens and foreign candidates applying for studies on the same rules as Polish citizens

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

PLN2,500.00

Opłata w 3 częściach

  • PLN874.50
  • PLN874.50
  • PLN901.00

Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

€1,000.00

Contact

Faculty's contact details

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 99

ijrit@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Students Admissions Office

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl