Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski, rosyjski

Czas trwania

3 lata

Opis

Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana.

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Filologia jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej praktycznymi zastosowaniami. Po ukończeniu tego kierunku absolwent posiada nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie dwóch języków obcych (pierwszym zawsze jest rosyjski), ale jest również sprawnym tłumaczem, bądź nauczycielem języka obcego, oraz twórczym autorem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niestandardowych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia.

Podstawę programu stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, oraz rozumienie tekstu), językoznawstwo, kulturoznawstwo i literaturoznawstwo. Obok tych przedmiotów program studiów obejmuje przedmioty ogólnohumanistyczne, język angielski lub niemiecki oraz przedmioty specjalnościowe, tj. odpowiadające wybranej specjalności.

Absolwent specjalności Język rosyjski w turystyce ma umiejętności językowe w zakresie dwóch języków obcych — rosyjskiego przynajmniej na poziomie C1 i angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2 — stanowiących narzędzie komunikacji pod kątem praktycznej obsługi ruchu turystycznego oraz trzeciego języka obcego (czeskiego lub ukraińskiego) w zakresie podstawowym.

Interdyscyplinarny charakter studiów zapewnia uzyskanie wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. zdobycie wiedzy z zakresu realioznawstwa, kultury, historii, geografii Rosji, turystyki międzynarodowej oraz nabycie umiejętności w dziedzinie zarządzania w turystyce, organizacji ruchu turystycznego. Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę dotyczącą zasad komunikacji międzykulturowej oraz podstaw prawa autorskiego.

Absolwenta specjalności Język rosyjski w turystyce cechuje świadomość fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji oraz świadomość kulturowego oraz ekonomicznego i geopolitycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co pozwala mu na aktywne uczestnictwo w różnych formach współczesnego dyskursu międzykulturowego.

Dzięki zdobytej wiedzy ogólnej i nabytym umiejętnościom praktycznym absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole oraz aktywnie planować rozwój własny oraz innych osób, a także kreować swoją karierą zawodową.

Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani do pracy w agencjach turystycznych, biurach podróży, firmach przewozowych oraz innych instytucjach państwowych i firmach prywatnych wymagających znajomości języka rosyjskiego, a także orientacji w turystyce.

Absolwent specjalności Język rosyjski w turystyce dzięki zdobytym umiejętnościom językowym i nabytym kompetencjom komunikacyjnym i translatorskim będzie mógł podejmować pracę:

 • w biurach podróży (piloci wycieczek zagranicznych, rezydenci, przewodnicy, personel biur)
 • w ośrodkach informacji turystycznej
 • w firmach pośredniczących w wynajmie mieszkań wakacyjnych
 • w hotelach, pensjonatach, ośrodkach SPA&Wellness, itp. na stanowiskach wymagających swobodnego porozumiewania się językiem rosyjskim (recepcja, biuro rezerwacji, współpraca z kontrahentami zagranicznymi)
 • w wydawnictwach, w mediach elektronicznych i tradycyjnych, w biurach tłumaczeń jako specjaliści ds. tłumaczeń z zakresu turystyki
 • w instytucjach kultural­nych i badawczych
 • w firmach współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji
 • w strukturach samorządu terytorialnego
 • administracji państwowej oraz organizacjach pozarządowych współpracujących ze Wschodem w dziedzinie wymiany turystycznej
 • w placówkach oświatowych po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie nie jest wymagana znajomość języka rosyjskiego.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.

Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty rankingowe:

 • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 • Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.
 • Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu na różnych poziomach oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.

Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

6 — 200 %

5 — 200 %

5 — 160 %

4 — 134 %

4 — 120 %

3 — 67 %

3 — 80 %

 

2 — 40 %

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości zostanie przeliczony na punkty rankingowe według relacji 1% = 1 pkt.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z maturą międzynarodową

Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:

Wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego (Język B), przeliczony zostanie proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:

 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka

Wyniki egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zostaną przeliczone na wyniki procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem przeliczania ocen ze skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną przeliczone na punkty rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.

Dla kandydatów — obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich — dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego w sytuacji gdy, kandydat posiada świadectwo dojrzałości, które nie obejmuje przedmiotu „język obcy nowożytny”. Egzamin w formie pisemnej i ustnej będzie odpowiadać poziomem egzaminowi maturalnemu z języka obcego nowożytnego, na poziomie rozszerzonym (część pisemna). Wyniki egzaminu wyrażone w procentach, w skali od 30% do 100% zostaną przeliczone na punkty rankingowe zgodnie z zasadami jak dla kandydatów z „nową maturą”.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Konkurs Języka Angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych laureat 1
Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych laureat 1
Konkurs Języka Rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych laureat 1

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie http://kandydat.us.edu.pl/laureaci-i-finalisci-olimpiad-stopnia-centralnego

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €