Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: język niemiecki, język francuski, język czeski, język rosyjski i język szwedzki 

Strona internetowa wydziału : http://www.ikila.us.edu.pl/

Celem tej specjalności, skierowanej głównie do absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności „Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE)”, a także do absolwentów innych studiów pierwszego stopnia posiadających odpowiednie kompetencje językowe oraz umiejętności z zakresu projektowania gier, jest kształcenie wszechstronnie przygotowanych do pracy zawodowej anglistów, których kompetencje zawodowe łączą biegłą praktyczną znajomość języka angielskiego z wiedzą teoretyczną dotyczącą produkcji rozrywki interaktywnej oraz praktycznymi umiejętnościami z zakresu projektowania gier komputerowych i tradycyjnych i lokalizacji gier i oprogramowania. Absolwent jest gruntownie przygotowany do podjęcia pracy w firmach branży rozrywki interaktywnej na stanowisku projektanta poziomów, projektanta rozgrywki, tłumacza zajmującego się lokalizacją gier i oprogramowania, a także w mediach zajmujących się tematyką gier i rozrywki interaktywnej.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE);
 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych;
 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i posiadają jeden z następujących dokumentów potwierdzających zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego:
   •   Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 7.0),
   •   Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 100),
   •   Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 600),
   •   Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie B),
   •   Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
   •   Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 70),
   •   Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A lub B - 5)

oraz posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych.

 

Dodatkowe wymagania:

Kandydaci, niebędący absolwentami kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) przedkładają, poza dyplomem ukończenia studiów oraz certyfikatem językowym, portfolio samodzielnych lub zespołowych prac z zakresu projektowania gier komputerowych, składające się z maksimum czterech prac. Portfolio może obejmować na przykład: projekty poziomów gier, dokumentację gier komputerowych (projektowanych lub wykonanych), wykonane gry komputerowe, inne prace związane z rynkiem gier komputerowych. Portfolio powinno zostać przygotowane w formie cyfrowej, w sposób umożliwiający weryfikację autorstwa prac. Prace wykonane samodzielnie powinny być wyraźnie oznaczone. W przypadku przedłożenia prac zespołowych kandydat powinien dołączyć opis zakresu wykonanych samodzielnie zadań. W przypadku przedłożenia prac komercyjnych, kandydat powinien załączyć pisemne referencje zleceniodawcy lub pracodawcy lub wskazać osobę, która może udzielić referencji i potwierdzić zakres wykonanych prac. Portfolio oceniane są przez komisję rekrutacyjną w skali 0 ÷ 10 pkt. W obrębie przyjętej skali prace wykonane w języku angielskim oceniane będą wyżej. 

Kandydaci, niebędący absolwentami kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani są uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Postępowanie kwalifikacyjne:

Kwalifikacja absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia na kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacja pozostałych kandydatów odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych oraz przedłożonych do oceny portfolio. W tym przypadku łączna liczba punktów rankingowych to suma oceny na dyplomie i oceny przedłożonego portfolio.

Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska, specjalność projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) lub ukończyli filologię angielską/filologię, specjalność: angielską i posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych.

W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €