kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, japoński, polski

Czas trwania

2 lata

Instytut Języka Angielskiego

Sosnowiec

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Strona internetowa wydziału : http://www.ija.us.edu.pl/

Absolwent studiów II stopnia specjalności tłumaczeniowej z językiem japońskim posiada gruntowne i pogłębione wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Posiada wszechstronną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i praktycznej znajomości języka japońskiego. Biegle posługuje się językiem angielskim i językiem japońskim i dobrze zna kulturę obu obszarów językowych. Studia wszechstronnie przygotowują absolwenta do wykonywania zawodu tłumacza: potrafi sprawnie tłumaczyć ustnie i pisemnie teksty ogólne, specjalistyczne i artystyczne.

Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia i działania, absolwent specjalności posiada umiejętności komunikowania się w rozmaitych środowiskach zawodowych oraz elastycznego dostosowywania się do wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej znajomości języka angielskiego i języka japońskiego.

Absolwent przygotowany jest do wykorzystania wiedzy i umiejętności językowych w sytuacjach zawodowych związanych z pracą w biurach tłumaczeń, ośrodkach masowego przekazu ( radio, TV, prasa, Internet), turystyce sektorze usług, działach współpracy z zagranicą oraz instytucjach kulturalnych.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się

 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim lub na kierunku filologia, specjalność: angielska, program: tłumaczeniowy z językiem japońskim oraz
 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, obejmujących obowiązkowy blok przedmiotów z zakresu teorii i praktyki przekładu oraz wykazują się udokumentowaną znajomością języków japońskiego na poziomie A2 według CERF (niższym średnio zaawansowanym) i angielskiego.

W przypadku języka angielskiego wymagany jest jeden z następujących dokumentów:

 •   Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0),
 •   Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79),
 •   Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570),
 •   Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C),
 •   Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
 •   Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52),
 •   Certyfikat Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A),
 •   Certyfikat Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C),
 •   Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A – 4 lub Język B - 5).

Dla kandydatów cudzoziemców:

Wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie C1 według CEFR (zaawansowanym).

Postępowanie kwalifikacyjne:

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.

W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €