contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

German, Polish

Duration

2 years

Institute of German Philology

Sosnowiec

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Description

General description of the programme

The faculty of Germanic Studies equips its graduates with the fluency in German both in speech and in writing (level C2 for II degree studies) enables them to obtain general knowledge and skills in humanistic subjects and prepares them to practice the future profession based on chosen specialization.

General description of the specialization

Teacher Training Programme beside a thorough knowledge about German language and language learning subjects assumes learning second foreign language – Swedish, English etc.

Admissions criteria

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • wiedzę o języku niemieckim oraz przedmiotach przygotowujących do prowadzenia lekcji języka obcego w szkołach podstawowych;
  • umiejętność posługiwania się językiem szwedzkim na poziomie średniozaawansowanym.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia germańska (program nauczycielski).

W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim.

Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych uczelniach.

Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką pracy magisterskiej (glottodydaktyka, językoznawstwo, historia literatury niemieckiej, kultura krajów niemieckojęzycznych).

Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2018/2019

Payment for semester

To be announced

Semestral fee will be announced at a later date.


Payment for semester
for foreigners undertaking studies on the basis of contest for tuition-free places

No tuition fees

Candidates accepted for studies on the tuition-free basis pay no tuition fees. The University of Silesia in Katowice will not provide any scholarships, neither scientific nor social ones.

Candidates who passed the qualification procedure but are not admitted to studies due to the tuition-free places limit may apply for studies on tuition-paying basis.


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

€1,000.00