Podstawowe informacje

Język wykładowy

niemiecki, angielski

Czas trwania

2 lata

Opis

30 miejsc to limit dla całego konsorcjum EMLex http://www.emlex.us.edu.pl/index.html ,  w ramach limitu 15 miejsc przeznaczonych jest dla stypendystów Erasmus Mundus .

Europejskie studia leksykograficzne są studiami II stopnia i trwają cztery semestry (120 ECTS).

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki; do wyboru: francuski, włoski, hiszpański (wybór języka zależy m.in. od tego, w jakim kraju odbywa się wspólny semestr letni)

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Europejskie studia leksykograficzne są studiami międzynarodowymi, prowadzonymi przez konsorcjum EMLex, w skład którego wchodzą poza Uniwersytetem Śląskim:  Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Université de Lorraine, Universidade de Santiago de Compostela, Károli Gáspár Református Egyetem Budapest,

Universidade do Minho Braga, Università degli Studi Roma Tre, University of Stellenbosch, Institut für Deutsche Sprache oraz Universität Hildesheim. Z większością tych uczelni Uniwersytet Śląski podpisał umowy o podwójnym dyplomie. Ponadto EMLex współpracuje z instytutami naukowymi i uczelniami na całym świecie (USA, Brazylia, Rosja).  Specjalność skierowana jest do studentów, którzy na studiach II stopnia pragną pogłębić wiedzę w zakresie leksykografii teoretycznej i praktycznej. Program obejmuje m.in. nastepujące zagadnienia: typologia słowników, metaleksykografia, historia leksykografii, badanie użycie słowników, funkcje słowników, warsztat leksykograficzny, leksykografię komputerową, korpusową, leksykografię ogólną i specjalistyczną, terminografię, a także gramatykę (morfologię i składnię), leksykologię, etymologię.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku filologia, specjalność: Europejskie studia leksykograficzne (studia II stopnia) będzie przygotowany do pracy w wydawnictwach naukowych i komercyjnych w zakresie przygotowywania słowników tradycyjnych i elektronicznych od opracowania koncepcji do jej (także technicznej) realizacji. Będzie posiadał także kompetencje przydatne w pracy redakcyjnej, selekcji i opracowywaniu danych, pracy z korpusami, basami danych itp. oraz w zakresie doskonalenia zawodowego

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Zajęcia prowadzone są w j. niemieckim i angielskim, w ramach programu studiów studenci podwyższają swoją kompetencję językową na zajęciach z praktycznej nauki języka obcego. II semestr studenci spędzają za granicą na uniwersytecie partnerskim, który organizuje wspólny semestr dla wszystkich studentów EMLex, studiujących na uniwersytetach należących do konsorcjum. W przypadku, gdy II semestr dla wszystkich studentów EMLex organizowany jest na Uniwersytecie Śląskim, studenci spędzają za granica semestr III, na dowolnie wybranym uniwersytecie partnerskim.

Więcej informacji o studiach na stronie http://www.emlex.us.edu.pl/studia.html

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra na kierunkach filologicznych i na kierunku: lingwistyka stosowana, o znajomości języka niemieckiego i angielskiego (zalecany poziom – co najmniej B1).

Postępowanie kwalifikacyjne:

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych oraz rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z zakresem studiów.

W przypadku kandydatów o nieudokumentowanej znajomości ww. języków obcych, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzany będzie również poziom językowy.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €