ზოგადი ინფორმაცია

სწავლების ენა

Spanish, Polish

ხანგრძლივობა

2 წელი

აღწერა

Oferowane specjalności: język hiszpański z programem tłumaczeniowym

Oferowane lektoraty z języka obcego: praktyczna nauka drugiego języka obcego - wykładany na poziomie B1/B2

Strona internetowa wydziału: http://romanistyka.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia w zakresie języka hiszpańskiego obejmują moduł praktycznej nauki języka hiszpańskiego i drugiego języka obcego, moduł literaturoznawczy i językoznawczy, oraz do wyboru: moduł tłumaczeniowy lub nauczycielski. Celem bloku przedmiotów przekładoznawczych jest kształcenie kompetencji tłumacza w zakresie przekładu ustnego i pisemnego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin: prawo i ekonomia. Zajęcia z nowych technologii w środowisku zawodowym mają za zadanie wyposażyć studenta w praktyczne umiejętności stosowania narzędzi niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym w przyszłym miejscu pracy: firmie, administracji, mediach, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenta tej specjalności cechuje doskonała znajomość języka hiszpańskiego w mowie i w piśmie, dobra znajomość drugiego języka obcego, bardzo dobra orientacja w literaturze i kulturze hiszpańskiego obszaru językowego, głęboka wiedza o strukturze języka hiszpańskiego, umiejętność przekładu pisemnego i ustnego, znajomość nowych technologii w komunikacji i pracy nad tekstem, a także umiejętność posługiwania się nimi w praktyce. Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie tłumaczenia pozwalają absolwentowi tej specjalności podjąć pracę:

 • w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi,
 • w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce,
 • w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne,
 • w administracji,
 • w instytucjach kulturalnych i badawczych,
 • w mediach,
 • w wydawnictwach. 

მიღების კრიტერიუმები

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia, specjalność hiszpańska lub język hiszpański;
 • znajomość języka hiszpańskiego na poziomie: C1/C2.

Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: hiszpańska lub język hiszpański - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka hiszpańskiego.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:

 1.     ocena ostateczna na dyplomie,
 2.     pozytywna ocena z egzaminu z języka hiszpańskiego.

Ostateczny wynik stanowi sumę  ½  oceny wymienionej w pkt. a) i b).

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

სწავლების საფასური

Tuition fees in academic year: 2018/2019

სემესტრული გადასახადი

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


სემესტრული გადასახადი
უცხოელთათვის, რომლებიც აბარებენ უფასო ადგილების კონკურსის ფარგლებში

არ არის გადასახადი

უცხოელები, რომლებიც იქნებიან მიღებულნი სილეზიის უნივერსიტეტში უფასო ადგილების კონკურსის ფარგლებში არ იხდიან სასწავლო გადასახადს. მათ არ აქვთ უფლება მოითხოვონ უნივერსიტეტის მიერ გაცემული სოციალური თუ სხვა სახის სტიპენდიები.

კანდიდატები, რომლებიც პოზიტიურად გაივლიან უფასო ადგილების კონკურსის მიღების პროცესს მაგრამ ადგილების ლიმიტის გამო ვერ ჩაირიცხებიან უნივერსიტეტში, შეუძლიათ სწავლა წამოიწყონ ფასიანზე.


სემესტრული გადასახადი
უცხოელთათვის, რომლებიც აბარებენ ფასიანზე

1.000,00 PLN