Podstawowe informacje

Język wykładowy

hiszpański, polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności: Język hiszpański z programem: kultura literatura i media w Ameryce Łacińskiej

Oferowane lektoraty z języka obcego: praktyczna nauka drugiego języka obcego- wykładany na poziomie B1/B2

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Kierunek: filologia realizuje następujące zadania bezpośrednio wynikające ze strategii Uniwersytetu Śląskiego: 

- różnicowanie form studiów,

- wzbogacanie oferty dydaktycznej o oryginalne i innowacyjne programy studiów,

- uwzględnianie mobilności krajowej i zagranicznej w programach studiów,

- rozwijanie nowoczesnych technologii informacyjnych i informatycznych,

- umożliwienie zdobycia wysokich kwalifikacji w ramach poszczególnych kierunków studiów, przygotowujących absolwentów do pracy zawodowej i pełnienia ról publicznych.

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Filologia jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Po ukończeniu tego kierunku absolwent posiada nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie dwóch języków obcych, ale jest również sprawnym tłumaczem, bądź nauczycielem języka obcego, oraz twórczym autorem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia.

Ogólna charakterystyka specjalności: studia obejmują: praktyczną naukę języka kierunkowego i drugiego języka obcego, historię literatury i kultury danego obszaru językowego,  zajęcia teoretycznoliterackie, językoznawstwo teoretyczne i stosowane, gramatykę opisową, nowe technologie w komunikacji, przekładoznawstwo, elementy ekonomii, prawa i marketingu oraz medioznawstwa.

Absolwenta cechuje doskonała znajomość wybranych języków w mowie i piśmie, bardzo dobra orientacja w literaturze i kulturze danych obszarów językowych, wiedza o historii i strukturze języków obcych, znajomość technik tłumaczenia pisemnego i ustnego, z uwzględnieniem przekładu specjalistycznego (prawnego, ekonomicznego, technicznego), konferencyjnego oraz literackiego, zapoznanie się ze specyfiką zwodu tłumacza i wykształcenie praktycznych umiejętności wymaganych na rynku tłumaczeniowym, znajomość nowych technologii (programy komputerowe wspomagające tłumaczenie i edycję tekstu) w komunikacji i pracy nad tekstem, a także umiejętność posługiwania się nimi w praktyce.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra w doskonale wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach tłumaczeniowych oraz salach komputerowych. Studenci prowadzonych specjalności pogłębiają swoją wiedzę również w ramach studiów w systemie Erasmus, podczas stażów zagranicznych i zajęć wynikających z umów międzynarodowych. Poza wysokimi kwalifikacjami oferujemy nowoczesne metody nauczania i przyjazną atmosferę.

Perspektywy zawodowe:

Wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne pozwalają absolwentowi tej specjalności podjąć pracę:

•          w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi,

•          w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce,

•          w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne,

•          w administracji,

•          w instytucjach kulturalnych i badawczych,

•          w mediach,

•          w placówkach dyplomatycznych,

•          w wydawnictwach.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Oferowane lektoraty z języka obcego nauczane są od poziomu B1/B2.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia, specjalność: hiszpańska lub język hiszpański;
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz znajomość języka hiszpańskiego na poziomie: C1/C2.

Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: hiszpańska lub język hiszpański ─ o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności:  filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna ─ o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka hiszpańskiego.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:

  1.     ocena ostateczna na dyplomie,
  2.     pozytywna ocena z egzaminu z języka hiszpańskiego.

Ostateczny wynik stanowi sumę  ½  oceny wymienionej w pkt. a) i b).

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €