kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Instytut Matematyki

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • nauczycielska – nauczanie matematyki i zajęć komputerowych

Kiedy następuje wybór specjalności: od drugiego semestru

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Częstotliwość zjazdów : Co tydzień (15 zjazdów w semestrze), piątek, sobota, niedziela (w zależności od liczby godzin w danym semestrze)

Strona internetowa wydziału: http://www.math.us.edu.pl/

UWAGA! W przypadku studiów niestacjonarnych — kierunek zostanie uruchomiony, jeśli stosowne dokumenty złoży i dokona wpisu co najmniej 25 kandydatów.

Charakterystyka kierunku:

Studia pierwszego stopnia na kierunku Matematyka mają na celu wykształcenie absolwenta, który posiada gruntowną i na tyle wszechstronną wiedzę matematyczną, by mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia lub też wykonywać zawód matematyka. W szczególności absolwent kierunku Matematyka:

 • posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań;
 • posiada umiejętność przeprowadzania rozumowań matematycznych i dokonywania złożonych obliczeń;
 • potrafi przedstawiać treści matematyczne w mowie i piśmie;
 • potrafi budować, rozwijać i wykorzystywać modele matematyczne niezbędne w zastosowaniach;
 • posługuje się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych;
 • zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu wybranej specjalności;
 • posiada umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej;
 • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe 

Absolwent specjalności matematyczne metody informatyki posiada przygotowanie matematyczne i informatyczne pozwalające na pracę na stanowisku informatycznym, szczególnie zaś w tych obszarach, gdzie istotną rolę odgrywają narzędzia i metody matematyczne. Dzięki solidnemu wykształceniu matematycznemu i umiejętnościom informatycznym absolwent jest zdolny do współpracy interdyscyplinarnej ze wszystkimi podmiotami, które w swej działalności wykorzystują matematykę oraz informatykę. Jednocześnie jest zdolny do samokształcenia i samodzielnego uzupełniania wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Absolwent specjalności matematyka w finansach i ekonomii, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywa wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na twórczy udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii. Dzięki temu absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym lub w handlu, bądź też w przemyśle.

Absolwent specjalności  nauczycielskiej – nauczanie matematyki i zajęć komputerowych posiada gruntowną wiedzę matematyczną niezbędną do nauczania matematyki i prowadzenia zajęć komputerowych w zakresie II etapu edukacyjnego (szkoły podstawowej). Będzie pedagogiem wszechstronnie przygotowanym do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, który w procesie nauczania potrafi wykorzystywać wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, a także nowoczesne narzędzia multimedialne. Dobre przygotowanie merytoryczne i umiejętność korzystania z literatury i technologii informatycznych pozwoli absolwentowi dostosować swoją wiedzę i umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania.

Przyznawane kwalifikacje

Tytuł zawodowy licencjata na kierunku matematyka w danej specjalności.

Dalsze studia

Studia drugiego stopnia, studia podyplomowe.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Pod uwagę bierze się wyniki procentowe z następujących przedmiotów zdawanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego.

Matematyka

Lepszy z wyników:

poziom podstawowy x 0,70

albo

poziom rozszerzony x 1,00

Język polski

Lepszy z wyników:

poziom podstawowy x 0,70

albo

poziom rozszerzony x 1,00

Język obcy nowożytny

Lepszy z wyników:

poziom podstawowy x 0,70

albo

poziom rozszerzony x 1,00

waga a = 70%

waga b = 15%

waga c = 15%

Sposób obliczenia punktów:

W = a x M + b x P + c x N

gdzie:

W — wynik końcowy kandydata;

M — wynik z matematyki (M = 0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z matematyki);

P — wynik z języka polskiego;

N — wynik z języka obcego nowożytnego;

a, b, c — odpowiednie wagi.

UWAGA! W przypadku studiów niestacjonarnych — kierunek zostanie uruchomiony, jeśli stosowne dokumenty złoży i dokona wpisu co najmniej 25 kandydatów.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Pod uwagę bierze się oceny z przedmiotów: matematyka, język polski, język obcy nowożytny, zdawanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu dojrzałości, przeliczając je na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

100% punktów

ocena 6

100% punktów

ocena 4

70% punktów

ocena 5

80% punktów

ocena 3

30% punktów

ocena 4

75% punktów

 

 

ocena 3

50% punktów

 

 

ocena 2

30% punktów

Sposób naliczenia punktów:

W = a x M + b x P + c x N

gdzie:

W — wynik końcowy kandydata;

M — wynik procentowy z matematyki (M = 0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z matematyki);

P — wynik procentowy z języka polskiego;

N — wynik procentowy z języka obcego nowożytnego;

a, b, c — wagi wynoszące odpowiednio: 70%, 15%, 15%.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Przyjęcie na studia cudzoziemców, którzy podejmują studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, następuje w trybie odrębnych przepisów.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata wnoszona w całości

3 550,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 221,00 zł
 • 1 221,00 zł
 • 1 258,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €