ზოგადი ინფორმაცია

სწავლების ენა

Polish

ხანგრძლივობა

3 წელი

აღწერა

Mode of study

Part-time

Duration

3 years (6 semesters)

ECTS credits

180

Language of instruction

Polish

Specialisations

Mathematical Methods of Computer Science

• Mathematics in Finance and Economics

• Mathematics and Computer Sciences for Teachers

Specialisation begins

from second semester

Tuition fee

http://kandydat.us.edu.pl/

Sessions

Fifteen sessions in a semester, on Fridays, Saturdays and possibly Sundays.

Web-page

http://www.math.us.edu.pl/

 

Characteristics of the programme

The main aim of the programme is to provide students with firm and comprehensive knowledge in mathematics, which will enable them to continue their education at a Master level or to work as mathematicians in jobs requiring applications of mathematical tools. A graduate will possess broad background knowledge in mathematics and computer science useful for work in international computing teams, especially the ones where mathematical tools play an essential role. He will be able to: construct, optimize and research computational complexity of algorithms solving practical problems; construct and implement programs; service software packages used in engineering and statistical data processing; design and maintain databases. Through education in mathematics and IT skills, the postgraduate will be capable of interdisciplinary cooperation with professionals who use mathematics and informatics in their work and will be able to deepen his or her knowledge independently in response to rapidly changing demands.

 

Qualifications awarded

Bachelor's Degree in Mathematics.

 

Access to further studies

Master's programmes, non-degree postgraduate education.

მიღების კრიტერიუმები პოლონური საატესტატო გამოცდების ახალი სისტემით ჩაბარებული კანდიდატებისთვის (2005 წლის შემდეგ)

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Pod uwagę bierze się wyniki procentowe z następujących przedmiotów zdawanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego.

Matematyka

Lepszy z wyników:

poziom podstawowy x 0,70

albo

poziom rozszerzony x 1,00

Język polski

Lepszy z wyników:

poziom podstawowy x 0,70

albo

poziom rozszerzony x 1,00

Język obcy nowożytny

Lepszy z wyników:

poziom podstawowy x 0,70

albo

poziom rozszerzony x 1,00

waga a = 70%

waga b = 15%

waga c = 15%

Sposób obliczenia punktów:

W = a x M + b x P + c x N

gdzie:

W — wynik końcowy kandydata;

M — wynik z matematyki (M = 0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z matematyki);

P — wynik z języka polskiego;

N — wynik z języka obcego nowożytnego;

a, b, c — odpowiednie wagi.

UWAGA! W przypadku studiów niestacjonarnych — kierunek zostanie uruchomiony, jeśli stosowne dokumenty złoży i dokona wpisu co najmniej 25 kandydatów.

მიღების კრიტერიუმები პოლონური საატესტატო გამოცდების ძველი სისტემით ჩაბარებული კანდიდატებისთვის (2005 წლამდე)

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Pod uwagę bierze się oceny z przedmiotów: matematyka, język polski, język obcy nowożytny, zdawanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu dojrzałości, przeliczając je na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

100% punktów

ocena 6

100% punktów

ocena 4

70% punktów

ocena 5

80% punktów

ocena 3

30% punktów

ocena 4

75% punktów

 

 

ocena 3

50% punktów

 

 

ocena 2

30% punktów

Sposób naliczenia punktów:

W = a x M + b x P + c x N

gdzie:

W — wynik końcowy kandydata;

M — wynik procentowy z matematyki (M = 0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z matematyki);

P — wynik procentowy z języka polskiego;

N — wynik procentowy z języka obcego nowożytnego;

a, b, c — wagi wynoszące odpowiednio: 70%, 15%, 15%.

საერთაშორისო ატესტატი

The candidate who obtained the International Baccalaureate diploma, issued by the International Baccalaureat Organization based in Geneva, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of International Baccalaureate are calculated according to the following indicators:

IB Diploma

Standard level

Higher level

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

In case the candidate does not submit the International Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the IB result issued by the appropriate institution and present the IB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from IB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

ევროპული ატესტატი

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

უცხოური ატესტატი

The candidate who has obtained the secondary school graduation certificate (or another document) issued outside Poland may apply for studies. The document has to entitle the holder to undertaking Bachelor studies in the country in which the document was issued.

For candidates which are Polish citizens or apply for studies on the same rules as Polish citizens, the admission procedures defined in the programme’s description apply.

Foreign candidates applying for studies on other basis (tuition-paying, tuition-free, scholarships) are accepted for studies under regulations other than noted in the admission criteria. 
 

If programme’s admission criteria require mark in Polish language :
The candidates applying as Polish citizens or on the same rules as Polish, which finished secondary education outside Poland, will have the mark of that country’s language taken into account instead of Polish language mark.

Note: If programme’s admission criteria under “new” Polish maturity exam include additional entrance exams the results of BOTH entrance exam and secondary school graduation certificate are considered.

სწავლების საფასური

Tuition fees in academic year: 2018/2019

სემესტრული გადასახადი

Opłata wnoszona w całości

3.550,00 PLN

Opłata w 3 częściach

  • 1.221,00 PLN
  • 1.221,00 PLN
  • 1.258,00 PLN

სემესტრული გადასახადი
უცხოელთათვის, რომლებიც აბარებენ ფასიანზე

1.000,00 PLN