Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

3,5 year

Description

Oferowane specjalności:

  • modelowanie komputerowe
  • nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
  • energetyka jądrowa

Kiedy następuje wybór specjalności: po czwartym semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału: http://if.us.edu.pl/cms/

Charakterystyka kierunku:

Fizyka techniczna jest kierunkiem o charakterze aplikacyjnym. Stacjonarne studia I stopnia trwają 7 semestrów, kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera fizyki technicznej. Po trzecim roku studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki.

Fizyka Techniczna znakomicie wpisuje się we współczesne wymagania stawiane interdyscyplinarnym kierunkom studiów, łączy bowiem solidną teoretyczną wiedzę z zakresu współczesnej fizyki ze specjalistycznym, empirycznym przygotowaniem, m.in. z podstaw materiałoznawstwa i technik pomiarowych stosowanych w przemyśle. Wiedza i umiejętności wzbogacone są doświadczeniem nabytym przez studentów w trakcie zajęć w laboratoriach, zaangażowaniu w prace badawcze i w trakcie staży w przedsiębiorstwach.

Podczas studiów szczególny nacisk jest położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, od prostych do złożonych, z pomocą dostępnego aparatu matematycznego, komputerowego lub technologicznego. Program studiów obejmuje kompleksowe wdrożenie nowoczesnych technologii komputerowych. Część przedmiotów (inżynierskich) ma charakter aplikacyjny, przygotowujący absolwenta do pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe:

Na studiach na kierunku Fizyka techniczna przygotowywani są wykwalifikowani specjaliści na potrzeby różnych działów gospodarki oraz jej zaplecza naukowego. Tytuł zawodowy inżyniera jest cenionym przez przyszłych pracodawców znakiem poziomu wykształcenia.

  • Absolwent specjalności Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe jest przygotowany do rozpoczęcia pracy w przemyśle, w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych. Wiedza oraz umiejętności, które posiądzie w trakcie studiów, będą mogły być także wykorzystane w dziedzinach pokrewnych, takich jak biofizyka, nanotechnologia czy inżynieria materiałowa.

  • Absolwenta studiów na specjalności Modelowanie komputerowe charakteryzuje synergiczne połączenie gruntownej wiedzy i zrozumienia zjawisk przyrody z praktycznie opanowanym warsztatem informatycznym, dzięki czemu jest przygotowany  do rozpoczęcia pracy w przemyśle, w firmach informatycznych, komputerowych, w działach informatycznych banków, w laboratoriach badawczych i przemysłowych, a także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie czy socjologia.

  • Absolwent specjalności Energetyka jądrowa posiada wiedzę przydatną przy obsłudze urządzeń jądrowych stosowanych w przemyśle, szpitalach, radiologicznej ochronie środowiska, jednostkach naukowo-badawczych, reaktorach i elektrowniach jądrowych krajowych oraz zagranicznych. Ponadto znajomość Prawa Atomowego i aktów wykonawczych  umożliwia mu podjęcie pracy w jednostkach nadzoru jądrowego.

 

Admissions criteria for candidates with "new" Polish maturity exam (issued after 2005)

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).   

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Pod uwagę bierze się sumę punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym  z następujących przedmiotów:

Matematyka


Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

Fizyka i astronomia

Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

Informatyka


Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

Biologia


Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

Chemia


Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

Geografia


Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

Język obcy nowożytny

Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

  •   p. podst. — poziom podstawowy
  •   p. rozsz. — poziom rozszerzony

Sposób naliczenia punktów:

W = M + F + I + B + C + G + N

gdzie:              

W — wynik końcowy kandydata;

M — wynik z przedmiotu matematyka;

F — wynik z przedmiotu fizyka i astronomia;

I — wynik z przedmiotu informatyka;

B — wynik z przedmiotu biologia;

C — wynik z przedmiotu chemia;

G — wynik z przedmiotu geografia;

N — wynik z przedmiotu język obcy nowożytny.

Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z NOWĄ I STARĄ MATURĄ.

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z któregokolwiek przedmiotu to uzyskuje zerową liczbę punków z tego przedmiotu.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku

Admissions criteria for candidates with "old" Polish maturity exam (issued before 2005)

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).   

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Podstawą przyjęcia na studia będzie konkurs świadectw dojrzałości. W konkursie będzie brana pod uwagę suma ocen z fizyki lub fizyki i astronomii (F), matematyki (M), chemii (C), biologii (B), geografii (G) oraz języka obcego nowożytnego (N) uzyskanych na egzaminie dojrzałości.

Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba punktów w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

100 punktów

ocena 6

100 punktów

ocena 4

70 punktów

ocena 5

80 punktów

ocena 3

30 punktów

ocena 4

75 punktów

 

 

ocena 3

50 punktów

 

 

ocena 2

30 punktów

Sposób obliczenia punktów:

W = M + F + B + C + G + N

Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z NOWĄ I STARĄ MATURĄ.

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z któregokolwiek przedmiotu to uzyskuje zerową liczbę punków z tego przedmiotu.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku,

International Baccalaureate

The candidate who obtained the International Baccalaureate diploma, issued by the International Baccalaureat Organization based in Geneva, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of International Baccalaureate are calculated according to the following indicators:

IB Diploma

Standard level

Higher level

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

In case the candidate does not submit the International Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the IB result issued by the appropriate institution and present the IB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from IB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

European Baccalaureate

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

Secondary education certificate, or equivalent, obtained outside of Poland

The candidate who has obtained the secondary school graduation certificate (or another document) issued outside Poland may apply for studies. The document has to entitle the holder to undertaking Bachelor studies in the country in which the document was issued.

For candidates which are Polish citizens or apply for studies on the same rules as Polish citizens, the admission procedures defined in the programme’s description apply.

Foreign candidates applying for studies on other basis (tuition-paying, tuition-free, scholarships) are accepted for studies under regulations other than noted in the admission criteria. 
 

If programme’s admission criteria require mark in Polish language :
The candidates applying as Polish citizens or on the same rules as Polish, which finished secondary education outside Poland, will have the mark of that country’s language taken into account instead of Polish language mark.

Note: If programme’s admission criteria under “new” Polish maturity exam include additional entrance exams the results of BOTH entrance exam and secondary school graduation certificate are considered.

Exceptions from admission procedures

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs "Fizyka się Liczy" laureat 1
Wszystkie międzynarodowe i ogólnopolskie konkursy z zakresu nauk ścisłych laureat 1
Ogólnopolski Sejmik Matematyków laureat 1
Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów laureat 1
Konkurs Wiedzy Technicznej laureat 1
Olimpiada Astronomiczna laureat lub finalista
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Technicznej laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie http://kandydat.us.edu.pl/laureaci-i-finalisci-olimpiad-stopnia-centralnego

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2018/2019

Payment for semester
for Polish citizens and foreign candidates applying for studies on the same rules as Polish citizens

No tuition fees

Polish citizens and foreigners applying for studies on the rules applicable to Polish citizens do not settle the tuition fee for full-time studies on the University of Silesia.


Payment for semester
for foreigners undertaking studies on the basis of contest for tuition-free places

No tuition fees

Candidates accepted for studies on the tuition-free basis pay no tuition fees. The University of Silesia in Katowice will not provide any scholarships, neither scientific nor social ones.

Candidates who passed the qualification procedure but are not admitted to studies due to the tuition-free places limit may apply for studies on tuition-paying basis.


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

€1,500.00