Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Instytut Chemii

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Nabór jest prowadzony na semestr letni roku akademickiego 2018/2019.

Oferowane specjalności: Chemia budowlana

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału:http://chemia.us.edu.pl/chemia/student

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku chemia mają za zadanie umożliwić studentom pogłębienie wiedzy z zakresu chemii, a także rozwijać własne zainteresowania w ramach specjalistycznych zajęć. Biorąc po uwagę aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, w programie kształcenia kładziemy duży nacisk na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności pozwalających na efektywną pracę w zawodzie chemika i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywanym zawodem.

W szczególności, absolwent studiów II stopnia na kierunku chemia (bez względu na obraną specjalność) będzie:

  • posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin chemii uzyskaną w trakcie studiów I stopnia,
  • szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyska dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na poszczególnych specjalnościach,
  • potrafił pracować indywidualnie i zespołowo w celu osiągnięcia określonych rezultatów,
  • przeprowadzał odpowiednie czynności laboratoryjne i analizy, a także obsługiwał sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową,
  • posługiwał się literaturą fachową dostępną w języku polskim i angielskim,
  • dojrzały do podejmowania decyzji i krytycznej oceny bazując na wiedzy w zakresie obranego kierunku/specjalności,
  • mógł prowadzić badania, a także uczestniczyć w projektach badawczych z zakresu różnych dziedzin chemii,
  • świadom roli rozwijania własnych zainteresowań i ustawicznego pogłębiania wiedzy,
  • potrafił przedstawić wyniki własnych badań w formie pisemnej i/lub ustnej mając na uwadze odbiorcę,
  • posiadał odpowiednie kompetencje umożliwiające kontynuację edukacji na studiach III stopnia.

Unikatowość kierunku chemia w głównej mierze wynika z obranego modelu kształcenia, charakteryzującego się dużą elastycznością i multidyscyplinarnością. Przy tym w swoim centralnym miejscu model ten jest oparty na kształceniu chemicznym.

Innowacyjność modelu kształcenia studentów polega na ich przygotowaniu do świadomego kreowania własnej przyszłości. Efekt taki osiąga się poprzez różne formy dydaktyczne (w tym zajęcia prowadzone przez zewnętrznych ekspertów z kraju i zagranicy, praktyczne zajęcia z użyciem komputerów), działania umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań (wspieranie działań koła naukowego, realizacja indywidualnych projektów badawczych w ramach współpracy student-nauczyciel, indywidualna opieka i wsparcie nauczycieli akademickich wybitnych studentów) oraz działania podnoszące świadomość rangi wyboru własnej kariery studenckiej i zawodowej (poprzez świadomy wybór zajęć, opiekunów naukowych, specjalności, specjalizacji, itp.). Studenci mogą korzystać z oferty wymiany studenckiej (programy SOCRATES i MOST).

W ramach seminarium magisterskiego i innych zajęć zwracamy uwagę na kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, roli i znaczenia prowadzonych badań naukowych, potrzebami ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań.

Zajęcia dydaktyczne na kierunku chemia prowadzą nauczyciele akademiccy o dużych kwalifikacjach i uznanym dorobku naukowym. O wysokiej jakości kształcenia na kierunku chemia świadczą uzyskane akredytacje (PKA i UKA).

Kierunek chemia posiada także międzynarodową akredytację Euromaster, dzięki której dyplomy naszych absolwentów są uznawane przez inne uczelnie Unii Europejskiej.

Specjalność chemia budowlana łączy wiedzę z zakresu nauk chemicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej.  Absolwent studiów zna metody modyfikacji funkcjonalnych materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Zna podstawowe metody ochrony materiałów budowlanych przed korozją oraz sposoby recyklingu wyrobów gotowych. Potrafi projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiada wiedzę w zakresie metod ich badania. Zna podstawowe problemy związane z ochroną środowiska i potrafi kierować się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych. Absolwent studiów zna język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia. Potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych Absolwent ma wpojony nawyk ustawicznego kształcenia się oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Perspektywy zawodowe:

Wiedza oraz kwalifikacje praktyczne predestynują go do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych produkujących na potrzeby budownictwa, jak również w laboratoriach badawczo-rozwojowych przemysłu budowlanego. Nowoczesne techniki badawcze, które studenci poznają w trakcie studiów sprawią, że są pożądani w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach. Znajomość wielu technik badawczych i gruntownej wiedzy chemicznej pozwala też na podjęcie pracy jako analitycy, syntetycy organiczni i nieorganiczni, technolodzy w wielu branżach współczesnego i zaawansowanego przemysłu chemicznego. Poszukiwani są również jako specjaliści w firmach zajmujących się odczynnikami chemicznymi i specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym. Po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego mogą nauczać w szkołach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera lub magistra na odpowiednim kierunku należącym do dziedziny nauk chemicznych lub rolniczych (tj. chemia, biochemia, biotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia żywności), lub na pokrewnych kierunkach z dziedziny nauk fizycznych, biologicznych lub nauk technicznych (tj. np. fizyka, fizyka medyczna, biologia, biofizyka, inżynieria materiałowa).

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).   

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taką samą ocenę końcową na dyplomie, jako kolejne kryterium kwalifikacji (rankingu) stosuje się odpowiednio: średnią ocen ze studiów, a następnie ocenę z pracy dyplomowej.

Na podstawie ww. kryteriów sporządzana jest lista rankingowa, według której wypełniany jest limit miejsc na specjalność.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 €