Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

2 lata

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Chorzów

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

  • nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie (studia polsko-francuskie) - prowadzona w języku angielskim

Kiedy następuje wybór specjalności: na etapie rekrutacji

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału: http://if.us.edu.pl/cms/

 

Charakterystyka kierunku:

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka trwają 4 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra fizyki. Studia polsko-francuskie na specjalności nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie są prowadzone w trybie tzw. European Master wspólnie z Uniwersytetem du Maine w le Mans we Francji. Absolwent otrzymuje dwa dyplomy magisterskie – polski i francuski.  W procesie dydaktycznym uczestniczy kadra trzech wyższych uczelni. Część studentów tej specjalności odbywa praktykę w Centrum Fizyki w Jüllich (Niemcy), wiodącym ośrodku, gdzie prowadzone są na światowym poziomie unikalne badania nad otrzymywaniem, określeniem własności cienkich warstw i obiektów małowymiarowych.

Zajęcia semestru VII i VIII odbywają się  w macierzystych uczelniach i językiem wykładowym będzie język ojczysty. Pod koniec VIII semestru (maj-czerwiec) studenci polscy wyjeżdżają do uczelni francuskiej, a studenci z Francji do Instytutu Fizyki do Katowic, na staż zagraniczny, w trakcie którego poznają techniki badawcze nano- i mezomateriałów dostępne w obu partnerskich jednostkach.

Na ostatnim roku studiów wszystkie wykłady odbywają się w języku angielskim, niektóre z nich w systemie e-learning. W ostatnim semestrze studenci ponownie wyjeżdżają do partnerskich uczelni i tam przygotowują swoje prace magisterskie. Praktycznym sprawdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście fizyki będzie przygotowanie i obrona w tym języku pracy magisterskiej.

Perspektywy zawodowe: Absolwent może podejmować pracę w laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN i zaplecza naukowo-technicznego przemysłu, w innowacyjnych przedsiębiorstwach, a także w dziedzinie dziennikarstwa naukowego. Potrafi  ustawicznie poszerzać swoją wiedzę i efektywnie ją wykorzystywać. Wiedza fizyczna i umiejętności, które posiadł w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystana w nowoczesnych firmach technologicznych  w Polsce i w Europie, natomiast opanowane metody matematyczne i komputerowe pozwalają na zatrudnienie także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie czy socjologia.

Warunkiem przyjęcia na tę specjalność jest znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym.  

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

2 100,00 €