Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Description

Mode of study

Full-time

Duration

2 years (4 semesters)

ECTS credits

120

Language of instruction

Polish

Specialisations

• Biomathematics

• Mathematical Methods in Computer Science

• Mathematics in Finance and Economics

• Mathematics in Industry

• Mathematical Modelling

• Mathematics for Teachers

• Pure Mathematics

Specialisation begins

from first semester

Web-page

http://www.math.us.edu.pl/

 

Characteristics of the programme

The main aim of the programme is to provide students with firm and comprehensive knowledge in mathematics, which will enable them to continue their education at a PhD level or to work as mathematicians in jobs requiring applications of mathematical tools. After completion of the programme, a graduate is expected to:

  • have advanced knowledge of mathematics and its applications,
  • posses the ability to reason mathematically and be able to verify mathematical conjectures,
  • know commonly used mathematical terminology in English.
  • be able to present mathematical concepts in speaking and in writing,
  • be able to build, develop and apply mathematical models,
  • be able to use advanced IT tools to solve theoretical and practical mathematical problems,
  • be prepared to cooperate in international teams, where the leading language is English,
  • be able to deepen knowledge of current research in mathematics and informatics,
  • be ready to embark on doctoral studies,

 

A graduate will possess broad background knowledge in mathematics and computer science useful for work in teams, especially the ones where mathematical tools play an essential role. Accorrding to the specialisation chosen he or she will be able to: construct, optimize and research computational complexity of algorithms solving practical problems; construct and implement programs; service software packages used in engineering and statistical data processing; design and maintain databases. Through education in mathematics and IT skills, the graduate will be capable of interdisciplinary cooperation with professionals who use mathematics in their work and will be able to deepen his or her knowledge independently in response to rapidly changing demands.

 

Qualifications awarded

MSc Degree in Mathematics.

 

Access to further studies

PhD programmes, non-degree postgraduate education.

Admissions criteria

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).   

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o poniższe kryterium kwalifikacji.

Kryterium kwalifikacji:

Kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywać się będzie na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

Sposób obliczenia punktów:

W = 4 x M + 2 x S + R

gdzie:

W — wynik końcowy kandydata,

M, S, R — oznaczają ocenę na dyplomie ukończenia studiów: M - na kierunku matematyka, S - na innym kierunku z obszaru nauk ścisłych lub na kierunku z obszaru nauk technicznych, R - na pozostałych kierunkach.

W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem W brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2018/2019

Payment for semester
for Polish citizens and foreign candidates applying for studies on the same rules as Polish citizens

No tuition fees

Polish citizens and foreigners applying for studies on the rules applicable to Polish citizens do not settle the tuition fee for full-time studies on the University of Silesia.


Payment for semester
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

No tuition fees

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

€1,000.00

Contact

Faculty's contact details

Instytut Matematyki

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 258 29 76
32 359 16 85

im@math.us.edu.pl

Contact for foreigners

International Students Admissions Office

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl