Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Opis

Po zakończeniu Studiów Doktoranckich, które powinny zostać zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora, uczestnik posiada gruntowną wiedzę w zakresie wybranej specjalności matematycznej. W trakcie studiów poszerza on swoją wiedzę na temat osiągnięć współczesnej matematyki teoretycznej i stosowanej. Ma pogłębioną wiedzę o metodach i procedurach badawczych w zakresie wybranej specjalności co pozwala na samodzielne planowanie sposobów rozwiązania problemów badawczych i ma poszerzoną wiedzę o znaczeniu wybranej specjalności dla rozwoju nauki. Ma opanowany zaawansowany aparat matematyczny oraz metody numeryczne w zakresie niezbędnym do opisu i rozwiązywania problemów badawczych oraz modelowania zjawisk i procesów z nimi związanych. Posiada znajomość i umiejętność stosowania pakietów oprogramowania oraz korzystania z dostępnych baz danych jako narzędzia w pracy badawczej związanej z wybraną specjalnością. Ma opanowaną fachową terminologię wybranej specjalności w języku polskim i angielskim. Ma także wiedzę dotyczącą podstawowych zasad prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz uwarunkowań zwyczajowych i etycznych związanych z działalnością naukową. Absolwent Studiów Doktoranckich potrafi planować proces przygotowania pisemnej dysertacji naukowej, umie przystosować własny pisemny tekst naukowy do wytycznych redakcji czasopism naukowych lub wydawców, zna procedurę oceny wartościowania prac naukowych oraz parametrycznej dorobku naukowego w Polsce i na świecie.

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.wmfch.us.edu.pl/content/studia-iii-stopnia

Kryteria kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, ocenę dostarczonych dokumentów i średnią ocen ze studiów przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

Do postępowania kwalifikacyjnego kandydaci dostarczają:

  • opinię promotora pracy magisterskiej lub samodzielnego pracownika naukowego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
  • kopię certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (o ile kandydat takie posiada),
  • życiorys wraz z dokumentacją osiągnięć naukowych,
  • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych — średnią ocen uzyskanych na obu stopniach kształcenia).

Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów biorąc pod uwagę:

  1. Rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat przedstawia swoje zainteresowania, motywację podjęcia studiów doktoranckich i planowaną karierę. Komisja ocenia: predyspozycje kandydata do prowadzenia pracy naukowej i zajęć dydaktycznych, znajomość języków obcych oraz predyspozycje uzyskania stopnia doktora — ocena w skali liczbowej od 2.0 do 5.0. (Otrzymanie oceny niedostatecznej (2.0) w skali ocen od 2.0 do 5.0 oraz nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego).
  2. Dokumentację osiągnięć naukowych, na którą składa się członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach, prezentacje na konferencjach, publikacje naukowe lub popularnonaukowe, itp. — ocena w skali liczbowej od 2.0 do 5.0.
  3. Średnią ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

O przyjęciu na studia i ewentualnym przyznaniu stypendium, decyduje suma (S) z uzyskanych wyników:

S = A + B + C

Gdzie:

A — wynik z rozmowy kwalifikacyjnej,

B — wynik z osiągnięć naukowych,

C — średnia ocen ze studiów (średnia arytmetyczna średnich ocen uzyskanych na obu stopniach kształcenia w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych).

Kandydaci cudzoziemcy:

W procesie rekrutacji na studia doktoranckie, zobowiązani są złożyć do Komisji Rekrutacyjnej tłumaczenie dokumentów na język polski lub angielski każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski. Na tym etapie tłumaczenie nie musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci przyjęci, przy dokonywaniu wpisu na studia, zobowiązani są złożyć tłumaczenie dokumentów na język polski każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego umieszczonego na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości albo poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 500,00 €