Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Opis

Studia kierowane są do absolwentów fizyki (w tym fizyki medycznej i technicznej oraz biofizyki), a także pokrewnych kierunków ścisłych i inżynierskich (w szczególności chemii), którzy pragną rozwijać swoje kompetencje poznawcze i zawodowe w szeroko pojętym obszarze nauk fizycznych. Jest to zarówno fizyka doświadczalna jak i fizyka teoretyczna (również w wydaniu interdyscyplinarnym, np. chemia fizyczna czy fizyka matematyczna). Obszar studiów doktoranckich jest naturalnym obszarem tematyki naukowej Instytutu – tematy badawcze mają często unikalny w skali światowej charakter. Studia doktoranckie z fizyki kształcą wysoko wykwalifikowanych dydaktyków oraz naukowców, którzy mogą pracować na uczelniach oraz w szkołach. Nabycie kompetencji związanych z precyzją i sprawnością myślenia, zdolnością poznawania i szczegółowego analizowania złożonych procesów czynią absolwentów studiów doktoranckich z fizyki również świetnymi kandydatami do pracy w instytucjach naukowych, ośrodkach naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstwach o różnorakim profilu. Wysokie kompetencje informatyczne oraz umiejętność analizy skomplikowanych danych kwalifikują do pracy w sektorze ICT a także w ubezpieczeniach i bankowości.

Na studiach III stopnia obowiązuje rozliczenie w cyklu rocznym. Studia dla obywateli UE są bezpłatne a doktoranci mogą się starać o różnorakie stypendia (doktoranckie, socjalne, projakościowe, dla najlepszego doktoranta, stypendia ministra oraz fundowane w ramach projektów naukowych lub we współpracy z przedsiębiorstwami).

W ramach studiów doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne.

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.wmfch.us.edu.pl/content/studia-iii-stopnia

Kryteria kwalifikacji

1. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadać dyplom magistra lub równorzędny,
 • uzyskać pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego,
 • uzyskać pozytywną ocenę rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z egzaminem ustnym (co najmniej 3 w skali 2÷5). 

2. Jeśli liczba kandydatów spełniających warunki wymienione w pkt. 1 przewyższa liczbę miejsc, o przyjęciu kandydata oraz o przyznaniu stypendium doktoranckiego decyduje suma punktów  zdefiniowana jako:

S=0.3 A+0.05 B+0.05 C+0.5 D+0.1 E

gdzie A, B, C, D oraz E oznaczają liczbę punktów uzyskanych wg następujących kryteriów:

 • A: w przypadku ukończenia jednolitych studiów magisterskich średnia ocen ze studiów; w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych: studia I stopnia + studia II stopnia, średnia ocen uzyskanych na obu poziomach kształcenia;
 • B: ocena pracy magisterskiej;
 • C: ocena z egzaminu magisterskiego;
 • D: ocena rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z egzaminem ustnym;
 • E: ocena w skali 2÷5, dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną — dorobku naukowego.

3. Przedmiotem egzaminu ustnego, o którym mowa w punktach 1 i 2, jest wiedza zawarta w dwóch wykładach, wybranych przez kandydata na studia doktoranckie spośród następujących wykładów:

 • Wstęp do fizyki  atomowej  i molekularnej,
 • Wstęp do fizyki  jądra  atomowego,
 • Wstęp do fizyki  fazy  skondensowanej,
 • Wstęp do fizyki  cząstek  elementarnych,
 • Wstęp do astrofizyki,
 • Wybrane zagadnienia fizyki kwantowej i statystycznej,
 • Metody matematyczne i fizyczne w ekonofizyce.

4. Osoby ze stopniem magistra zakwalifikowane w drodze konkursu do udziału w polskich lub międzynarodowych projektach naukowych mogą zostać przyjęte na studia doktoranckie w Instytucie Fizyki UŚ bez dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.

5. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie powinna złożyć:

 • podanie — ankietę osobową — o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata,
 • życiorys,
 • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego z podanym ostatecznym wynikiem studiów lub dokument potwierdzający posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,
 • trzy fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej określonej w zarządzeniu Rektora,
 • kserokopię obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
 • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - średnią ocen uzyskanych na obu stopniach kształcenia) oraz ocenę z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego,
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego wraz z pisemną zgodą na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego,
 • deklarację o wyborze dwóch wykładów do egzaminu ustnego, wybranych spośród wymienionych w pkt. 3.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 700,00 €