Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

4 lata

Opis

Studia kierowane są do absolwentów fizyki (w tym fizyki medycznej i technicznej oraz biofizyki), a także pokrewnych kierunków ścisłych i inżynierskich (w szczególności chemii), którzy pragną rozwijać swoje kompetencje poznawcze i zawodowe w szeroko pojętym obszarze nauk fizycznych. Jest to zarówno fizyka doświadczalna jak i fizyka teoretyczna (również w wydaniu interdyscyplinarnym, np. chemia fizyczna czy fizyka matematyczna). Obszar studiów doktoranckich jest naturalnym obszarem tematyki naukowej Instytutu – tematy badawcze mają często unikalny w skali światowej charakter. Studia doktoranckie z fizyki kształcą wysoko wykwalifikowanych dydaktyków oraz naukowców, którzy mogą pracować na uczelniach oraz w szkołach. Nabycie kompetencji związanych z precyzją i sprawnością myślenia, zdolnością poznawania i szczegółowego analizowania złożonych procesów czynią absolwentów studiów doktoranckich z fizyki również świetnymi kandydatami do pracy w instytucjach naukowych, ośrodkach naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstwach o różnorakim profilu. Wysokie kompetencje informatyczne oraz umiejętność analizy skomplikowanych danych kwalifikują do pracy w sektorze ICT a także w ubezpieczeniach i bankowości.

Na studiach III stopnia obowiązuje rozliczenie w cyklu rocznym. Studia dla obywateli UE są bezpłatne a doktoranci mogą się starać o różnorakie stypendia (doktoranckie, socjalne, projakościowe, dla najlepszego doktoranta, stypendia ministra oraz fundowane w ramach projektów naukowych lub we współpracy z przedsiębiorstwami).

W ramach studiów doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne.

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.wmfch.us.edu.pl/content/studia-iii-stopnia

Kryteria kwalifikacji

Studia w języku angielskim.

1. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadać dyplom magistra fizyki, astronomii, matematyki, chemii lub innej dziedziny pokrewnej,
 • posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym studiowanie i prowadzenie badań naukowych w tym języku,
 • przedstawić list rekomendacyjny od opiekuna naukowego pracy magisterskiej oraz list rekomendacyjny od samodzielnego pracownika naukowego uczelni macierzystej kandydata,
 • uzyskać pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego Instytutu Fizyki na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego,
 • przedstawić CV,
 • zdać egzamin z podstaw fizyki na poziomie studiów magisterskich II stopnia (zakres obowiązującego materiału wg wykładów podanych poniżej,
 • dostarczyć dokumenty, tj.:
 • podanie — ankietę osobową — o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata,
 • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego z podanym ostatecznym wynikiem studiów lub dokument potwierdzający posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,
 • trzy fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej określonej w zarządzeniu Rektora,
 • kserokopię obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
 • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - średnią ocen uzyskanych na obu stopniach kształcenia) — w przypadku kiedy średnia ocen brana jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie,
 • deklarację o wyborze dwóch wykładów do egzaminu ustnego, wybranych spośród następujących wykładów: Wstęp do fizyki  atomowej  i molekularnej; Wstęp do fizyki  jądra  atomowego; Wstęp do fizyki  fazy  skondensowanej; Wstęp do fizyki  cząstek  elementarnych; Wstęp do astrofizyki; Wstęp do teorii ciała stałego; Wybrane zagadnienia fizyki kwantowej i statystycznej; Metody matematyczne i fizyczne w ekonofizyce.

2. Jeśli liczba kandydatów spełniających warunki wymienione w pkt. 1 przewyższa liczbę miejsc, o przyjęciu kandydata oraz o przyznaniu stypendium doktoranckiego decyduje suma punktów  zdefiniowana jako:

S=0.3 A+0.05 B+0.05 C+0.5 D+0.1 E

gdzie A, B, C, D oraz E oznaczają liczbę punktów uzyskanych wg następujących kryteriów:

 • A: w przypadku ukończenia jednolitych studiów magisterskich średnia ocen ze studiów; w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych: studia I stopnia + studia II stopnia, średnia ocen uzyskanych na obu poziomach kształcenia;
 • B: ocena pracy magisterskiej;
 • C: ocena z egzaminu magisterskiego;
 • D: ocena rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z egzaminem ustnym;
 • E: ocena w skali 2÷5, dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną —  dorobku naukowego.

 3. Kandydaci dostarczają:

 • dyplom studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem do dyplomu z wykazem przedmiotów ocen;
 • zaświadczenie o uzyskanych ocenach z pracy magisterskiej i z egzaminu magisterskiego.
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • zaświadczenie o obowiązującej skali ocen wraz z objaśnieniami;

W procesie rekrutacji na studia doktoranckie, kandydaci zobowiązani są złożyć do Komisji Rekrutacyjnej tłumaczenie dokumentów na język polski lub angielski każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski. Na tym etapie tłumaczenie nie musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci przyjęci, przy dokonywaniu wpisu na studia, zobowiązani są złożyć tłumaczenie dokumentów na język polski każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego umieszczonego na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości albo poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie w państwach, w których nie ma obowiązku obrony pracy magisterskiej, Komisja Rekrutacyjna może dopuścić takiego kandydata do postępowania kwalifikacyjnego na podstawie dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów doktoranckich w państwie, w którym został wydany lub uznanego za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

W takim przypadku Komisja Rekrutacyjna może określić, indywidualny sposób ustalenia oceny kandydata.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

2 700,00 zł