Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Opis

Studia doktoranckie na kierunku chemia mają na celu umożliwienie absolwentom uzyskania zaawansowanej wiedzy związanej z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie nauk chemicznych, jak również zdobycia umiejętności niezbędnych do przygotowania i obrony pracy doktorskiej. W toku studiów doktorant pogłębia swoją wiedzę w zakresie chemii doświadczalnej i teoretycznej. Zdobywa również wiedzę na zaawansowanym poziomie, o charakterze szczegółowym, odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań naukowych oraz rozwija umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych. W czasie czteroletnich studiów doktorant prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne, przygotowuje prace naukowe oraz aktywnie uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych.

Absolwent studiów doktoranckich posiada umiejętności niezbędne do upowszechniania swoich wyników badań oraz do pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych na realizację projektów badawczych. Posiada wiedzę dotyczącą aspektów prawnych i etycznych związanych z zasadami prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. Ponadto, studia doktoranckie poprzez zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku angielskim, jak i możliwość odbywania zagranicznych staży naukowych podnoszą kwalifikacje i kompetencje absolwentów.

Dzięki procesowi kształcenia absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach wymagających zdolności do podejmowania samodzielnych decyzji oraz do rozwiązywania zadań problemowych w oparciu o zdobytą wiedzę, jak również jest przygotowany do organizowania i koordynowania pracy zespołowej. Zajęcia w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych przygotowują absolwenta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym na uczelniach wyższych, w jednostkach badawczo-rozwojowych, instytutach naukowo-badawczych, jak również w laboratoriach naukowych.

Studia doktoranckie kształcą wysoko wykwalifikowanych absolwentów, tworzących wzorce życia społecznego, świadomych roli samokształcenia, rozwijania zainteresowań i kreowania kariery.

Strona wydziału : http://www.wmfch.us.edu.pl/content/studia-iii-stopnia

Kryteria kwalifikacji

1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę przedłożonych dokumentów, rozmowę z kandydatem oraz egzamin ustny z chemii. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia i uzasadnia motywy ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie. Kandydaci na studia trzeciego stopnia powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z chemii lub innych dziedzin pokrewnych;
 • uzyskać pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego;
 • uzyskać pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, tzn. pozytywne oceny rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ustnego.

 

2. O przyjęciu kandydata decydować będą wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, wyniki studiów, dotychczasowe osiągnięcia kandydata, jego predyspozycje do prowadzenia pracy naukowej ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających warunki kwalifikacyjne przewyższa liczbę miejsc, o przyjęciu kandydata oraz o przyznaniu stypendium doktoranckiego decyduje punktacja obliczona jako następująca suma:

S = 0.5 A + 0.3 B + 0.15 C + 0.05 D

gdzie: A, B, C, D - oznaczają liczbę punktów przyznaną według kryteriów:

A – ocena rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z egzaminem ustnym (2 ¸ 8 punktów);

 • bardzo dobry – 8 pkt.;
 • dobry plus – 6 pkt.;
 • dobry – 4 pkt.;
 • dostateczny plus - 3 pkt.;
 • dostateczny – 2 pkt.;

B – średnia arytmetyczna ze średnich ocen z przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia;

C – ocena dotychczasowej działalności naukowej kandydata (0 ¸ 10 punktów), dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną;

D – znajomość języków obcych (2 ÷ 10 punktów): Certyfikat językowy (poziom min. B2) – 10 pkt.;

Wynik egzaminu (lektorat):

 • bardzo dobry – 7 pkt.;
 • dobry plus – 5 pkt.;
 • dobry – 4 pkt.;
 • dostateczny plus – 3 pkt.;
 • dostateczny – 2 pkt.

3. Egzamin ustny obejmuje zakres chemii ogólnej oraz jednej ze specjalności chemicznych, wybranej przez kandydata na studia doktoranckie spośród następujących:

 • Chemia nieorganiczna,
 • Krystalografia.
 • Technologia chemiczna,
 • Chemia kwantowa,
 • Chemia fizyczna,
 • Chemia analityczna,
 • Chemia organiczna,

4. Osoby ze stopniem magistra zakwalifikowane na drodze konkursu do udziału w polskich lub międzynarodowych projektach naukowych mogą zostać przyjęte na studia doktoranckie w Instytucie Chemii UŚ bez dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.

5. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie powinna złożyć:

 • podanie — ankietę osobową — o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata,
 • życiorys,
 • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego z podanym ostatecznym wynikiem studiów lub dokument potwierdzający posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,
 • trzy fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej określonej w zarządzeniu Rektora,
 • kserokopię obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
 • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - średnią ocen uzyskanych na obu stopniach kształcenia),
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego wraz z pisemną zgodą na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego,
 • certyfikat językowy z języka angielskiego lub potwierdzenie oceny z lektoratu, dopuszcza się indeks z wynikiem egzaminu,
 • deklarację o wyborze dyscypliny chemicznej do egzaminu ustnego, spośród wyżej wymienionych,
 • ankietę dorobku naukowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Wydziału Mat.Fiz.Chem. w zakładce „studia doktoranckie”.

Kandydaci cudzoziemcy:

W procesie rekrutacji na studia doktoranckie, zobowiązani są złożyć do Komisji Rekrutacyjnej tłumaczenie dokumentów na język polski lub angielski każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski. Na tym etapie tłumaczenie nie musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci przyjęci, przy dokonywaniu wpisu na studia, zobowiązani są złożyć tłumaczenie dokumentów na język polski każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego umieszczonego na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości albo poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 700,00 €