Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Opis

Program studiów doktoranckich obejmuje moduły obowiązkowe i fakultatywne poświęcone różnym aspektom wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o Ziemi. Program uzupełniają moduły obejmujące seminarium doktoranckie, przygotowanie do prowadzenia pracy naukowej oraz uzyskanie przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Szeroka oferta modułów fakultatywnych pozwala na realizację zarówno zagadnień niezbędnych w pracy badawczej, ale również tematyki rozszerzającej horyzonty młodego badacza. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie internetowej w pliku zawierającym aktualny program studiów: http://www.wnoz.us.edu.pl/doktoranckie.php

Opiekunem naukowym może zostać samodzielny pracownik naukowy Wydziału Nauk o Ziemi reprezentujący specjalność, w zakres której wchodzi przewidywana rozprawa doktorska

Czas trwania studiów: 4 lata

Tryb studiów:

stacjonarny + stypendium

stacjonarny bez stypendium

W ciągu 4 lat doktorant zobowiązany jest zaliczyć 130 godz. wykładów (z listy proponowanej przez Wydział) oraz 60 godz. seminarium doktoranckiego, ponadto słuchacz dzienny zobowiązany jest w ramach pensum odbyć zajęcia dydaktyczne w wymiarze nie mniej niż 10 godz. i nie więcej niż 90 godz. rocznie.

Wykłady odbywają się w godzinach popołudniowych (od 16:00 poniedziałek‑piątek, od 10:00 soboty) wg ustalanego wcześniej harmonogramu.

Szczegółowe i aktualne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.wnoz.us.edu.pl/doktoranckie.php

Kryteria kwalifikacji

  1. Ostateczny wynik ukończenia przez kandydata studiów II stopnia (maksymalnie 6 punktów), przelicznik ocen z dyplomu: 6.0 (celująca) – 6 pkt.; 5.0 – 5 pkt.; 4.5 – 4 pkt.; 4.0 – 3 pkt.; 3.5 – 2 pkt.; 3.0 – 1 pkt.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca poziom intelektualny kandydata i  poziom merytoryczny projektu rozprawy doktorskiej (maksymalnie 10 punktów).
  3. Dotychczasowa działalność kandydata (maksymalnie 5 punktów):
  4. członkostwo w kołach naukowych, samorządach studenckich, inna działalność organizacyjno-społeczna: 1 pkt
  • udział w konferencjach naukowych, organizowanie zjazdów, konferencji, itp.: 1 pkt.
  • publikacje w czasopismach naukowych (maksymalnie 3 punkty):
  •   nie recenzowane: 1 pkt.;
  •   recenzowane w języku polskim: 2 pkt.;
  •   recenzowane anglojęzyczne: 3 pkt.

             [punktów w poszczególnych kategoriach się nie sumuje].

Na studia kwalifikują się kandydaci, którzy w rankingu uzyskali najwyższą liczbę punktów, aż do wypełnienia limitu miejsc.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 500,00 €