Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności:

 • Turystyka Międzynarodowa
 • Gospodarka Turystyczna
 • Geografia Społeczno-Ekonomiczna
 • Zagospodarowanie Przestrzenne
 • Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem
 • Klimatologia
 • Hydrologia i Gospodarka wodna
 • Geograficzne Systemy Informacyjne – GIS
 • Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego

Kiedy następuje wybór specjalności: W momencie deklaracji podjęcia edukacji na studiach II stopnia

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Częstotliwość zjazdów : Co dwa tygodnie (piątki po 16.00, soboty, niedziele)

Strona internetowa wydziału: http://www.wnoz.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Warunkiem ukończenia 2 letnich studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów przewidzianych programem studiów, uzyskanie minimum 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik obrony i egzaminu magisterskiego. Absolwenci otrzymują dyplom magistra w zakresie geografii w wybranej specjalności.

Absolwenci kierunku geografa posiadają umiejętności w zakresie prognozowania, programowania, projektowania oraz planowania zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym. Ponadto studenci kierunku geografia poznają i rozumieją specyfikę relacji człowiek-środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji i są przygotowani do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych.

Program studiów II stopnia obejmuje przedmioty geograficzne i pokrewne związane ściśle z wybraną specjalnością:

Studenci specjalności Klimatologia uzyskują wiedzę dotyczącą procesów, mechanizmów i prawidłowości występujących w atmosferze. Poznają relacje pomiędzy atmosferą i innymi komponentami środowiska geograficznego oraz pozyskują wiedzę na temat wpływu procesów atmosferycznych na funkcjonowanie społeczeństwa. Nabywają umiejętności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w części dotyczącej klimatu, przeprowadzania pomiarów i obserwacji meteorologicznych, interpretacji mapy synoptycznej oraz metod opracowania danych klimatologicznych dla zróżnicowanych celów, zdjęć satelitarnych, obrazów radarowych oraz pracy z depeszami synoptycznymi. Ponadto, poznają zróżnicowanie przestrzenne i zmiany klimatu Polski, Europy i świata. Zdobywają wiadomości na temat globalnego ocieplenia i meteorologicznych zjawisk ekstremalnych (powodzie, susze, silne wiatry, gwałtowne burze, gradobicia itp.) występujących w przyrodzie i ich wpływie na życie i działalność gospodarczą człowieka. Pozyskują również informacje o klimacie miasta włączając przyczyny i skutki koncentracji zanieczyszczeń powietrza. Na specjalności zdobywa się również umiejętność obsługi aplikacji komputerowych (EXCEL, STATISTICA, SURFER, ArcGis, itp.) przydatnych nie tylko w klimatologii.

Studenci specjalności Hydrologia i gospodarka wodna uzyskują specjalistyczną wiedzę na temat procesów zachodzących w hydrosferze, a także mechanizmów i zasad funkcjonowania gospodarki wodnej w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej. Uzyskują szczegółowe informacje na temat procesów hydrologicznych znamiennych dla: cieków (rzek, potoków, strumieni, rowów, kanałów), wód podziemnych, źródeł, jezior, mokradeł, lodowców, mórz  i oceanów. Ważnym aspektem kształcenia są aktualne wiadomości dotyczące struktury bilansu wodnego różnej rangi jednostek terytorialnych, w tym dorzeczy głównych rzek Polski, Europy i świata. Kształcenie jest ukierunkowane na możliwości użytkowania wód, a zwłaszcza funkcjonowanie gospodarki wodnej (np. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, ochronę przed powodziami i suszami, ilościowo-jakościowe zmiany stosunków wodnych, ochronę zasobów wodnych). Oprócz globalnego wymiaru problematyki hydrologicznej, część zajęć odnosi się do specyficznych problemów regionalnych województwa śląskiego i konurbacji katowickiej. Dotyczą one przede wszystkim zmian ilościowych i jakościowych wód na obszarach zurbanizowanych, a także sposobów przeciwdziałania degradacji ekosystemów wodnych np. renaturyzacji rzek, rekultywacji jezior i zbiorników wodnych, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, retencyjnego przysposobienia dorzecza.

Specjalność Gospodarka Turystyczna jest przeznaczona dla osób pragnących zdobyć wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy na różnych stanowiskach w firmach krajowych i zagranicznych zajmujących się turystyką. Kształcenie w ramach tej specjalności uczy samodzielnego rozwiązywania problemów a także pracy w grupie i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki. Podczas studiów, w ramach specjalności Gospodarka Turystyczna, studenci zdobywają wiedzę z zakresu: marketingu, zarządzania, prawa, polityki turystycznej, czy zagospodarowania turystycznego.

Celem specjalności Turystyka Międzynarodowa jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi turystyki międzynarodowej. Studenci wybierający tę specjalność poznają najnowsze osiągnięcia - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - z tej dziedziny. Program studiów zawiera treści z zakresu najnowszych technik stosowanych w organizacji międzynarodowych imprez turystycznych. Studenci zdobędą również wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego świata, geografii turystycznej świata, czy wybranych atrakcji turystycznych kontynentów. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w kraju i zagranicą.

Specjalność Zagospodarowanie przestrzenne realizowana jest na kierunku „Geografia” i w związku z tym obok typowej dla nauk geograficznych zagadnień związanych z wyjaśnianiem procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych w środowisku geograficznym zawiera moduły, które mają zapewnić studentowi wiedzę i umiejętności dotyczące zarówno ochrony określonych wartości przestrzeni, jak i takiego jej kształtowania, by powstający w ten sposób nowy układ był bardziej efektywny i funkcjonalny, a jednocześnie realizował określoną politykę: społeczną, gospodarczą, środowiskową i przestrzenną. Usytuowanie ośrodka w tak specyficznym obszarze jakim jest województwo śląskie i konurbacja katowicka, znajduje swój wyraz w ukierunkowaniu specjalności na problematykę regionalną, w tym w szczególności związaną z jego: urbanizacją i metropolizacją, restrukturyzacją i rewitalizacją oraz problematyką środowiskową.

Celem specjalności Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem jest wykształcenie specjalistów z zakresu racjonalnego gospodarowania środowiskiem, kompetentnych w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego w przestrzeni i czasie. Absolwent tej specjalności bada współzależności między elementami środowiska przyrodniczego oraz działalnością człowieka. Ocenia ich stan współczesny, analizuje uwarunkowania i tendencje zmian oraz prognozuje stany przyszłe i ich skutki. Zna i rozumie relacje w systemie przyroda – człowiek oraz potrafi wykorzystać swoją wiedzę dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Jest przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych. Kształcenie w ramach tej specjalności uczy samodzielnego rozwiązywania problemów a także pracy w grupie, i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki. Podczas studiów, w ramach specjalności Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem, studenci zdobywają wiedzę z zakresu: prognozowania zmian zachodzących w środowisku pod wpływem gospodarczej działalności człowieka (umiejętność niezbędna przy wszelkiego rodzaju pracach urbanistycznych), geodezji i kartografii, w tym sporządzania map tematycznych, ekspertyz hydrologicznych, topoklimatycznych, geomorfologicznych, a także aneksów do map glebowo-rolniczych, map przekształceń środowiska, opracowań fizjograficznych i innych).

Specjalność Geograficzne Systemy Informacyjne GIS przeznaczona jest dla osób pragnących rozwijać wiedzę geograficzną w oparciu o umiejętności pracy w środowisku GIS. Obecnie wszystkie dane, którymi posługujemy się na co dzień posiadają swoje odniesienie przestrzenne - zatem umiejętność analizy i pracy z danymi przestrzennymi stanowi niezbędny wachlarz umiejętności nowocześnie wykształconego geografa. Kształcenie w ramach tej specjalności obejmuje podstawy pracy w typowym oprogramowaniu GIS, a także narzędziami darmowymi typu OpenSource, uczy posługiwania się bazami danych, mobilnymi systemami geoinformacyjnymi (GPS, GPRS, itd.) oraz pokazuje szerokie możliwości pracy w sieci (WebGIS), a także zastosowania geomorfometrii i cyfrowej teledetekcji w badaniach środowiska.

Specjalność Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się planowaniem przedsięwzięć środowiskowych, głównie na terenach zagrożonych np. powodziami, osuwiskami Przedmioty proponowane w ramach specjalności pozwalają zastosować absolwentom szeroki wachlarz metod rekonstrukcji środowiska i przygotowują ich do zarządzania projektami środowiskowymi. Studenci zapoznają się także z podstawami prawnymi planowania inwestycji środowiskowych. W ramach specjalności oferujemy uczestnictwo w realizowanych przez pracowników naukowych projektach badawczych krajowych i międzynarodowych – istnieje możliwość otrzymania referencji dla przyszłych pracodawców.

Perspektywy zawodowe:

Będąc absolwentem specjalności Klimatologia możesz znaleźć pracę m.in. w:

 • Instytucjach badawczych związanych ze służbą meteorologiczną;
 • Instytucjach związanych z wykorzystaniem naturalnych zasobów energetycznych;
 • Służbach monitoringu atmosfery i środowiska przyrodniczego;
 • Administracji państwowej i samorządowej;
 • Laboratoriach i stacjach badania  i ochrony środowiska przyrodniczego;
 • Instytucjach wytwarzających i analizujących dane monitoringowe;
 • Centrach kryzysowych
 • Uczelni lub w ośrodku badawczym.

Absolwenci specjalności Hydrologia i gospodarka wodna mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane przy podejmowaniu zatrudnienia w instytucjach różnego szczebla administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach o charakterze produkcyjnym lub usługowym. Posiadają przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji i realizacji zadań w: służbie hydrometeorologicznej (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), instytucjach zarządzających wodami i gospodarką wodną (np. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne), służbie ochrony środowiska (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska), administracji obszarów chronionych (np. parki narodowe i krajobrazowe), administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli (np. w wydziałach ochrony środowiska, wydziałach planowania i rozwoju, wydziałach gospodarki komunalnej) m.in. w charakterze ekspertów przy budowie ważnych obiektów narażonych na działanie ekstremalnych zjawisk hydrologicznych oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową jako doradców w zakresie warunków hydrologicznych poszczególnych państw świata. Absolwenci specjalności Hydrologia i gospodarka wodna są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie obejmującym przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej (np. operatów wodno-prawnych, opinii specjalistycznych, map i planów) oraz szeroko rozumianego użytkowania wód (np. uzdatnianie wody, hydroenergetyka, hodowla ryb i innych organizmów wodnych, oczyszczanie ścieków, pozyskiwanie surowców, transport wodny, turystyka i rekreacja). 

Absolwent specjalności Gospodarka Turystyczna uzyska wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych, w administracji zabytków i atrakcji turystycznych, pensjonatach i ośrodkach wypoczynkowych, organizacjach pożytku publicznego zajmujących się tematyką turystyki, wypoczynku i krajoznawstwa. Będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki.

Absolwenci specjalności Turystyka Międzynarodowa, są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w sektorze usług związanych z turystyką międzynarodową, w tym m.in. w rządowych i pozarządowych organizacjach i instytucjach turystycznych w kraju i zagranicą, jak również w przedsiębiorstwach prywatnych. Absolwenci specjalności mogą podjąć zatrudnienie na następujących stanowiskach: specjalista ds. organizacji i obsługi ruchu turystycznego, pracownik biura podróży, specjalista ds. promocji turystyki miasta lub firmy, pracownik informacji turystycznej, specjalista ds. kontroli jakości i monitorowania przedsięwzięć w turystyce. Absolwenci specjalności Turystyka Międzynarodowa mogą również w ramach własnej działalności gospodarczej, otwierać prywatne biura podróży.

Absolwent specjalności Zagospodarowanie przestrzenne są przygotowani do pracy w służbach planistyczno-zarządzających organów administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli, agencjach rozwoju regionalnego czy jednostkach zajmujących się planowaniem przestrzennym, administracją i rozwojem regionalnym, zwłaszcza na obszarze województwa śląskiego.

Absolwenci specjalności Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem, są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w biurach projektów, biurach planowania przestrzennego, organach administracji państwowej i gospodarczej, zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska. Absolwenci są przygotowani do podejmowania prac w zakresie tworzenia strategii rozwoju regionalnego, z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Mogą być zatrudniani w instytucjach rozwoju regionalnego na poziomie powiatu, województwa, kraju, a także w krajach UE; mogą być zatrudnieni na stanowiskach: specjalista ds. ochrony środowiska, pracownik biura planistycznego, specjalista ds. promocji turystyki miasta lub firmy, specjalista ds. kontroli jakości i monitorowania działań w przedsiębiorstwach. 

Absolwenci specjalności Geograficzne Systemy Informacyjne GIS mogą pracować w coraz liczniej powstających prywatnych firmach potrzebujących specjalistów GIS, w komórkach planowania przestrzennego i architektury krajobrazu, ochronie środowiska (np. w centrach zarządzania kryzysowego, gdzie dokonuje się symulacji sytuacji zagrożeń) oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się informacje o charakterze przestrzennym.

Absolwent specjalności Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego uzyskuje wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w samorządach lokalnych oraz w przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się planowaniem przedsięwzięć na terenach zagrożonych np. przez powodzie czy osuwiska. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym przeprowadzania ekspertyz środowiskowych.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Tytuł magistra geografii po realizacji zajęć bloku pedagogicznego uprawnia absolwenta do wykonywania zawodu nauczyciela geografii w placówkach na wszystkich szczeblach szkolnictwa.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie geografii lub dyscyplin pokrewnych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 • ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych;
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłata wnoszona w całości

1 700,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 610,50 zł
 • 610,50 zł
 • 629,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 200,00 €