Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności:

 • Turystyka Międzynarodowa
 • Gospodarka Turystyczna
 • Geografia Społeczno-Ekonomiczna
 • Zagospodarowanie Przestrzenne
 • Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem
 • Klimatologia
 • Hydrologia i Gospodarka wodna
 • Geograficzne Systemy Informacyjne – GIS
 • Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego
 • Eksploracja obszarów polarnych i górskich

Kiedy następuje wybór specjalności: W momencie deklaracji podjęcia edukacji na studiach II stopnia

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/04-S2GF12.2015/1

Strona internetowa wydziału: http://www.wnoz.us.edu.pl/

 

Charakterystyka kierunku:

Warunkiem ukończenia 2 letnich studiów magisterskich jest: zaliczenie wszystkich kursów przewidzianych programem studiów, uzyskanie minimum 120 punktów ECTS, napisanie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik obrony i egzaminu magisterskiego. Absolwenci otrzymują dyplom magistra w zakresie geografii w wybranej specjalności.

Absolwenci kierunku geografa posiadają umiejętności w zakresie prognozowania, programowania, projektowania oraz planowania zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym. Ponadto studenci kierunku geografia poznają i rozumieją specyfikę relacji człowiek-środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji i są przygotowani do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych.

Program studiów II stopnia obejmuje przedmioty geograficzne i pokrewne związane ściśle z wybraną specjalnością:

Celem specjalności „Gospodarka turystyczna” na kierunku GEOGRAFIA jest zapoznanie studentów z podstawami turyzmu, geografii turystycznej i elementami prawa w turystyce. Studenci poznają metody waloryzacji środowiska geograficznego na potrzeby turystyki, oceny potencjału regionów turystycznych i atrakcji turystycznych, typologizacji rodzajów i form turystyki; zdobywają kompetencje w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Poznają nowe trendy i kierunki w ruchu turystycznym; posiadają umiejętności sporządzania map waloryzacyjnych w programach GIS oraz znają podstawowe systemy rezerwacyjne; umieją przygotowywać strategie obsługi klienta, znają podstawy zarzadzania i marketingu oraz przedsiębiorczości w zakresie gospodarki turystycznej; potrafią oceniać zachowania konsumenckie, prowadzić negocjacje w biznesie; znają i wykorzystują potencjał dziedzictwa kulturowego i polityki turystycznej do tworzenia kompleksowego produktu turystycznego; znają ekonomiczne podstawy turystyki i metody oceny wpływu turystyki na środowisko. Studenci uzyskują kompletną wiedzę niezbędną do obsługi ruchu turystycznego zarówno w kraju, jak i za granicą; umieją dostosować swe działania do silnie różnicującej się i rozwijającej branży turystycznej. Ze względu na położenie Uniwersytetu na obszarze wysoko uprzemysłowionym szczególny nacisk zostanie położony na gospodarowanie zasobami poprzemysłowymi w turystyce. Studenci uzyskują zatem wiedzę niezbędną do kreowania gospodarki turystycznej na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

Studenci specjalności Turystyka Międzynarodowa w trakcie nauki nabywają wiedzy i umiejętności z zakresu geografii turystycznej, podstaw turyzmu, prawa w turystyce, waloryzacji środowiska geograficznego na potrzeby turystyki, poznają potencjał regionów turystycznych i atrakcji turystycznych oraz rodzaje i formy turystyki; nabywają kompetencji w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Poznają nowe trendy i kierunki w ruchu turystycznym; posiadają umiejętności sporządzania map waloryzacyjnych w programach GIS oraz znają podstawowe systemy rezerwacyjne.Wiedza ta rozszerzona jest dodatkowo o strategie obsługi klienta, zrachowania konsumenckie, negocjacje w biznesie, ekonomiczne podstawy turystyki, wiedzę o wpływie turystyki na środowisko oraz o ekstremalnych formach turystyki. Podczas studiów zdobywają kurs pilota wycieczek. Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi ruchu turystycznego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Specjalność Zagospodarowanie przestrzenne realizowana jest na kierunku „Geografia” i w związku z tym obok typowej dla nauk geograficznych zagadnień związanych z wyjaśnianiem procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych w środowisku geograficznym zawiera moduły, które mają zapewnić studentowi wiedzę i umiejętności dotyczące ochrony określonych wartości przestrzeni, jak i takiego jej kształtowania, by powstający w ten sposób nowy układ był bardziej efektywny i funkcjonalny, a jednocześnie realizował określoną politykę: społeczną, gospodarczą, środowiskową i przestrzenną. Usytuowanie ośrodka w tak specyficznym obszarze jakim jest województwo śląskie i konurbacja katowicka, znajduje swój wyraz w ukierunkowaniu specjalności na problematykę regionalną, w tym w szczególności związaną z jego: urbanizacją i metropolizacją, restrukturyzacją i rewitalizacją oraz problematyką środowiskową.

Celem specjalności Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem jest wykształcenie specjalistów z zakresu racjonalnego gospodarowania środowiskiem, kompetentnych w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego w przestrzeni i czasie. Absolwent tej specjalności bada współzależności między elementami środowiska przyrodniczego oraz działalnością człowieka. Ocenia ich stan współczesny, analizuje uwarunkowania i tendencje zmian oraz prognozuje stany przyszłe i ich skutki. Zna i rozumie relacje w systemie przyroda – człowiek oraz potrafi wykorzystać swoją wiedzę dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Jest przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych. Kształcenie w ramach tej specjalności uczy samodzielnego rozwiązywania problemów a także pracy w grupie, i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki. Podczas studiów, w ramach specjalności Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem, studenci zdobywają wiedzę z zakresu: prognozowania zmian zachodzących w środowisku pod wpływem gospodarczej działalności człowieka (umiejętność niezbędna przy wszelkiego rodzaju pracach urbanistycznych), geodezji i kartografii, w tym sporządzania map tematycznych, ekspertyz hydrologicznych, topoklimatycznych, geomorfologicznych, a także aneksów do map glebowo-rolniczych, map przekształceń środowiska, opracowań fizjograficznych i innych).

Studenci specjalności Klimatologia uzyskują wiedzę dotyczącą procesów, mechanizmów i prawidłowości występujących w atmosferze. Poznają relacje pomiędzy atmosferą i innymi komponentami środowiska geograficznego oraz pozyskują wiedzę na temat wpływu procesów atmosferycznych na funkcjonowanie społeczeństwa. Nabywają umiejętności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w części dotyczącej klimatu, przeprowadzania pomiarów i obserwacji meteorologicznych, interpretacji mapy synoptycznej oraz metod opracowania danych klimatologicznych dla zróżnicowanych celów, zdjęć satelitarnych, obrazów radarowych oraz pracy z depeszami synoptycznymi. Ponadto, poznają zróżnicowanie przestrzenne i zmiany klimatu Polski, Europy i świata. Zdobywają wiadomości na temat globalnego ocieplenia i meteorologicznych zjawisk ekstremalnych (powodzie, susze, silne wiatry, gwałtowne burze, gradobicia itp.) występujących w przyrodzie i ich wpływie na życie i działalność gospodarczą człowieka. Pozyskują również informacje o klimacie miasta włączając przyczyny i skutki koncentracji zanieczyszczeń powietrza. Na specjalności zdobywa się również umiejętność obsługi aplikacji komputerowych (EXCEL, STATISTICA, SURFER, ArcGis, itp.) przydatnych nie tylko w klimatologii.

Studenci specjalności Hydrologia i gospodarka wodna uzyskują specjalistyczną wiedzę na temat procesów zachodzących w hydrosferze, a także mechanizmów i zasad funkcjonowania gospodarki wodnej w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej. Uzyskują szczegółowe informacje na temat procesów hydrologicznych znamiennych dla: cieków (rzek, potoków, strumieni, rowów, kanałów), wód podziemnych, źródeł, jezior, mokradeł, lodowców, mórz  i oceanów. Ważnym aspektem kształcenia są aktualne wiadomości dotyczące struktury bilansu wodnego różnej rangi jednostek terytorialnych, w tym dorzeczy głównych rzek Polski, Europy i świata. Kształcenie jest ukierunkowane na możliwości użytkowania wód, a zwłaszcza funkcjonowanie gospodarki wodnej (np. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, ochronę przed powodziami i suszami, ilościowo-jakościowe zmiany stosunków wodnych, ochronę zasobów wodnych). Oprócz globalnego wymiaru problematyki hydrologicznej, część zajęć odnosi się do specyficznych problemów regionalnych województwa śląskiego i konurbacji katowickiej. Dotyczą one przede wszystkim zmian ilościowych i jakościowych wód na obszarach zurbanizowanych, a także sposobów przeciwdziałania degradacji ekosystemów wodnych np. renaturyzacji rzek, rekultywacji jezior i zbiorników wodnych, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, retencyjnego przysposobienia dorzecza.

Specjalność Geograficzne Systemy Informacyjne GIS przeznaczona jest dla osób pragnących rozwijać wiedzę geograficzną w oparciu o umiejętności pracy w środowisku GIS. Obecnie wszystkie dane, którymi posługujemy się na co dzień posiadają swoje odniesienie przestrzenne - zatem umiejętność analizy i pracy z danymi przestrzennymi stanowi niezbędny wachlarz umiejętności nowocześnie wykształconego geografa. Kształcenie w ramach tej specjalności obejmuje podstawy pracy w typowym oprogramowaniu GIS, a także narzędziami darmowymi typu OpenSource, uczy posługiwania się bazami danych, mobilnymi systemami geoinformacyjnymi (GPS, GPRS, itd.) oraz pokazuje szerokie możliwości pracy w sieci (WebGIS), a także zastosowania geomorfometrii i cyfrowej teledetekcji w badaniach środowiska.

Specjalność Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się planowaniem przedsięwzięć środowiskowych, głównie na terenach zagrożonych np. powodziami, osuwiskami Przedmioty proponowane w ramach specjalności pozwalają zastosować absolwentom szeroki wachlarz metod rekonstrukcji środowiska i przygotowują ich do zarządzania projektami środowiskowymi. Studenci zapoznają się także z podstawami prawnymi planowania inwestycji środowiskowych. W ramach specjalności oferujemy uczestnictwo w realizowanych przez pracowników naukowych projektach badawczych krajowych i międzynarodowych – istnieje możliwość otrzymania referencji dla przyszłych pracodawców.

Specjalność Eksploracja obszarów polarnych i górskich tworzymy dla sympatyków geografii podatnych na „polarną gorączkę” i „uzależnienie od gór”. Oferujemy zajęcia, które umożliwiają zdobycie: a) wiedzy o komponentach i funkcjonowaniu środowiska regionów górskich i polarnych, ich wpływie na procesy społeczno-gospodarcze i oddziaływaniu na regiony sąsiednie, b) umiejętności stosowania nowoczesnych metod badań terenowych (m.in. geodezyjnych, geofizycznych, geomorfologicznych), pozyskiwania i opracowywania danych pomiarowych i materiałów teledetekcyjnych oraz ich integracji i interpretacji z wykorzystaniem geograficznych systemów informacyjnych (GIS), c) kompetencji w zakresie efektywnego i bezpiecznego przygotowywania oraz prowadzenia eksploracji obszarów polarnych i górskich o charakterze badawczym, turystycznym oraz przedsiębiorczym.

Wspieramy odkrywanie regionów górskich, także bardzo odległych - położonych w Arktyce i Antarktyce, zapraszając do udziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz do współpracy z międzynarodowym Centrum Studiów Polarnych, które tworzymy wspólnie z Instytutem Geofizyki i Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności  Gospodarka turystyczna mogą znależć zatrudnienie w:

 • agencje turystyczne i biura promocji turystyki
 • agencje i biura rozwoju regionalnego
 • wydziały turystyki i promocji jednostek samorządowych
 • krajowa i regionalne organizacje turystyczne
 • firmy specjalizujące się w organizacji ekoturystyki i agroturystyki
 • inne przedsiębiorstwa turystyczne ze szczególnym uwzględnieniem obiektów noclegowych
 • umiejętność prowadzenia własnej turystycznej działalności gospodarczej.

Każdego roku studenci Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu uczestniczą w wyjazdach naukowo-turystycznych do krajów europejskich, gdzie nabywają umiejętności poznawczych i kompetencji dotyczących oceny potencjału tych krajów i wykorzystania turystycznych zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.  Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu pilota wycieczek. Pozostałe informacje dostępne na http://kgrt.wnoz.us.edu.pl/

Absolwenci specjalności  Turystyka Międzynarodowa mogą znależć zatrudnienie w:

 • krajowe i regionalne organizacje turystyczne
 • wydziały kultury, sportu, turystyki i promocji jednostek samorządowych
 • biura turystyczne i biura promocji turystyki
 • firmy specjalizujące się w organizacji turystyki biznesowej
 • punkty informacji turystycznej
 • biura obsługujące turystykę przyjazdową
 • prywatne przedsiębiorstwa turystyczne
 • umiejętność prowadzenia własnej turystycznej działalności gospodarczej.

Każdego roku studenci Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu uczestniczą w wyjazdach naukowo-turystycznych do krajów europejskich, gdzie nabywają umiejętności poznawczych i kompetencji dotyczących oceny potencjału tych krajów i wykorzystania turystycznych zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.  Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu pilota wycieczek. Pozostałe informacje dostępne na http://kgrt.wnoz.us.edu.pl/

Absolwent specjalności Zagospodarowanie przestrzenne posiada kompetencje umożliwiające pracę w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli, na stanowiskach urzędniczych związanych z planowanie i zagospodarowaniem przestrzennym, a także w innych pokrewnych dziedzinach gospodarki komunalnej. Zdobyta wiedza pozwala na podjęcie pracy na stanowiskach wymagających kreatywności i poszukiwania indywidualnych rozwiązań. Dotyczy to dziedzin związanych w programowaniem rozwoju, organizacją działań strategicznych oraz przygotowaniem szeregu dokumentów tj. gminny program rewitalizacji, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju, organizacja inwestycji miejskich i regionalnych. Absolwenci mogą znajdować zatrudnienie w prywatnych podmiotach gospodarczych współpracujących z sektorem publicznym. Dotyczy to biur planowania, firm consultingowych, pracowni badań społecznych itp. Osoby kończące specjalizację nabywają kompetencje umożliwiające także podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci specjalności Zintegrowane Gospodarowanie Środowiskiem, są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w biurach projektów, biurach planowania przestrzennego, organach administracji państwowej i gospodarczej, zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska. Absolwenci są przygotowani do podejmowania prac w zakresie tworzenia strategii rozwoju regionalnego, z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Mogą być zatrudniani w instytucjach rozwoju regionalnego na poziomie powiatu, województwa, kraju, a także w krajach UE; mogą być zatrudnieni na stanowiskach: specjalista ds. ochrony środowiska, pracownik biura planistycznego, specjalista ds. promocji turystyki miasta lub firmy, specjalista ds. kontroli jakości i monitorowania działań w przedsiębiorstwach. 

Będąc absolwentem specjalności Klimatologia możesz znaleźć pracę m.in. w:

 • Instytucjach badawczych związanych ze służbą meteorologiczną;
 • Instytucjach związanych z wykorzystaniem naturalnych zasobów energetycznych;
 • Służbach monitoringu atmosfery i środowiska przyrodniczego;
 • Administracji państwowej i samorządowej;
 • Laboratoriach i stacjach badania  i ochrony środowiska przyrodniczego;
 • Instytucjach wytwarzających i analizujących dane monitoringowe;
 • Centrach kryzysowych
 • Uczelni lub w ośrodku badawczym.

Absolwenci specjalności Hydrologia i gospodarka wodna mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane przy podejmowaniu zatrudnienia w instytucjach różnego szczebla administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach o charakterze produkcyjnym lub usługowym. Posiadają przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji i realizacji zadań w: służbie hydrometeorologicznej (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), instytucjach zarządzających wodami i gospodarką wodną (np. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne), służbie ochrony środowiska (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska), administracji obszarów chronionych (np. parki narodowe i krajobrazowe), administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli (np. w wydziałach ochrony środowiska, wydziałach planowania i rozwoju, wydziałach gospodarki komunalnej) m.in. w charakterze ekspertów przy budowie ważnych obiektów narażonych na działanie ekstremalnych zjawisk hydrologicznych oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową jako doradców w zakresie warunków hydrologicznych poszczególnych państw świata. Absolwenci specjalności Hydrologia i gospodarka wodna są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie obejmującym przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej (np. operatów wodno-prawnych, opinii specjalistycznych, map i planów) oraz szeroko rozumianego użytkowania wód (np. uzdatnianie wody, hydroenergetyka, hodowla ryb i innych organizmów wodnych, oczyszczanie ścieków, pozyskiwanie surowców, transport wodny, turystyka i rekreacja). 

Absolwenci specjalności Geograficzne Systemy Informacyjne GIS mogą pracować w coraz liczniej powstających prywatnych firma.

Kwalifikacje zawodowe absolwentów specjalności Eksploracja obszarów polarnych i górskich predysponują ich szczególnie do pracy w  instytucjach zajmujących się ochroną, kształtowaniem, monitorowaniem i oceną stanu środowiska przyrodniczego, urzędach administracji rządowej i samorządowej - w jednostkach zajmujących się zarządzaniem przestrzenią geograficzną, biurach i organizacjach turystycznych, w jednostkach zajmujących się regionalnym rozwojem turystyki oraz w instytucjach zajmujących się organizacją i obsługą wypraw polarnych  i górskich.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie geografii lub dyscyplin pokrewnych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 • ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych;
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 200,00 €