Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/04-S2GZ12.2015/1

Strona internetowa wydziału: http://www.wnoz.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku geofizyka w zakresie magisterskim wymagają połączenia i rozbudowania wiedzy z zakresu: geofizyki, fizyki, geologii oraz ochrony środowiska. Prowadzone są wspólnie przez Wydział Nauk o Ziemi i Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Program kształcenia obejmuje przedmioty które pozwalają pogłębić wiedzę z zakresu specjalistycznych działów geofizyki, geologii. W programie kształcenia uwzględniono m.in.:  fizykę środowiska, geologię ekonomiczną, wybrane zagadnienia fizyki kwantowej, hydrogeologię, geofizykę środowiska, metody inwersyjne w geofizyce, sejsmologię, geofizykę górniczą oraz praktykę zawodową. Praca magisterska może być realizowana w zakresie interdyscyplinarnej tematyki geofizycznej, geologicznej, a także fizyki.

Studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą geofizyczną dzięki prowadzeniu badań terenowych i laboratoryjnych w ramach specjalistycznych ćwiczeń terenowych. Praktyki zawodowe,  ćwiczenia terenowe odbywają się w wybranych specjalistycznych firmach górniczych, geofizycznych, wiertniczych, a także kopalniach.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku geofizyka znajdują zatrudnienie w kluczowych branżach gospodarki. Geofizycy specjalizujący się w zakresie sejsmologii, badań geoelektrycznych oraz komputerowej analizy i obsługi specjalistycznego oprogramowania są poszukiwani przez specjalistyczne firmy krajowe i zagraniczne. Geofizycy są zatrudniani nie tylko w placówkach naukowo-badawczych, ale także w międzynarodowych firmach górniczych i naftowych posiadających swoje oddziały w Polsce np. Schlumberger, Halliburton, Chevron.  Szczególne perspektywy zatrudnienia są związane z poszukiwaniami, a następnie eksploatacją gazu łupkowego i ropy naftowej. Rozwój górnictwa rud miedzi w Polsce oraz planowane inwestycje w górnictwie węgla kamiennego oraz badania środowiskowe, których prowadzenie jest wymagane przez prawo UE stwarzają dobre perspektywy zatrudnienia absolwentów studiów magisterskich kierunku geofizyka. W większości absolwenci znajdują zatrudnienie w zawodzie. Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w:

 • przedsiębiorstwach prowadzących prace wiertnicze i dokumentacyjne,
 • instytucjach prowadzących badania geologiczne i geofizyczne (wykorzystanie surowców oraz ochrona i kształtowanie środowiska),
 • działach geologicznych lub stacjach tąpań w kopalniach węgla kamiennego, rud metali i surowców skalnych,
 • agendach administracji państwowej lub samorządowej zajmujących się problematyką geologii, składowania odpadów i ochrony środowiska,
 • firmach zagranicznych zajmujących się poszukiwaniem oraz eksploatacją gazu ziemnego, łupkowego i ropy naftowej w Polsce i za granicą.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Absolwent magisterskich studiów uzupełniających posiada:

 • pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów geologii i fizyki,
 • znajomość istoty procesów fizyko-chemicznych będących przedmiotem badań geofizycznych, geologicznych oraz ich teoretyczne podstawy określone modelami fizyki teoretycznej,
 • pogłębioną wiedzę na temat technik obliczeniowych i statystycznych stosowanych w geofizyce,
 • wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk geologicznych,
 • umiejętność organizowania, planowania i realizowania badań przez geofizyczną grupę badawczą którą może kierować,
 • umiejętności interpretacji i wnioskowania na podstawie danych geofizycznych opracowanych za pomocą zaawansowanych metod komputerowych oraz specjalistycznego oprogramowania geofizycznego,
 • teoretyczną i praktyczną znajomość wykonywania pomiarów geodezyjnych (klasycznych i GPS), prac kartograficznych oraz podstawowych dokumentacyjnych prac geologicznych,
 • wiedzę umożliwiającą stosowanie zaawansowanych rozwiązań bazujących na obliczeniach z zakresu nauk ścisłych: fizyki i matematyki,
 • umiejętności posługiwania się i korzystania z fachowej literatury naukowej i elektronicznych baz danych,
 • dyplom uprawnia do uzyskania uprawnień górniczych na zasadach określonych w prawie geologicznym i górniczym z dnia 9.06.2011r. oraz odpowiedniego rozporządzenia MOŚ. 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie geofizyki, fizyki, geologii lub dyscyplin pokrewnych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 • ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych;
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 €