Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Wydział Nauk Społecznych

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Studenci będą posiadali pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii oraz o powiązaniach tej nauki z innymi dyscyplinami naukowymi. Będą potrafili formułować problemy badawcze, planować i wykonać badania zmierzające do ich rozwiązania. Dodatkowo będą rozróżniać orientacje metodologiczne, projektować i przeprowadzać badania w wybranym zakresie, opracowywać i prezentować uzyskane wyniki. Będą mieli świadomość poziomu własnych kompetencji badawczych, ich istotności, oryginalności, nowatorstwa, osobistego wkładu w rozwiązanie teoretycznego i/lub praktycznego problemu w ramach wybranej specjalności. Będzie się u nich kształtować świadomość poziomu własnych kompetencji badawczych, ich istotności, oryginalności, nowatorstwa, osobistego wkładu w rozwiązanie teoretycznego i/lub praktycznego problemu w ramach wybranej specjalności.

Studenci będą uczestniczyli m.in. w następujących zajęciach dydaktycznych: konwersatorium (do wyboru socjologia kultury lub historia Śląska), metodologia, metody i techniki badań, ekonomia, historia najnowsza, cywilizacja europejska, dydaktyka szkoły wyższej i seminarium doktoranckie.

W czasie studiów organizowane są wyjazdy dydaktyczne (krajowe i zagraniczne). Rezultaty badań studenci mogą przedstawiać w trakcie konferencji naukowych. Mogą się ubiegać o stypendia w ramach różnych programów stypendialnych.

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.studia.doktoranckie.wns.us.edu.pl/index.php/kontakt

Kryteria kwalifikacji

1. Ostateczny wynik ukończenia studiów magisterskich (ocena na dyplomie); 0÷4 punktów:

  • celujący - 4 punkty;
  • bardzo dobry – 3 punkty;
  • dobry plus – 2 punkty;
  • dobry – 1 punkt;
  • dostateczny plus - 0 punktów;
  • dostateczny – 0 punktów.

2. Opinia opiekuna naukowego (w Podaniu o przyjęcie na studia, dostępnym na stronie www.wns.us.edu.pl, zakładka „Dla Doktoranta - Rekrutacja”); 0 ÷ 5 punktów:

Opiekun naukowy proponuje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej liczbę punktów uwzględniając koncepcję przyszłej pracy doktorskiej, przygotowanie kandydata do realizacji tematu oraz predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

3. Znajomość języków obcych (bez względu na liczbę); 0 ÷ 2 punktów:

  • znajomość potwierdzona zaświadczeniem lub certyfikatem — 2 punkty,
  • znajomość deklarowana (należy złożyć oświadczenie) — 1 punkt,
  • brak znajomości — 0 punktów.

4. Rozmowa kwalifikacyjna; 0 ÷ 10 punktów:

  • Prezentacja ustna tematu przyszłej pracy doktorskiej (innowacyjność, metodologia, orientacja w literaturze, udokumentowany dorobek naukowy).

5. Najwyżej punktowane publikacje (najwyżej trzy):

Pod uwagę brane będą teksty w recenzowanych czasopismach wedle ujednoliconego, opracowanego przez MNiSW — wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach — z dnia 26.01.2017 r. oraz w recenzowanych tomach zbiorowych (książkach). 

Uzyskanie zerowej punktacji z etapu: 1, 2, 3 lub 4 postępowania kwalifikacyjnego — dyskwalifikuje kandydata.

Suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego pozycji na liście rankingowej.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 100,00 €