Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Opis

Oferowane specjalności:

 1. Filozofia klasyczna
 2. Filozofia nowych mediów
 3. Filozofia komunikacji

Kiedy następuje wybór specjalności: Po 1 semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski

http://www.spnjo.us.edu.pl/?zasady-uczestnictwa-w-lektoracie,16

Częstotliwość zjazdów : Co 2 tygodnie

Strona internetowa: http://www.wns.us.edu.pl/pl/

Charakterystyka kierunku:

Filozofia jest kierunkiem, na którym rozwija się zdolności twórczego myślenia. Poruszając się w sferze abstrakcji uzyskuje się możliwość pogłębionego i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, postrzegania siebie i świata w szerszej perspektywie, wielostronnego analizowania problemów, unikania schematów oraz gruntownego uzasadniania przekonań. Studia filozoficzne kształcą kulturę logicznego myślenia, uczą prowadzenia dyskusji, argumentowania, dokonywania analiz złożonych sytuacji, kreowania nowych pomysłów i wizji. Umożliwiają namysł nad podstawowymi kwestiami dotyczącymi bytu, prawdy, dobra, człowieka, zasad życia społecznego, metodologicznych podstaw nauk. Pokazują przemiany myślenia na przestrzeni wieków, zależność współczesnych sposobów ujmowania świata od tradycji europejskiego dziedzictwa kulturowego. Studia filozoficzne umożliwiają pogłębienie samoświadomości. Dają dobre podstawy do działania w dowolnych obszarach wymagających kreatywności, nieszablonowego myślenia, twórczego reagowania na zmiany.

Absolwent studiów filozoficznych przedstawia wysoką kulturę intelektualną popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym. Program studiów umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy filozoficznej z jednoczesną możliwością pogłębienia znajomości szczegółowych i specjalistycznych zagadnień. Absolwent filozoficznych studiów I stopnia zna dyscypliny i kierunki filozofii, stosowane w ich ramach metody badawcze oraz sposoby argumentacji. Potrafi zanalizować i zinterpretować teksty a także zna zasady publikacji tekstów naukowych. Zdobycie wykształcenia ogólnego oraz umiejętności samodzielnego myślenia i zdobywania wiedzy umożliwia później elastyczne dostosowanie się do zmiennego rynku pracy, daje uniwersalne podstawy do odpowiedzialnego i dojrzałego podejścia do życia. Wymiana poglądów, jakie towarzyszą dyskusjom na zajęciach i w kontaktach towarzyskich, wyrabiają postawę tolerancji i otwarcia. Nabyta wiedza oraz zdobyte umiejętności pozwalają na krytyczny stosunek do współczesnego świata. Dystans i otwartość wobec spraw życia codziennego daje pole do wykazywania kreatywności wobec jego problemów.

Absolwent filozofii po studiach I stopnia prócz ogólnego wykształcenia filozoficznego jest specjalistą w zakresie jednej z trzech specjalności: Filozofii klasycznej, Filozofii komunikacji lub Filozofii nowych mediów, co stanowi dodatkowy atut i szansę na zajęcie pozycji eksperta w wymienionych sferach życia społecznego.

Perspektywy zawodowe:

 1. Praca badawcza i dydaktyczna w instytucjach naukowych.
 2. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 3. Praca w organizacjach poszukujących pracowników kreatywnych i łatwo nabywających nowe kompetencje.
 4. Nauczanie etyki i filozofii w szkołach.
 5. Praca w redakcjach.

Kryteria kwalifikacji

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata wnoszona w całości

1 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 660,00 zł
 • 660,00 zł
 • 680,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €