Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Opis

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studia doktoranckie w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika i psychologia. Celem prowadzonych studiów doktoranckich jest przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej w dyscyplinie pedagogika i psychologia (czego uwieńczeniem ma być uzyskanie stopnia doktora) poprzez rozwijanie kompetencji związanych z prowadzeniem badań, upowszechnianiem ich wyników, ich etyką i związaną z nimi odpowiedzialnością społeczną. W ramach studiów doktorant jest równocześnie przygotowany do prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim. Kształcenie zorganizowane w ramach realizacji programu zajęć na studiach doktoranckich (zajęcia i praktyki zawodowe) stanowią przede wszystkim element wspierający doktoranta w realizacji indywidualnego rozwoju naukowego (realizacji badań własnych pod opieką najpierw opiekuna naukowego potem promotora) i dydaktycznego (umiejętności prowadzenia zajęć ze studentami i słuchaczami).

Szczegółowy program studiów doktoranckich i kryteria kwalifikacji na studia trzeciego stopnia na WPiPs znajdują się na stronie Wydziału (zgodnie z rokiem kwalifikacji i rozpoczęcia studiów)

Kryteria kwalifikacji

Kryteria podstawowe:

A. Ocena prezentacji wyników uzyskanych w pracy magisterskiej lub w innych prowadzonych przez Kandydata badaniach własnych.

Prezentacja ustna nie może przekraczać 10 minut. Może zostać przygotowana w dowolnej formie, wybranej przez Kandydata (referat, prezentacja multimedialna). Prezentacja powinna zawierać: (a) najważniejsze założenia teoretyczne stanowiące podstawę postawienia pytań badawczych i (lub) hipotez; (b) wybrane pytania badawcze i (lub) hipotezy badawcze; (c) krótką  charakterystykę zastosowanych metod i technik badań oraz próbki badawczej; (d) opis uzyskanych wyników  wraz z ich interpretacją.

Członkowie Komisji po wysłuchaniu prezentacji dokonują niezależnych ocen posługując się skalą od 2 do 5.

Wartość kryterium A określa średnia z otrzymanych ocen.

B. Ocena proponowanej tematyki pracy doktorskiej.

Kandydat przedstawia Komisji w formie pisemnej krótki szkic problematyki pracy doktorskiej, przy czym szkic ten nie może przekraczać 6 stron maszynopisu (odstęp 1,5; czcionka 12 Times New Roman, marginesy – 2,5 cm). Szkic powinien składać się z następujących części: (a) wprowadzenie, podkreślające potrzebę prowadzenia prezentowanych badań i motywację własną do przeprowadzenia tych badań (max ½ strony); (b) stan dotychczasowej wiedzy (max 2 strony); (c) zarys najważniejszych koncepcji teoretycznych, na których będą oparte badania (max 1½ strony); (d) wstępne sformułowanie podstawowych pytań badawczych i (lub) hipotez (max ½ strony); (e) wstępna krótka charakterystyka próbki badawczej i organizacji badań (max ½ strony); (f) wykaz najistotniejszych dla proponowanej problematyki pozycji bibliograficznych (max 1 strona).

Pisemny szkic proponowanej problematyki pracy doktorskiej należy złożyć w jednym egzemplarzu (wersja papierowa i wersja elektroniczna).

Członkowie Komisji dokonują niezależnych ocen przedstawionego szkicu posługując się skalą od 2 do 5.

Wartość kryterium B określa średnia z otrzymanych ocen.

C. Ocena udokumentowanej działalności (aktywności) naukowej.

Komisja po zapoznaniu się z udokumentowaną działalnością naukowo-badawczą Kandydata dokonuje oceny posługując się skalą od 1 do 5 punktów, według następujących kryteriów:

  • 5 pkt. — jeśli Kandydat ma jedną publikację recenzowaną (w czasopiśmie z listy MNiSW, opublikowaną lub przyjętą do druku) oraz przynajmniej jedną udokumentowaną dodatkową aktywność naukową (drugą publikację w czasopiśmie z listy MNiSW, wystąpienia konferencyjne – referaty, postery na konferencjach naukowych – zagranicznych, ogólnopolskich, międzynarodowych w Polsce; udział w projektach badawczych; działalność w kole naukowym; wyróżnienia podczas studiów: nagrody naukowe, stypendia naukowe, potwierdzony opinią staż naukowy w naukowo-badawczym ośrodku akademickim);
  • 4 pkt. — a) jeśli Kandydat ma publikację recenzowaną (w czasopiśmie z listy MNiSW – opublikowaną lub przyjętą do druku) lub b) jeśli Kandydat ma udokumentowane wystąpienie (referat, poster) na zagranicznej konferencji międzynarodowej lub co najmniej jeden opublikowany (lub przyjęty do druku) rozdział w monografii wieloautorskiej oraz przynajmniej jedną udokumentowaną dodatkową aktywność naukową (wystąpienia konferencyjne – referaty, postery na ogólnopolskich lub międzynarodowych zorganizowanych w Polsce konferencjach naukowych; udział w projektach badawczych; działalność w kole naukowym; wyróżnienia podczas studiów: nagrody naukowe, stypendia naukowe; potwierdzony opinią staż naukowy w naukowo-badawczym ośrodku akademickim);
  • 3 pkt. — jeśli Kandydat ma co najmniej jedno wystąpienie (referat, poster) na konferencjach naukowych (ogólnopolskich lub międzynarodowych zorganizowanych w Polsce – udokumentowane) oraz przynajmniej jedną udokumentowaną dodatkową aktywność naukową (udział w projektach badawczych; działalność w kole naukowym; wyróżnienia podczas studiów: nagrody naukowe, stypendia naukowe; potwierdzony opinią staż naukowy w naukowo-badawczym ośrodku akademickim);
  • 2 pkt. — jeśli Kandydat ma jedno wystąpienie (referat, poster) na konferencji naukowej studenckiej (udokumentowanej) oraz przynajmniej jedną udokumentowaną dodatkową aktywność naukową (udział w projektach badawczych; działalność w kole naukowym; wyróżnienia podczas studiów: nagrody naukowe, stypendia naukowe; potwierdzony opinią staż naukowy w naukowo-badawczym ośrodku akademickim);
  • 1 pkt. — jeśli Kandydat ma przynajmniej jedną udokumentowaną dodatkową aktywność naukową (udział w projektach badawczych; działalność w kole naukowym; wyróżnienia podczas studiów: nagrody naukowe, stypendia naukowe; potwierdzony opinią staż naukowy w naukowo-badawczym ośrodku akademickim).

D. Średnia ze studiów (jednolitych lub dwustopniowych).

W przypadku, gdy Kandydat ukończył studia dwustopniowe wartość średniej ze studiów wyznaczana jest jako średnia ze średnich na każdym stopniu studiów.


WYNIKI KWALIFIKACJI:

Warunki konieczne w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie:

a) wartość kryterium A (ocen), co najmniej 3.0;

b) wartość kryterium B (ocen), co najmniej 3.0;

c) średnia z wartości z kryteriów A i B (ocen), co najmniej 3.5.

Kandydat, który z średniej wartości uzyskanych ocen z kryteriów A i B otrzymuje ocenę niższą niż 3.5 jest niekwalifikowany i w miejsce ostatecznego wyniku wyrażonego w punktach, uzyskanego z kryterium A i B otrzymuje po 0 punktów.

W przypadku, gdy Kandydat spełnił warunki konieczne, uzyskane przez niego oceny (z kryterium A i B) zamienione są na punkty (np. ocena 3.0 odpowiednio stanowi 3 pkt., ocena 4.0 stanowi 4 pkt. itd.).

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego decyduje spełnienie warunków koniecznych, przy czym miejsce na liście rankingowej określone jest na podstawie sumy punktów za poszczególne kryteria (A+B+C+D).

W przypadku, gdy więcej niż jeden Kandydat posiada tę samą liczbę punktów o kolejności na liście rankingowej decyduje:

  • średnia z wartości z kryteriów A i B
  • znajomość języka obcego potwierdzona odpowiednim certyfikatem (dodatkowo 1 pkt.).

Kandydaci na studia doktoranckie powinni spełnić równocześnie następujące warunki:

  1. Przedstawić pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego na podjęcie opieki naukowej.
  2. Posiadać dyplom magistra pedagogiki/psychologii. W przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z innej dyscypliny niż pedagogika czy psychologia, Kandydat zobowiązany jest złożyć egzamin z dyscypliny, którą wybrał przed Komisją Wydziałową. Egzamin ten należy zdać do chwili otwarcia przewodu doktorskiego. 

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 €