kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Instytut Pedagogiki

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
 • Pedagogika resocjalizacyjzna z socjoterapią
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z animacją zabawy
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny

Wybór specjalności następuje po drugim  semestrze studiów (deklaracja studenta).

UWAGA! Wydział zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, uregulowanej odrębnymi przepisami.

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski

Częstotliwość zjazdów: 2-3 razy w miesiącu, zajęcia w piątki, soboty i niedziele od 8.00 do 19.30; obowiązkowe zajęcia terenowe w piątki (semestr I) i zajęcia fakultatywne (semestr II)

Strona internetowa wydziału: http://pedagogika.us.edu.pl/

 

Charakterystyka kierunku:

Celem studiów pedagogicznych jest wyposażenie absolwentów w wiedzę pedagogiczną, uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego i socjologicznego; ukształtowanie umiejętności pedagogicznego myślenia, analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych; przekazanie podstawowych umiejętności ułatwiających realizację procesu wychowawczego w różnych placówkach; ukształtowanie podstaw teoretycznych do dalszego samokształcenia. Specyfika przygotowania w ramach oferowanych specjalności szczegółowo omówiona na stronie: http://www.pedagogika.us.edu.pl/?page_id=33

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Specjalność umożliwia zapoznanie się  z dorobkiem teoretycznym i wskazaniami praktycz­nymi pedagogiki resocjalizacyjnej oraz socjoterapii. Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią służą poznaniu funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych działających zarówno w środowisku otwartym (np. kuratorzy sądowi, świetlice terapeutyczne, streetworking), jak i zamkniętym (zakład poprawczy, zakład karny).  Celem tych studiów jest także orientacja w istotnych kwestiach społecznych, takich jak: patologie i zagrożenia życia spo­łecznego, mechanizmy tworzenia się subkultur młodzieżowych, wykluczenie społeczne. Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią umożliwia poznanie specyfiki pracy z młodzieżą niedostosowaną społecz­nie, dziećmi zagrożonymi wykoleje­niem społecznym (dzieci w zagrożeniu), demoralizacją oraz przestępczością, jak i z osobami dorosłymi, zwłaszcza w odniesieniu do stawiania diagnozy niedostosowania społecz­nego, podejmowania oddziaływań interwencyjnych, wychowawczych oraz socjoterapeutycznych. Oprócz tego na specjalności pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią  przygotowuje się do pracy z nieletnimi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, a także z osobami które dotykają różne patologie spo­łeczne, takie jak narkomania, alkoholizm, prostytucja, zachowania suicydalne.

Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką

Specjalność umożliwia zapoznanie się  z dorobkiem teoretycznym i wskazaniami praktycz­nymi pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, a także współczesnymi teoriami i koncepcjami kryminologicznymi.  Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej z penitencjarystyką służą poznaniu funkcjonowania zakładu karnego i aresztu śledczego.  Podczas studiów podejmowana jest także problematyka pracy w pozostałych instytucjach resocjalizacyjnych, które działają zarówno w środowisku  otwartym (np. kuratorzy sądowi, streetworking, świetlice terapeutyczne), jak i zamkniętym (zakład poprawczy).  Celem studiów jest także orientacja w istotnych kwestiach społecznych, takich jak: patologie społeczne (narkomania, alkoholizm, prostytucja, zachowania suicydalne, a zwłaszcza przestępczość), diagnoza zaburzeń adaptacji społecznej oraz metodyka pracy wychowawczej i terapeutycznej. Absolwenci specjalności pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką przygotowują się do pracy wychowawczej na oddziałach więziennych z przestępcami młodocianymi oraz dorosłymi, ale także do pracy z nieletnimi oraz rodzinami dysfunkcyjnymi (wieloproblemowymi).

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

Specjalność wskazuje na ścisły związek pedagogiki (edukacji, wychowania, opieki) z pomocą społeczną. W jej ramach student ma możliwość zapoznania się między innymi z tradycjami pracy socjalnej oraz myśli i działalności opiekuńczej i wychowawczej, ze współczesnymi teoriami i koncepcjami pomocy społecznej, z analizą instytucji i form pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej. Studia na tej specjalności nie tylko pomagają rozszerzyć wiedzę i kompetencje pedagogiczne, ale również pozwalają zdobyć orientację w istotnych kwestiach społecznych, jak: więzi międzyludzkie, funkcjonowanie rodziny, patologie życia społecznego, polityka społeczna i wiele innych. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza umożliwia z jednej strony głęboką refleksję o ważkich w wychowaniu, w pomocy i w opiece wartościach i działaniach, jak: bezpieczeństwo, troska, wsparcie, cierpienie, solidarność, wdzięczność i in., z drugiej zaś pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności bezpośrednio przydatne dla praktyki między innymi w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prawodawstwa społecznego, poradnictwa, strategii wsparcia socjalnego, metod zajęć korekcyjnych i animacyjnych.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną:

Specjalność umożliwia zapoznanie się  z dorobkiem teoretycznym i wskazaniami praktycz­nymi pedagogiki resocjalizacyjnej, współczesnymi teoriami i koncepcjami resocjalizacji, profilaktyki społecznej oraz kryminologii. Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej służą poznaniu funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych działających zarówno w środowisku otwartym (np. streetwork, kuratorzy sądowi), jak i zamkniętym (zakład poprawczy, zakład karny) Celem tych studiów jest także orientacja w istotnych kwestiach społecznych, takich jak: patologie i zagrożenia życia spo­łecznego, mechanizmy tworzenia się subkultur młodzieżowych, wykluczenie społeczne. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecz­ną umożliwia poznanie specyfiki pracy z młodzieżą niedostosowaną społecz­nie, dziećmi zagrożonymi wykoleje­niem społecznym (dzieci w zagrożeniu), demoralizacją oraz przestępczością jak i z osobami dorosłymi, zwłaszcza w odniesieniu do stawiania diagnozy niedostosowania społecz­nego, podejmowania oddziaływań interwencyjnych, wychowawczych oraz terapeutycznych. Oprócz tego na specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka społeczną przygotowuje się do pracy z nieletnimi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, wieloproblemowymi a także z osobami wykazującymi objawy patologii spo­łecznej, takie jak narkomania, alkoholizm, prostytucja, zachowania suicydalne.

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkol­ne:

Zgodnie z wytycznymi Minister­stwa Edukacji Narodowej - daje dwuspecjalizacyjne wykształcenie. W trakcji studiów I stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę teoretycz­ną i praktyczną z przedmiotów peda­gogicznych, predysponującą go do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, posiada kompeten­cje pedagogiczne oraz kompetencje nauczycielskie do pracy z uczniami w szkole na I stopniu edukacyjnym. W kształceniu zwraca się uwagę na indywidualizację procesu nauczania, organizację środowiska wychowaw­czego, a przede wszystkim podstawo­wą wiedzę merytoryczną z przedmio­tów przygotowujących studenta do aktywnej, nowatorskiej pracy edu­kacyjnej z dzieckiem, szerokie przygo­towanie w zakresie metod oraz technik aktywizujących i kompensacyjnych w edukacji oraz różnorodnych form stymulacji aktywności dziecka. Absol­went przygotowany jest do funkcjono­wania w zmieniającym się środowisku wychowawczym dziecka, a jego kom­petencje w zakresie nauczania, zostają uzupełnione i wzmocnione nabytymi umiejętnościami w diagnozowaniu i monitorowaniu rozwoju dziecka oraz stymulacji jego twórczej aktywności i zainteresowań, uzyskuje również niezbędną wiedzę w zakresie prawa oświatowego i statusu zawodowego nauczyciela.
W zakresie wychowania przedszkol­nego absolwent przygotowany jest do prowadzenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych, do pracy diagnos­tycznej i kompensacyjno-korekcyjnej z małym dzieckiem w oparciu o wie­dzę psychologiczno-pedagogiczną. Kształcenie zakłada przygotowanie przyszłego nauczyciela od strony merytorycznej i praktycznej, posiada on kompetencje nauczycielskie do pracy z dziećmi w wieku przedszkol­nym.

Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień

Celem studiów na specjalności  Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień jest wyposażenie studenta w niezbęd­ną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych  w tym kulturowo-społecznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia i choroby. Ogólno pedagogiczna wiedza obejmująca podstawową terminologię, teorię i metodologię umożliwi rozumienie kontekstu kształcenia i wychowania oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Kształtowane będą umiejętności praktyczne  z zakresu stymulowania
i wspomagania,  nabywania i rozwijania kompetencji niezbędnych do odzyskiwania, utrzymywania i ochrony zdrowia oraz profilaktyki uzależnień w pracy z osobami w różnym wieku. Student zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne do działań organizacyjnych związanych z promocją zdrowia, profilaktyką uzależnień , edukacją zdrowotną w różnych środowiskach i fazach życia człowieka. 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny

Specjalność przygotowuje studentów do profesjonalnej pomocy rodzinie w zakresie pełnionych przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec człowieka na różnych etapach jego życia. Wiedza i umiejętności, które zdobywa student w ramach specjalności przygotowują go do pełnienia opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej. Profesjonalne wsparcie rodziny w jej zadaniach opiekuńczo-wychowawczych wymaga wiedzy o rodzinie, postawach rodzicielskich, o dziecku, młodzieży i człowieku dorosłym, a także wiadomości w zakresie pedagogiki opiekuńczej-wychowawczej, pomocy społecznej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i zajęć korekcyjnych, dialogu i komunikacji w rodzinie i społeczeństwie, poradnictwa, diagnozy, prawa rodzinnego czy różnych form pieczy zastępczej. Obok wiedzy i umiejętności dotyczącej sfery pedagogicznego działania, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza prowadzi do refleksji o ważkich w wychowaniu, pomocy i opiece wartościach i kategoriach, jak: rodzina, wspólnota, podmiotowość, odpowiedzialność, wsparcie, troska, miłość i wiele innych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy

Specjalność przygotowuje studentów do profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z człowiekiem na różnych etapach jego życia: do pełnienia zadań opiekuńczo-wychowawczych wobec małego dziecka, dzieci starszych, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Specjalność w sposób szczególny uwzględnienia znaczenie zabawy jako ważnego narzędzia pracy pedagogicznej, ale także jako naturalnej i społecznie inspirowanej aktywności człowieka na wszystkich etapach rozwoju. Ma na celu zainspirowanie studenta do pogłębionej refleksji o wychowaniu człowieka i wspieraniu jego rozwoju. W ramach kształcenia student zdobywa szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i związanej z nią metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pomocy społecznej, pieczy zastępczej, pedagogii małego dziecka, dziecka starszego i młodzieży, edukacji ustawicznej, poradnictwa opiekuńczo-wychowawczego, profilaktyki zagrożeń rozwoju człowieka, pedagogiki kultury, jak również teorii zabawy. W sposób specjalny w toku studiów student zostaje przygotowany do animacji zabawy na różnych etapach rozwoju człowieka i za pomocą rozmaitych form.

Perspektywy zawodowe - szczegółowe informacje: http://www.pedagogika.us.edu.pl/?page_id=33

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią przygoto­wuje do pracy we wszystkich placówkach, które wymagają kompetencji wy­chowawcy resocjalizującego. Absolwent tej specjalności predestynowany jest przede wszystkim do pracy pedagoga resocjalizacji oraz socjoterapeuty. Absolwent tej specjalności może być zatrudnio­ny między innymi w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, mło­dzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zakładzie karnym, areszcie śledczym, ośrodku szkolno-wychowawczym, świetlicy środowiskowo-terapeutycznej, ośrodku kuratorskim oraz zespole kuratorskiej służby sądowej przy sądzie rejonowym,  ośrodku terapii uzależnień (ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne), pogotowiu opiekuńczym, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, ochotniczym hufcu pracy, ośrodku interwencji kryzysowej, policyjnej izbie dziecka i innych placówkach prowadzących wychowanie resocjalizujące. Poza tym pedagodzy resocjalizacji znajdują zatrudnienie w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, a także w organizacjach pozarządowych realizujących programy streetworkingu, pedagogiki podwórkowej, partyworkingu oraz inne programy resocjalizacji potencjalnej (profilaktyki społecznej).

Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką przygoto­wuje do pracy we wszystkich placówkach, które wymagają kompetencji wy­chowawcy resocjalizującego. Absolwent tej specjalności predestynowany jest przede wszystkim do pracy wychowawcy penitencjarnego w zakładzie karnym i areszcie śledczym. Ukończenie specjalności nadaje mu jednak znacznie szersze kwalifikacje, w tym do pracy w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, mło­dzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, ośrodku szkolno-wychowawczym, świetlicy środowiskowo-terapeutycznej, ośrodku kuratorskim oraz zespole kuratorskiej służby sądowej przy sądzie rejonowym,  ośrodku terapii uzależnień (ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne), pogotowiu opiekuńczym, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, ochotniczym hufcu pracy, ośrodku interwencji kryzysowej, policyjnej izbie dziecka i innych placówkach prowadzących wychowanie resocjalizujące. Poza tym pedagodzy resocjalizacji znajdują zatrudnienie w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, a także w organizacjach pozarządowych realizujących programy streetworkingu, pedagogiki podwórkowej, partyworkingu oraz inne programy resocjalizacji potencjalnej (profilaktyki społecznej).

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

Specjalność przygotowuje do pracy we wszystkich pla­cówkach, które wymagają kompetencji wychowawczych, opiekuńczych, po­mocowych. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony w różnego typu jednostkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, in­stytucjach animacji kulturalnej, pomocy społecznej, profilaktyki, edukacji doro­słych i opieki nad dorosłymi, służby zdrowia, administracji państwowej i samo­rządowej (np. w domach pomocy społecznej, w szkole jako pedagog szkolny, w placówkach opieki zastępczej, pogotowiu opiekuńczym, świetlicy szkolnej i środowiskowej, ośrodku wychowawczym, internacie, sanatorium, szpitalu, prewentorium, poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjach pomocy potrzebującym i uzależnionym, ośrodkach pomocy osobom niepełnosprawnym i innych placówkach prowadzących działalność wychowawczą, opiekuńczą i pomocową).

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną:

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną przygoto­wuje do pracy we wszystkich placówkach, które wymagają kompetencji wy­chowawcy resocjalizującego. Absolwent tej specjalności może być zatrudnio­ny między innymi w: zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, mło­dzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zakładzie karnym, areszcie śledczym, ośrodku szkolno-wychowawczym, świetlicy środowiskowo-terapeutycznej, ośrodku kuratorskim oraz zespole kuratorskiej służby sądowej przy sądzie rejonowym,  ośrodku terapii uzależnień (ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne), pogotowiu opiekuńczym, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, ochotniczym hufcu pracy, ośrodku interwencji kryzysowej, policyjnej izbie dziecka i innych placówkach prowadzących wychowanie resocjalizujące. Poza tym pedagodzy resocjalizacji znajdują coraz częściej zatrudnienie w organizacjach pozarządowych realizujących programy streetworkingu, pedagogiki podwórkowej, partyworkingu oraz inne programy resocjalizacji potencjalnej (profilaktyki społecznej).  

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie zarówno w placówkach przedszkolnych, jak i szkolnych, publicznych, prywatnych, społecznych, czy też artystycznych. Przygotowanie zawodowe absolwentów tego kierunku studiów stwarza możli­wości zatrudnienia w charakterze nauczycieli bądź wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto absolwenci mają przygo­towanie oraz uzyskują kompetencje do prowadzenia zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

Promocja zdrowia  z profilaktyką uzależnień

Absolwent specjalności Promocja zdrowia z profilaktyka uzależnień  posiada ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną (obejmującą podstawową terminologię, teorie i metodologię) wiedzę  na temat zasad i norm etycznych, umożliwiającą rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy profilaktycznej  oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego.  Dysponuje umiejętnościami nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej, pracy  zespołowej,  posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei światopoglądowych, społecznych, samodzielnego zdobywania i wzbogacania wiedzy, praktycznego badawczego  działania.  Student ma  potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego, podejmowania działań społecznych, świadomości istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy przygotowuje się do pracy opiekuńczo-wychowawczej o różnej specyfice. Specjalność ta pozwala na podjęcie pracy m. in. w żłobkach (sektora rządowego i pozarządowego), w klubach dziecięcych, w salach zabaw dziecięcych, jako opiekun/niania, w szkołach, w świetlicach szkolnych, w bursach, w internatach, w sanatoriach, w prewentoriach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w domach dziecka, w zakładach leczniczo-wychowawczych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w centrach pomocy rodzinie, w placówkach pomocy społecznej, w poradniach rodzinnych (sektor pozarządowy),w ośrodkach adopcyjnych, w pogotowiach rodzinnych, w schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie. Absolwent tej specjalności może świadczyć profesjonalną pracę na rzecz ludzi dorosłych i starszych: jako doradca, jako opiekun i wychowawca w placówkach pomocy społecznej, w urzędzie pracy, w uniwersytecie trzeciego wieku, w klubie seniora, w domu seniora czy też w innych instytucjach pozarządowych wspomagających procesy wychowania i rozwoju człowieka na różnych etapach jego życia.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny zdobywa kwalifikacje do pracy w różnych instytucjach i formach pracy opiekuńczo-wychowawczej. Miejscem pracy dla absolwenta mogą być Centra Pomocy Dziecku i Rodzinie, placówki typu rodzinnego (pogotowia opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka i systemy rodzinkowe domu dziecka), poradnie rodzinne, ośrodki adopcyjne, schroniska dla ofiar patologii w rodzinie, placówki sektora pozarządowego wspierające rodzinę. Studia stanowią też merytoryczną podstawę dla prowadzenia rodziny zastępczej. Uzupełniając wykształcenie, absolwenci mogą również być zatrudnieni w sądach rodzinnych (jako kuratorzy), jako doradcy i konsultanci w instytucjach zorientowanych na pomoc rodzinie oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Miejscem pracy dla pedagogów opiekuńczo-wychowawczych są różnego rodzaju fundacje działające na rzecz rodziny, stowarzyszenia skupiające się na potrzebach rodziny (świadczące pomoc rodzinie, dzieciom, grupom). Nasi absolwenci mogą świadczyć także profesjonalną pomoc wychowawczą i opiekuńczą w szkołach (jako pedagodzy szkolni), w świetlicach szkolnych oraz środowiskowych, w bursach, w internatach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w domach dziecka, w placówkach sanatoryjnych, w zakładach leczniczo-wychowawczych, w domach spokojnej starości, w uniwersytetach III wieku, w żłobkach, w klubach dziecięcych, a także jako opiekuni w salach zabaw dla dzieci, jako opiekuni dzienni dla ludzi starszych i chorych oraz małych dzieci (niania), również w różnego typu instytucjach pozarządowych wspomagających procesy wychowania dzieci i młodzieży.

 

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Matura 2010 i później:

Język polski
 

poziom podstawowy albo rozszerzony

Język obcy nowożytny
 

poziom podstawowy

Jeden przedmiot

 

wybrany spośród przedmiotów wymienionych poniżej:

biologia; chemia; filozofia; fizyka i astronomia; geografia; historia; historia sztuki; język łaciński i kultura antyczna; wiedza o społeczeństwie, matematyka

Waga = 40% (a)

Waga = 25% (b)

Waga = 35% (c)


Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a x JP+b x JO+c x InnyP

Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP — wynik z innego przedmiotu maturalnego
a, b, c — wagi

Matura 2009 i wcześniej:

Język polski
 

poziom podstawowy albo rozszerzony

Język obcy nowożytny
 

poziom podstawowy albo rozszerzony

Jeden przedmiot
 

wybrany spośród przedmiotów wymienionych poniżej:

biologia; chemia; matematyka; filozofia; fizyka i astronomia; geografia; historia; historia sztuki; język łaciński i kultura antyczna; wiedza o społeczeństwie

Waga = 40% (a)

Waga = 25% (b)

Waga = 35% (c)

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a x JP+b x JO+c x InnyP
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP — wynik z innego przedmiotu maturalnego
a, b, c — wagi

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna liczby punktów (wprost przeliczanych z ocen, według poniżej sformułowanego przelicznika) ze wszystkich zdanych przedmiotów maturalnych:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5

100 punktów

6

100 punktów

4

85 punktów

5

90 punktów

3

30 punktów

4

75 punktów

 

 

3

50 punktów

 

 

2

0 punktów

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Przyjęcie na studia cudzoziemców, którzy podejmują studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, następuje w trybie odrębnych przepisów.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata wnoszona w całości

2 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 726,00 zł
 • 726,00 zł
 • 748,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €