Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Opis specjalności- Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień

Celem studiów na specjalności  Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień jest wyposażenie studenta w niezbęd­ną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych  w tym kulturowo-społecznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia i choroby. Ogólno pedagogiczna wiedza obejmująca podstawową terminologię, teorię i metodologię umożliwi rozumienie kontekstu kształcenia i wychowania oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Kształtowane będą umiejętności praktyczne  z zakresu stymulowania
i wspomagania,  nabywania i rozwijania kompetencji niezbędnych do odzyskiwania, utrzymywania i ochrony zdrowia oraz profilaktyki uzależnień w pracy z osobami w różnym wieku. Student zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne do działań organizacyjnych związanych z promocją zdrowia, profilaktyką uzależnień , edukacją zdrowotną w różnych środowiskach i fazach życia człowieka. 

 

 Charakterystyka kwalifikacji absolwenta specjalności - Promocja zdrowia  z profilaktyką uzależnień

Absolwent specjalności Promocja zdrowia z profilaktyka uzależnień  posiada ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną (obejmującą podstawową terminologię, teorie i metodologię) wiedzę  na temat zasad i norm etycznych, umożliwiającą rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy profilaktycznej  oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego.  Dysponuje umiejętnościami nawiązywania
 i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej, pracy  zespołowej,  posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei światopoglądowych, społecznych,
 samodzielnego zdobywania i wzbogacania wiedzy, praktycznego badawczego  działania.  Student ma  potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego, podejmowania działań społecznych, świadomości istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych.

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na  kierunku pedagogika specjalność Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień  jest przygotowany do pracy na różnych płaszczyznach  promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień i w różnych obszarach działalności edukacyjnej, min. w placówkach oświatowo-wychowawczych,  pomocy społecznej,  poradniach specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, pedagogicznych służbach społecznych, placówkach kształcenia ustawicznego, a także w instytucjach profilaktyki i terapii społecznej.  

 

Kryteria kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje - konkurs dyplomów ukończenia studiów z tytułem licencjata JEDYNIE z kierunku pedagogika lub kierunków humanistycznych i społecznych oraz średnia ocen ze studiów I stopnia bądź nauki w Kolegium, przy czym wagi ocen są ustalane według przelicznika:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

Waga = 40% (a)

Waga = 60% (b)

Ocena na dyplomie oraz średnia ocen z przebiegu studiów przeliczane są na punkty według schematu:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

wg skali ocen 1 ÷ 6

wg skali ocen 2 ÷ 5

ocena

punkty

średnia

punkty

średnia

punkty

wyróżnienie

100

5,76 - 6,00

100

4,76 - 5,00

100

5,0

90

5,51 - 5,75

95

4,51 - 4,75

90

4,5

75

5,26 - 5,50

90

4,26 - 4,50

85

4,0

50

5,01 - 5,25

85

4,01 - 4,25

80

3,5

30

4,76 - 5,00

80

3,76 - 4,00

75

3,0

0

4,51 - 4,75

75

3,51 - 3,75

60

 

4,26 - 4,50

70

3,26 - 3,50

55

4,01 - 4,25

65

3,01 - 3,25

45

3,76 - 4,00

60

3,0

40

3,51 - 3,75

55

poniżej

0

3,26 - 3,50

50

 

 

3,01 - 3,25

45

3,0

40

poniżej

0

 

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a x OD+b x ŚR

Gdzie:

W — ostateczny wynik kandydata;

OD — liczba punktów uzyskana za ocenę na dyplomie;

ŚR — liczba punktów uzyskana z przeliczenia średniej ocen z przebiegu studiów;

a, b — wagi.

Celem weryfikacji danych wprowadzonych do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ, należy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej osobiście dostarczyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów koniecznie z uwzględnieniem skali ocen stosowanej podczas toku studiów (1÷6 albo 2÷5), kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem (do wglądu) oraz kopię suplementu wraz z oryginałem (do wglądu). W przypadku, gdy dyplom nie jest wypisany, należy złożyć zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego (licencjackiego) wraz z ostatecznym wynikiem studiów.

Dla kandydatów, którzy ubiegać się będą o przyjęcie na II stopień studiów pedagogicznych, na inną specjalność, niż tą którą ukończyli na studiach I stopnia, przewiduje się rozszerzone wymagania programowe, które zainteresowani będą realizować we własnym zakresie, jako dodatkowo płatną usługę edukacyjną.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata wnoszona w całości

2 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 726,00 zł
  • 726,00 zł
  • 748,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €