Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Opis

Interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany: Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ), Akademia Muzyczna w Katowicach (AM), Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ASP)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent wyposażony zostaje w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, łączące w sobie efekty  kształcenia usytuowane w trzech obszarach: nauk humanistycznych, nauk społecznych i sztuki.

Posiada wiedzę i umiejętności dotyczące realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem środków ekspresji estetycznej i umiejętności warsztatowych posadowionych w obszarze sztuki oraz posiada uprawnienia pedagogiczne. Posługuje się wiedzą dotyczącą oddziaływań arteterapeutycznych, w tym: plastykoterapii, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii i teatroterapii oraz posiada umiejętność zastosowania działań twórczych nacechowanych terapeutycznie, których zasadniczymi narzędziami są muzyka, sztuki wizualne, drama, literatura, taniec i ekspresja ucieleśniona. Potrafi integrować owe narzędzia tworząc autorskie interdyscyplinarne projekty arteterapeutyczne realizowane w otoczeniu społecznym.

Absolwent posiada również wiedzę i podstawowe kompetencje psychoterapeutyczne, zna zasady pracy z pacjentem/wychowankiem/pensjonariuszem w czasie oddziaływań arteterapeutycznych. Ma także elementarną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychopatologii, psychologii klinicznej, co umożliwia mu odpowiedzialne i efektywne konstruowanie oddziaływań arteterapeutycznych w pracy z osobami chorymi oraz przejawiającymi określone zaburzenia czy dysfunkcje.

Studia na kierunku arteterapia przygotowują absolwenta do prowadzenia artystyczno-terapeutycznej aktywności skierowanej w stronę osób z niepełnosprawnościami o różnej etiologii, specyfice i wymiarze, osób z zaburzeniami dotyczącymi funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, psychicznego czy edukacyjnego, wymagającymi wsparcia. Jest przygotowany do działań o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym czy reedukacyjnym w oddziałach szpitalnych, sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, domach opieki społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach integracyjnych i innych placówkach prowadzących arteterapię z zachowaniem poszanowania odmienności i indywidualnych potrzeb pacjentów i wychowanków.  

Prognozowane możliwości zatrudnienia i dalszego kształcenia absolwentów:

Absolwent przygotowany zostaje do pracy o charakterze terapeutycznym w oddziałach szpitalnych, sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, domach opieki społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach integracyjnych i innych placówkach prowadzących arteterapię.   Jest przygotowany do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim II stopnia w wybranym przez siebie kierunku studiów i specjalności.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Kierunek nie wymaga wcześniejszego przygotowania artystycznego.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Etap I — Egzamin kompetencji artystycznych.

Egzamin kompetencji artystycznych obejmować będzie:

  1.     bazowe umiejętności muzyczne, obejmujące sprawdzenie umiejętności wokalnych (należy przygotować wybraną piosenkę z dowolnego repertuaru) - do uzyskania 0÷40 punktów;
  2.     bazowe umiejętności plastyczne, obejmujące wykonanie podczas egzaminu kompozycji (projektu) w dowolnej technice plastycznej - do uzyskania 0÷40 punktów;
  3.     rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do podjęcia studiów z zakresu terapii oraz ogólną wiedzę o sztuce - do uzyskania 0÷20 punktów.

Za każdy artystyczny element bazowy kandydat może uzyskać do 40 punktów oraz do 20 punktów za rozmowę kwalifikacyjną – łącznie 100 punktów.

Oceny kompetencji artystycznych kandydatów dokonają odpowiednio pracownicy wyznaczeni z ramienia AM i ASP.

Etap II — Konkurs świadectw dojrzałości.

Konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brane będą wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego w prostym przeliczeniu punktu procentowego na punkt kwalifikacyjny.

Uwzględnione zostaną:


Język polski

Lepszy z wyników:

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1


Język obcy nowożytnyp. podstawowy

Przedmiot dodatkowy – wybrany spośród wymienionych:

historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna

Lepszy z wyników:

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Sposób obliczania ostatecznego wyniku z etapu I i II:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

Bazowe umiejętności muzyczne

Bazowe umiejętności plastyczne

Rozmowa kwalifikacyjna

Język polski

Język obcy nowożytny

Przedmiot do wyboru

Waga 25% (a)

Waga 25% (a)

Waga 15%

(b)

Waga 15% (b)

Waga 10% (c)

Waga 10% (c)

 

W = a x BM + a x BP + b x RK + b x JP + c x JO + c x IP

Gdzie:

W — ostateczny wynik kandydata

BM — bazowe umiejętności muzyczne

BP — bazowe umiejętności plastyczne

RK — rozmowa kwalifikacyjna

JP — wynik z języka polskiego

JO — wynik z języka obcego nowożytnego

IP — wynik z innego przedmiotu maturalnego

a, b, c,  — wagi.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ

Etap I — Egzamin kompetencji artystycznych.

Egzamin kompetencji artystycznych obejmować będzie:

  1.     bazowe umiejętności muzyczne, obejmujące sprawdzenie umiejętności wokalnych (należy przygotować wybraną piosenkę z dowolnego repertuaru) - do uzyskania 0÷40 punktów;
  2.     bazowe umiejętności plastyczne, obejmujące wykonanie podczas egzaminu kompozycji (projektu) w dowolnej technice plastycznej - do uzyskania 0÷40 punktów;
  3.     rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do podjęcia studiów z zakresu terapii oraz ogólną wiedzę o sztuce - do uzyskania 0÷20 punktów.

Za każdy artystyczny element bazowy kandydat może uzyskać do 40 punktów oraz do 20 punktów za rozmowę kwalifikacyjną – łącznie 100 punktów.

Oceny kompetencji artystycznych kandydatów dokonają odpowiednio pracownicy wyznaczeni z ramienia AM i ASP.

Etap II — Konkurs świadectw dojrzałości.

Konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna liczby punktów, przeliczonych ze wszystkich ocen z egzaminu dojrzałości w następujący sposób*:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena

punkty

ocena

punkty

 

 

6

100

5

100

5

85

4

70

4

70

3

30

3

40

 

 

2

0

 

Sposób obliczania ostatecznego wyniku z etapu I i II:
 

Bazowe umiejętności muzyczne

Bazowe umiejętności plastyczne

Rozmowa kwalifikacyjna

Średnia arytmetyczna liczby punktów ze wszystkich przedmiotów zdanych*

Waga 25%

(a)

Waga 25%

(a)

Waga 15%

(b)

Waga 35%

(c)

 

W = a x BM + a x BP + b x RK + c x ŚP

Gdzie:

W — ostateczny wynik kandydata;

BM — bazowe umiejętności muzyczne;

BP — bazowe umiejętności plastyczne;

RK — rozmowa kwalifikacyjna;

ŚP — średnia arytmetyczna liczby punktów z przedmiotów zdanych;

a, b, c, — wagi.

Wspólna lista rankingowa obejmująca kandydatów z „nową” i „stara” maturą tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów z postępowania kwalifikacyjnego.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Przyjęcie na studia cudzoziemców, którzy podejmują studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, następuje w trybie odrębnych przepisów.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 100,00 zł