Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

OPIS SYLWETKI ABSOLWENTA

 Celem studiów jest posze­rzenie wiedzy pedagogicznej z zakresu wychowania przedszkolnego oraz nadanie kwalifikacji do nauczania języka obcego (j. angielskiego), zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku, załącznik 1 (Dz. U. poz. 803) głoszącego: "przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej" (s. 3). Przytoczony punkt Rozporządzenia nakłada na nauczycieli przedszkoli obowiązek prowadzenia zajęć w języku obcym (pkt. 16 Podstawy programowej, załącznik 1).

Wiedza

W trakcie studiów II stopnia w zakresie wychowania przedszkolnego z nauczaniem języka obcego (języka angielskiego) student poszerzy wiedzę pedago­giczną, m. in. w zakresie: wychowania przedszkolnego, aktywności ruchowej, plastycznej, muzycznej i technicznej dziecka,  wybranych aspektów diagnozy rozwoju dziecka, korekty zaburzeń jego rozwoju, gier i zabaw, pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi oraz wybranych elementów współpracy z rodziną. W zakresie wychowania przedszkolnego zakłada się pogłębienie kompe­tencji od strony merytorycznej i praktycznej, gdyż student posiada kompeten­cje nauczycielskie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Student opanuje znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz uzyska podstawową wiedzę z zakresu teorii przyswajania języka i metodyki nauczania języków obcych oraz wiedzę szczegółową na temat metod, technik, strategii nauczycielskich, systemów motywacyjnych i materiałów wykorzystywanych w nauczaniu języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym w różnych podgrupach wiekowych. Student opanuje podstawową wiedzę o cechach języka,  zapozna się z podstawową terminologią i zagadnieniami z dziedziny językoznawstwa z uwzględnieniem fonetyki, fonologii, morfologii, składni, semantyki oraz pragmatyki. Ponadto w trakcie studiów student pozna podstawowe tło geograficzno-historyczne krajów angielskiego obszaru językowego, ich system polityczny, instytucje oświatowe, społeczne i kulturalne, a także zapozna się z realiami życia społeczeństw tych krajów. 

Umiejętności

Student opanuje pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych oraz interpretowania ich z punktu widzenia edukacji dzieci przedszkolnych. Będzie potrafił wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, wychowania przedszkolnego oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, diagnostycznych i terapeutycznych. Student będzie potrafił posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 ESOKJ, opanuje umiejętność planowania i wdrażania nauczania języka angielskiego w przedszkolu pod względem doboru metod, technik i materiałów, będzie autonomiczny i innowacyjny w podejściu do nauczania.  Student opanuje umiejętność posługiwania się podstawowymi terminami z zakresu językoznawstwa i wiedzy o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego.  Student będzie potrafił ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności, pozwalający mu na doskonalenie własnego warsztatu zawodowego, z wykorzystaniem refleksyjności, empatii i umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz samodzielnego zdobywania wiedzy.

Kompetencje społeczne

Student będzie gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykaże się aktywnością, wytrwałością i zaangażowaniem w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań w zakresie wychowania przedszkolnego, współpracy z różnymi środowiskami wychowawczymi i otoczeniem. Student będzie miał świadomość  znaczenia profesjonalizmu, potrzeby aktualizacji swojej wiedzy, zdobywania doświadczenia i doskonalenia umiejętności w zakresie prowadzenia różnorodnych zajęć oraz nauczania języka obcego w przedszkolu.  Student będzie uwzględniał w swoim podejściu do nauczania indywidualnego poziomu rozwoju konkretnego dziecka, jego  indywidualnych cech i potrzeb, będzie miał świadomość etycznego wymiaru nauczania w najmłodszych grupach wiekowych. Student będzie uwzględniał różnice kulturowe, weryfikował poglądy, rozwijał wrażliwość i tolerancję społeczno-kulturową.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest posze­rzenie wiedzy pedagogicznej absol­wentów oraz przygotowanie ich do podjęcia studiów III stopnia (dokto­ranckich), a także uzyskanie przez nich podstaw teoretycznych i umiejętności dalszego samokształcenia. Dotyczy to zwłaszcza metodologii badań peda­gogicznych, seminarium magisterskie­go oraz wykładów monograficznych. Absolwent poznaje także współczesne problemy socjologii i psychologii, an­tropologię kultury, współczesne kon­cepcje filozofii i etyki, a także logikę.

W trakcie studiów II stopnia w zakresie wychowania przedszkolnego zakłada się pogłębienie kompe­tencji od strony merytorycznej i praktycznej, obejmujące zagadnienia wychowania przedszkolnego, aktywności ruchowej, plastycznej, muzycznej i technicznej dziecka,  wybranych aspektów diagnozy rozwoju dziecka, korekty zaburzeń jego rozwoju, gier i zabaw, pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi oraz wybranych elementów współpracy z rodziną. Przygotowanie do nauczania języka obcego (j. angielskiego) zakłada, iż student opanuje znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz uzyska podstawową wiedzę z zakresu teorii przyswajania języka i metodyki nauczania języków obcych oraz wiedzę szczegółową na temat metod, technik, strategii nauczycielskich, systemów motywacyjnych i materiałów wykorzystywanych w nauczaniu języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym w różnych podgrupach wiekowych. Student opanuje podstawową wiedzę o cechach języka, zapozna się z podstawową terminologią i zagadnieniami z dziedziny językoznawstwa z uwzględnieniem fonetyki, fonologii, morfologii, składni, semantyki oraz pragmatyki. Ponadto w trakcie studiów student pozna podstawowe tło geograficzno-historyczne krajów angielskiego obszaru językowego, ich system polityczny, instytucje oświatowe, społeczne i kulturalne, a także zapozna się z realiami życia społeczeństw tych krajów. 

W ramach studiów student uzyska pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych oraz interpretowania ich z punktu widzenia edukacji dzieci przedszkolnych. Będzie potrafił wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, wychowania przedszkolnego oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, diagnostycznych i terapeutycznych. Student będzie potrafił posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 ESOKJ, opanuje umiejętność planowania i wdrażania nauczania języka angielskiego w przedszkolu pod względem doboru metod, technik i materiałów, będzie autonomiczny i innowacyjny w podejściu do nauczania.  Student opanuje umiejętność posługiwania się podstawowymi terminami z zakresu językoznawstwa i wiedzy o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego.  Student będzie potrafił ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności, pozwalający mu na doskonalenie własnego warsztatu zawodowego, z wykorzystaniem refleksyjności, empatii i umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz samodzielnego zdobywania wiedzy.

Studia przygotują absolwentów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, aktywności, wytrwałości, zaangażowania w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań w zakresie wychowania przedszkolnego, współpracy z różnymi środowiskami wychowawczymi oraz otoczeniem. Student będzie miał świadomość znaczenia profesjonalizmu, potrzeby aktualizacji swojej wiedzy, zdobywania doświadczenia i doskonalenia umiejętności w zakresie prowadzenia różnorodnych zajęć oraz nauczania języka obcego w przedszkolu.  Student będzie uwzględniał w swoim podejściu do nauczania indywidualnego poziomu rozwoju konkretnego dziecka, jego  indywidualnych cech i potrzeb, będzie miał świadomość etycznego wymiaru nauczania w najmłodszych grupach wiekowych. Student będzie uwzględniał różnice kulturowe, weryfikował poglądy, rozwijał wrażliwość i tolerancję społeczno-kulturową.

PROGNOZOWANE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA I DALSZEGO KSZTAŁCENIA ABSOLWENTÓW

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego (j. angielskiego) są przeznaczone dla wykwalifikowanych nauczycieli Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, którzy pragną zdobyć dodatkowe kompetencje (przygotowanie merytoryczne i metodyczne) w zakresie nauczania języka obcego (j. angielskiego) dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku, załącznik 1 (Dz. U. poz. 803) głoszącego: "przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej
i kulturowej"
(s. 3). Przytoczony punkt Rozporządzenia nakłada na nauczycieli przedszkoli obowiązek prowadzenia zajęć w języku obcym (pkt. 16 Podstawy programowej, załącznik 1). Osoby ubiegające się o przyjęcie powinny posiadać udokumentowaną znajomość języka obcego (j. angielskiego) na poziomie co najmniej B1.

Kryteria kwalifikacji

** O przyjęcie na specjalność wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego (języka angielskiego) mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Kandydaci kwalifikowani będą według takich samych zasad jak kandydaci na inne specjalności. Dodatkowo wymagana jest od nich znajomość języka angielskiego na poziomie B1 potwierdzona: wpisem do indeksu lub oceną w suplemencie lub odpowiednim certyfikatem.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje - konkurs dyplomów ukończenia studiów z tytułem licencjata JEDYNIE z kierunku pedagogika lub kierunków humanistycznych i społecznych oraz średnia ocen ze studiów I stopnia bądź nauki w Kolegium, przy czym wagi ocen są ustalane według przelicznika:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

Waga = 40% (a)

Waga = 60% (b)

Ocena na dyplomie oraz średnia ocen z przebiegu studiów przeliczane są na punkty według schematu:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

wg skali ocen 1 ÷ 6

wg skali ocen 2 ÷ 5

ocena

punkty

średnia

punkty

średnia

punkty

wyróżnienie

100

5,76 - 6,00

100

4,76 - 5,00

100

5,0

90

5,51 - 5,75

95

4,51 - 4,75

90

4,5

75

5,26 - 5,50

90

4,26 - 4,50

85

4,0

50

5,01 - 5,25

85

4,01 - 4,25

80

3,5

30

4,76 - 5,00

80

3,76 - 4,00

75

3,0

0

4,51 - 4,75

75

3,51 - 3,75

60

 

4,26 - 4,50

70

3,26 - 3,50

55

4,01 - 4,25

65

3,01 - 3,25

45

3,76 - 4,00

60

3,0

40

3,51 - 3,75

55

poniżej

0

3,26 - 3,50

50

 

 

3,01 - 3,25

45

3,0

40

poniżej

0

 

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a x OD+b x ŚR

Gdzie:

W — ostateczny wynik kandydata;

OD — liczba punktów uzyskana za ocenę na dyplomie;

ŚR — liczba punktów uzyskana z przeliczenia średniej ocen z przebiegu studiów;

a, b — wagi.

Celem weryfikacji danych wprowadzonych do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ, należy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej osobiście dostarczyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów koniecznie z uwzględnieniem skali ocen stosowanej podczas toku studiów (1÷6 albo 2÷5), kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem (do wglądu) oraz kopię suplementu wraz z oryginałem (do wglądu). W przypadku, gdy dyplom nie jest wypisany, należy złożyć zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego (licencjackiego) wraz z ostatecznym wynikiem studiów.

Dla kandydatów, którzy ubiegać się będą o przyjęcie na II stopień studiów pedagogicznych, na inną specjalność, niż tą którą ukończyli na studiach I stopnia, przewiduje się rozszerzone wymagania programowe, które zainteresowani będą realizować we własnym zakresie, jako dodatkowo płatną usługę edukacyjną.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €