Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Description

Oferowane specjalności:

  • Administracja ogólna,
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Kiedy następuje wybór specjalności: przy składaniu dokumentów w dziekanacie

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych: co dwa tygodnie -  sobota,niedziela

Strona internetowa wydziału:http://www.wpia.us.edu.pl/student

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia II stopnia na kierunku administracja trwają 2 lata (4 semestry). Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Program studiów przewiduje przedmioty z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego, prawa administracyjnego - części szczególnej, wykładni prawa administracyjnego, kontroli administracji. Zakłada się, że absolwent studiów administracyjnych studiów II stopnia wykazuje się poszerzoną wiedzą z zakresu nauki administracji, prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego.

Celem studiów administracyjnych II stopnia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności w dziedzinie zarządzania, organizowania zespołów pracowniczych i kierowania nimi. Mają to zapewnić przedmioty: zarządzanie zasobami ludzkimi, stosunki pracy w administracji oraz socjologia organizacji, a także polityka społeczna i ubezpieczenia społeczne. Zajęcia z zakresu prawa podatkowego, handlowego, konkurencji oraz prawa karnego skarbowego mają spowodować, że absolwent studiów administracyjnych II stopnia jest cenionym pracownikiem urzędów i instytucji finansowych, a także jest zdolny do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

W toku studiów są prowadzone zajęcia z zakresu funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (system polityczny państwa, prawo europejskie, prawo konstytucyjne państw UE na tle porównawczym), a także warsztaty z przygotowania projektów dla Unii Europejskiej i wykład z przedmiotu prawne uwarunkowania funkcjonowania funduszy strukturalnych. Dzięki nim absolwent jest w stanie swobodnie poruszać się po europejskiej przestrzeni prawnej. Jest więc gotów kierować projektami i podejmować odpowiednie decyzje w zakresie starania się o środki unijne oraz współpracować z podmiotami zagranicznymi. Postępowanie nieprocesowe, arbitraż i mediacje, postępowanie w sprawach nieletnich, postępowanie w sprawach o wykroczenia i wiele innych.

Na kierunku wprowadzono także przedmioty z zakresu praw człowieka, prawa konstytucyjnego państw europejskich, doktryn politycznych i administracyjnych. Ponadto w toku studiów student może wybierać przedmioty dedykowane specjalistycznym zagadnieniom z zakresu szeroko pojmowanej administracji.

Administracja ogólna:

Absolwent studiów administracyjnych o specjalności Administracja ogólna posiada szczególne predyspozycje do podjęcia pracy w rozmaitych urzędach administracji rządowej (zarówno terenowych, jak i centralnych) oraz w urzędach i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Szczególny nacisk jest położony na takie przedmioty specjalizacyjne, jak: prawo administracyjne – część szczególna, postępowanie sądowoadministracyjne, wykładnia prawa administracyjnego, kontrola administracji, organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, samorząd terytorialny w państwach europejskich, prawo miejscowe, zadania samorządów w zwalczaniu patologii społecznych, pozycja prawna radnych i funkcjonariuszy samorządowych, karnoprawna ochrona instytucji państwowych i samorządowych, prawo zagospodarowania przestrzennego oraz prawne instrumenty polityki regionalnej.

Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Zasadniczym celem studiów II stopnia na specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowanie do pracy w organach kontroli legalności w strukturach administracji rządowej (Policja, Straż Graniczna, UKS, ABW, CBA) i samorządowej (straże gminne). Absolwent specjalności administracja bezpieczeństwa wewnętrznego nabędzie także kwalifikacje i umiejętności wymagane do uzyskania licencji pracownika ochrony osób i mienia bądź detektywa. W konsekwencji nabędzie także uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze szeroko rozumianej prywatyzacji zadań policyjnych (ochrona osób i mienia, detektywistyka).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent dwuletnich studiów stacjonarnych uzyskując dyplom magistra administracji, otrzymuje przygotowanie naukowe i zawodowe do wykonywaniu zawodu pracownika administracji zarówno na poziomie wykonawczym, jak i do kierowania zespołami ludzi. Jest również przygotowany do pełnienia odpowiedzialnych funkcji administracyjnych zarówno na szczeblu samorządowym, jak i rządowym, a także w instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze. Absolwent magisterskich studiów administracyjnych posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU). Jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Admissions criteria

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z kierunku administracja, a także absolwenci innych kierunków studiów I stopnia (licencjackich), studiów inżynierskich oraz magisterskich.

Fees for education