Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Opis

Instytut Informatyki od 2007 roku oferuje czteroletnie studia trzeciego stopnia (doktoranckie), które kończą się obroną rozprawy doktorskiej i nadaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyki. Student przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem opiekuna naukowego koordynującego jego badania w czasie studiów. Podczas prowadzenia tych badań, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki (np. algorytmów równoległych, sztucznej inteligencji, sieci komputerowych, przetwarzania obrazu, bezpieczeństwa systemów informatycznych), matematyki (np. matematyki dyskretnej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej) oraz z dodatkowych modułów (metodyka badań naukowych, ochrona własności intelektualnej, dydaktyka szkoły wyższej). Studenci mają również możliwość wyboru zajęć fakultatywnych z 7 dodatkowych propozycji. W każdym roku studiów doktoranci mogą ubiegać się o różnego rodzaju stypendia, zarówno w ramach uczelni (dla najlepszego studenta, doktoranckie, dodatek projakościowy), jak również z innych źródeł (np. projekty unijne czy samorządowe). Absolwenci studiów doktoranckich z informatyki stanowią nie tylko kadrę badawczą i dydaktyczną Instytutu Informatyki. Duża część z nich pracuje dla biznesu i przemysłu informatycznego jako wysokiej klasy specjaliści, którym studia doktoranckie przyniosły zarówno podniesienie kwalifikacji zawodowych jak i poszerzenie ogólnego spojrzenia na informatykę.

Kandydatem na studia w dyscyplinie informatyka może być osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku informatyka, elektronika, automatyka, robotyka, inżynieria biomedyczna, edukacja techniczno-informatyczna lub na kierunkach pokrewnych. W szczególnym przypadku do postępowania rekrutacyjnego może być dopuszczony kandydat posiadający inne, niż wyżej wymienione, wykształcenie na poziomie magisterskim, który udokumentuje wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy ukończenia kursów itp.).

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.wiinom.us.edu.pl/index.php/dla-studentow/studia-iii-stopnia

Kryteria kwalifikacji

Kandydatem na studia w dyscyplinie informatyka może być osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku: informatyka, elektronika, automatyka, robotyka, inżynieria biomedyczna, edukacja techniczno-informatyczna lub na kierunkach pokrewnych. W szczególnym przypadku do postępowania rekrutacyjnego może być dopuszczony kandydat posiadający inne, niż wyżej wymienione wykształcenie na poziomie magisterskim, który udokumentuje wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy ukończenia kursów, itp.).

Rekrutację przeprowadza powołana przez Dziekana Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie:

 • wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej ogólną znajomość podstawowej wiedzy z zakresu przyszłej pracy doktorskiej, stanu przygotowania kandydata do realizacji rozprawy doktorskiej (temat pracy magisterskiej, sformułowana tematyka, rozpoczęte badania rozpoznawcze, postawione tezy, itd.);
 • oceny ukończenia studiów;
 • dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata (publikacje, plakaty i referaty przedstawione na konferencjach, odbyte studia zagraniczne, itp.), wszelkie osiągnięcia kandydata powinny być odpowiednio udokumentowane.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów przyznając punkty według kryteriów:

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej — punkty od 0 do 2 pomnożone przez 10;
 • wyniki osiągnięte na studiach magisterskich — średnia ocen pomnożona przez 10;
 • publikacje naukowe — dla każdej publikacji należy podać punkty wg kryteriów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • prezentacje ustne na konferencjach międzynarodowych — dla każdej prezentacji należy podać tytuł prezentacji, nazwę, miejsce i rok konferencji — 20 punktów za każdą prezentację;
 • prezentacje ustne na konferencjach krajowych — dla każdej prezentacji należy podać tytuł prezentacji, nazwę, miejsce i rok konferencji — 10 punktów za każdą prezentację;
 • postery na konferencjach międzynarodowych — dla każdej prezentacji należy podać tytuł prezentacji, nazwę, miejsce i rok konferencji — 10 punktów za każdą prezentację;
 • postery na konferencjach krajowych — dla każdej prezentacji należy podać tytuł prezentacji, nazwę, miejsce i rok konferencji — 5 punktów za każdą prezentację;
 • patent — 20 punktów za każdy udokumentowany patent;
 • autorskie opracowania dla przedsiębiorstw oraz autorskie wdrożenia — 10 punktów za każde udokumentowane opracowanie lub wdrożenie.

Kandydat przedkłada:

 • podanie o przyjęcie na studia kierowane do Kierownika Studiów Doktoranckich z zaznaczeniem dziedziny/dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza realizować studia doktoranckie,
 • opinię promotora pracy magisterskiej,
 • zwięzłe, merytoryczne streszczenie pracy magisterskiej,
 • pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego na opiekę naukową w okresie całych studiów doktoranckich,
 • podanie o przyznanie stypendium kierowane do Kierownika Studiów,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen uzyskanych w toku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia i studiów II stopnia,
 • życiorys naukowy zawierający informacje o ukończonych studiach, zainteresowaniach naukowych, ewentualny krótki opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, łącznie ze spisem publikacji, kopii publikacji, potwierdzeniem udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, patentów, wdrożeń, opracowań dla przedsiębiorstw itp.
 • 2 zdjęcia (format taki jak na dowód osobisty),
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia obu stron dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość kandydata.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 700,00 €