Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Opis

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach proponuje kierunek kształcenia w zakresie „Inżynierii Materiałowej” w ramach studiów I, II i III stopnia. Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną badań naukowo-technicznych, która zajmuje się analizą wpływu struktury materiałów na ich właściwości mechaniczne, elektryczne, optyczne, magnetyczne, termiczne, chemiczne i powierzchniowe, a także na różne kombinacje tych właściwości. Obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych mechanicznych, fizycznych i chemicznych, przy pomocy których można scharakteryzować zarówno strukturę jak i właściwości materiałów. Zadaniem tych technik jest badanie wpływu struktury na właściwości materiałów, zwłaszcza te, które są praktycznie stosowane w rozmaitych technologiach. Umożliwia to opracowywanie sposobów otrzymywania materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Badania te mają wpływ nie tylko na planowaną strukturę produktów końcowych, ale też pomagają opracować efektywne metody ich wytwarzania. Badania prowadzone w ramach inżynierii materiałowej prowadzą do opracowania nowych materiałów i do ulepszania materiałów już stosowanych.

W trakcie odbywania studiów doktorant nabywa zaawansowaną wiedzę z inżynierii materiałowej, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki w tej dziedzinie, szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych i zaawansowanych grup materiałów inżynierskich, wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań materiałów i zajęć dydaktycznych na poziomie wyższym, wiedzę z zakresu transferu osiągnięć nauki do praktyki i finansowania badań naukowych, jak również wiedzę z zakresu metod i narzędzi zarządzania oraz kształtowania potencjału ludzkiego w organizacjach gospodarczych; Łączna liczba punktów ECTS na studiach doktoranckich z zakresu inżynierii materiałowej wynosi 41.

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.wiinom.us.edu.pl/index.php/dla-studentow/studia-iii-stopnia

Kryteria kwalifikacji

Rekrutację kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich przeprowadza, powołana przez Dziekana Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i opinii przyszłego opiekuna naukowego.

Kandydatem na studia może być osoba, która:

 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich ze średnią ocen co najmniej 4,0;
 • uzyskała zgodę samodzielnego pracownika naukowego na opiekę naukową.

Opiekunem naukowym może być profesor lub doktor habilitowany zatrudniony w jednostce organizacyjnej UŚ w pełnym wymiarze czasu pracy, reprezentujący dyscyplinę w zakres której wchodzi proponowana rozprawa doktorska.

Przyjęcie na studia doktoranckie odbywa się na podstawie:

 • wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej ogólną znajomość podstawowej wiedzy z zakresu pracy doktorskiej, stanu przygotowania kandydata do realizacji rozprawy doktorskiej (temat pracy magisterskiej, sformułowana tematyka, rozpoczęte badania rozpoznawcze, postawione tezy, itd.); ocenę w skali od 0 do 10 pkt przyznaje Komisja Rekrutacyjna;
 • oceny ukończenia studiów;
 • dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata (publikacje, plakaty i referaty przedstawione na konferencjach, odbyte studia zagraniczne, itp.);

Najlepszy absolwent WIiNoM ma pierwszeństwo w przyjęciu na studia doktoranckie i pierwszeństwo przy rozdziale miejsc stypendialnych.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów przyznając punkty wg kryteriów:

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej — punkty od 0 do 10;
 • wyniki osiągnięte na studiach magisterskich — średnia ocen pomnożona przez 10;
 • publikacje naukowe z ostatnich 2 lat, o tematyce związanej z inżynierią materiałową — dla każdej publikacji należy podać punkty wg kryteriów MNiSzW;
 • prezentacje ustne na konferencjach międzynarodowych. Podać tytuł prezentacji, nazwę, miejsce i rok konferencji — 24 punkty za każdą prezentację;
 • prezentacje ustne na konferencjach krajowych. Podać tytuł prezentacji, nazwę, miejsce i rok konferencji — 10 punktów za każdą prezentację;
 • postery na konferencjach międzynarodowych. Podać tytuł prezentacji, nazwę, miejsce i rok konferencji — 10 punktów za każdą prezentację;
 • postery na konferencjach krajowych. Podać tytuł prezentacji, nazwę, miejsce i rok konferencji — 5 punktów za każdą prezentację;
 • patent — 30 punktów za każdy patent;
 • opracowania dla przedsiębiorstw — 10 punktów za każde udokumentowane opracowanie
 • wdrożenia — 50 punktów za każde udokumentowane wdrożenie.

Wymagane dokumenty:

 • pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego na opiekę naukową w okresie całych studiów doktoranckich,
 • podanie o przyjęcie na studia kierowane do Kierownika Studiów Doktoranckich,
 • podanie o przyznanie stypendium kierowane do Kierownika Studiów,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w toku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia i studiów II stopnia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do studiów doktoranckich z dziedziny nauki techniczne, dyscyplina: inżynieria materiałowa, a w przypadku kandydatów, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – zaświadczenie lekarskie. Kandydaci, którzy nie spełnią wymogów zdrowotnych, nie będą przyjęci na studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach,
 • streszczenie pracy magisterskiej,
 • opinia promotora pracy magisterskiej,
 • życiorys naukowy zawierający informacje o ukończonych studiach, zainteresowaniach naukowych, ewentualny krótki opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, łącznie ze spisem publikacji, kopie publikacji,
 • 2 zdjęcia.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 700,00 €