Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

1,5 roku

Opis

Rekrutacja jest prowadzona na semestr letni roku akademickiego 2018/2019.

Computer Science faculty offers 3 semester, 2nd level education which aims at educating a graduate especially proficient in computer science knowledge use as well theoretically as practically. The graduate, who is prepared to undertake a profession in the field of computer science in various industries in the country or abroad. Wide range of subjects to choose from offered to Computer Science faculty students gives possibilities of creating such an educational path, that corresponds to the students’ scientific interests and professional plans. 2nd level graduate faculty:

Possesses grounded knowledge and skills in advanced computer science fields;

Possesses skills of analytic and synthetic thinking allowing non-standard approaches to various practical problems solving requiring analysis, developing or adapting advanced IT technologies;

Possesses the skill of developing IT solutions on the basis of mathematical models and is able to evaluate these solutions, test them and ensure their security;

Is aware of importance and results of IT engineer professional activities and understands the meaning of intellectual honesty;

Can present advanced IT content in verbal and written forms and rationally discuss them;

Possesses the skill of individual knowledge widening and deepening within the frames of current IT trends.

Possesses high qualifications and skills in the field of IT, which cause him to be competitive on labor market.

Kryteria kwalifikacji

Studia w języku angielskim.

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia II-go stopnia na kierunku Informatyka prowadzone w języku angielskim, powinni posiadać dyplom potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie co najmniej licencjata dla kierunku Informatyka. 

Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego. 

W przypadku innego kierunku niż Informatyka – należy przystąpić do weryfikacji efektów kształcenia w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego w języku angielskim. 

Przyjęcie absolwentów studiów co najmniej I stopnia kierunku Informatyka odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów. 

Przyjęcie absolwentów studiów co najmniej I stopnia innych niż Informatyka, odbywa się na podstawie oceny z pisemnego testu kwalifikacyjnego weryfikującego kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia oraz średniej ocen ze studiów zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.

O przyjęciu na studia decyduje w pierwszej kolejności zaliczenie testu kwalifikacyjnego na ocenę co najmniej dostateczną (3.0), a następnie miejsce kandydata na liście rankingowej. Lista rankingowa kandydatów tworzona jest według następującego wzoru:

W = 0.5 D + 0.5 T,

gdzie:

D - oznacza liczbę odpowiadającą średniej ze studiów;

T – oznacza liczbę opowiadającą ocenie z testu kwalifikacyjnego.

Przyjmuje się następującą metodę przeliczania punktów dla kandydatów, którzy ukończyli kierunek Informatyka — w miejsce liczby T - przyjmuje się liczbę opowiadającą ocenie maksymalnej, jaką można uzyskać na teście kwalifikacyjnym. 

W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem brana będzie pod uwagę̨ ocena z egzaminu dyplomowego.

Wszystkie obcojęzyczne dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

2 100,00 zł