Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

1,5 roku

Opis

Rekrutacja prowadzona na semestr letni roku akademickiego 2018/2019.

Materials Engineering is an interdisciplinary field of scientifictechnical research, which analyses the influence of materials chemical and physical structure on their electrical, mechanical, optical, surface, chemical, magnetic and thermal properties as well as on various combinations of those properties. Materials engineering comprises a number of modern physical and chemical research techniques, which may be used to characterise both the structure and properties of materials. These techniques aim at studying the influence of structure on materials properties, in particular those, which are practically used in various technologies. This enables working out methods of obtaining materials featuring precisely defined practical properties. These studies influence not only the planned structure of end products but also help to examine and work out effective methods of their production and processing. Research carried out within the materials engineering leads to working out new materials, although it is commonly applied also to improve those already used.

Two specialities are taught within degree II education on full-time M.Sc. studies: "Materials Science" and "Biomaterials". Most of European universities provide fields of study in the area of "Materials Science", named: „Materials Science”, „Materials Engineering” or „Materials Science and Engineering”. These fields of study are distinguished by varying specialisations acquired by students in the field of knowledge of structure, properties and applications of specific material types. Graduates obtain the title of Master of Science (M.Sc.-) with an extension informing about the achieved specialisation, e.g.: M.Sc. – Advanced Materials, M.Sc. – Biomaterials, M.Sc. – Materials and Business, … . Using this experience students are offered within the "Materials Science" speciality five specialisation blocks covering various types of materials or related issues: "Nanomaterials", "Materials for medicine", "Functional materials", "Materials recycling" or "Computer modelling of materials". From this point of view a graduate of the second level has skills and advanced knowledge about materials engineering, engineering materials designing, working and processing as well as forming their properties, and also about IT applied to the materials science. For the "Biomaterials" speciality a broadening of individualisation for the education path with a medical attitude was suggested by the introduction of two specialisations: "Intelligent biomaterials" and "Materials testing methods". Graduates possess an advanced knowledge in the field of biomaterials used for implants and artificial organs. They know the structure and operation of implants, artificial organs and tissues as well as the influence of physiological-biological environments on the degree of biomaterials degradation with particular emphasis on toxicological and allergenic issues. They know advanced testing methods allowing a thorough analysis of biomaterials structure and properties. They can use the knowledge about the materials engineering and technology to prepare expert opinions on materials and to design technological processes and studies extending the use and acquisition of new materials for medical applications. The obtained comprehensive knowledge about materials engineering and in particular in the field of biomaterials predestine graduates to start a consultant activities in the area of medicine.

An interdisciplinary scope of knowledge about team management in research and industrial activities, IT systems and computer-aided engineering work, material selection and manufacturing technology systems operation is a common feature of both specialities. Graduates are prepared to take creative initiatives and decisions related to materials engineering and technologies and to carry out business on their own as well as to work in small and medium size enterprises, with special emphasis on the area combining materials engineering, medicine and veterinary science.

Kryteria kwalifikacji

Studia w języku angielskim.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na ww. kierunku powinien posiadać kwalifikacje inżynierskie w zakresie nauk technicznych.

Osoba, która ukończyła studia licencjackie I stopnia może studiować na II stopniu na kierunku Inżynieria materiałowa — zaleca się jednak, zaliczyć efekty kształcenia zawarte w „pakiecie wyrównawczym”.

Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o liczbę punktów będących sumą: oceny z pracy inżynierskiej/licencjackiej oraz oceny z ukończenia studiów I stopnia.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Wszystkie obcojęzyczne dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

2 300,00 €