Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

5 years

Description

Oferowane specjalności: teologia pastoralna

Oferowane lektoraty z języka obcego: języki; angielski, niemiecki, francuski

Strona internetowa wydziału: http://www.wtl.us.edu.pl/news.php

Charakterystyka kierunku:

Kierunek: teologia prowadzony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stanowi klasyczną realizację projektu studiów teologicznych wyznaczonego w ramach Kościoła katolickiego przez normy konstytucji Sapientia christiana. Kierunek opiera się na pogłębionym studium filozofii (logika i teoria poznania, historia filozofii, antropologia, metafizyka, etyka), będącym wprowadzeniem do właściwego studium teologii. Ta zaś poznawana jest w kontekście rzetelnej wiedzy historycznej o początkach i rozwoju chrześcijaństwa. Trzon studiów stanowią teologia biblijna i teologia systematyczna (fundamentalna, dogmatyczna i moralna). Na ich bazie rozwijane są wiedza i umiejętności z innych dyscyplin, w szczególności duchowości, liturgiki, prawa kanonicznego, katolickiej nauki społecznej, ekumenizmu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku teologia o specjalności teologia pastoralna przygotowują absolwenta do pracy duszpasterskiej oraz do nauczania religii w szkole. Absolwent z dyplomem magistra teologii specjalności pastoralnej jest przygotowany intelektualnie do przyjęcia święceń kapłańskich oraz wykonywania obowiązków duszpasterskich i katechetycznych. Oprócz przedmiotów podstawowych z teologii, określonych przez Ratio studiorum dla seminariów duchownych w Polsce, absolwent zdobywał sprawności praktyczne z zakresu liturgiki, homiletyki i katechetyki przez odbycie odpowiednich praktyk i ćwiczeń. W czasie studiów zrealizował także pełny program pedagogizacji wymagany do nauczania w szkole. Jako duszpasterz przygotowany jest do pracy w parafii w zakresie duszpasterstwa ogólnego i duszpasterstw specjalistycznych (na przykład duszpasterstwa młodzieży, duszpasterstwa chorych) oraz administracji parafii. Jako teolog i duszpasterz w szczególny sposób przygotowany jest do pracy w zakresie ekumenizmu, do współpracy z innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Magister teologii specjalności pastoralnej jest naukowo przygotowany do studiów licencjackich w znaczeniu kanonicznym (Cursus ad licentiam), które dają uprawnienia do nauczania teologii na poziomie szkoły wyższej.

Admissions criteria

Od kandydata wymagana jest akceptacja katolickiego charakteru studiów oraz zasad moralności chrześcijańskiej.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ kwalifikacja obejmuje wynik egzaminu maturalnego/dojrzałości z języka polskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną.

    1. Wynik egzaminu maturalnego/dojrzałości z języka polskiego:

  • Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Wynik uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego. Jeżeli kandydat zdawał egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Wynik zostaje przeliczony na ocenę zgodnie ze skalą:

Punkty (w %)

Ocena

91 ÷ 100

6

71 ÷ 90

5

51 ÷ 70

4

30 ÷ 50

3

  • Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Średnia ocen z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości (ocena celująca liczona jest jako „5”).

    2. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej:

  • Podstawowych wiadomości z zakresu religii,
  • Motywacji wyboru studiów teologicznych.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali ocen od 2 do 5. Ocena pozytywna: 3; 3,5; 4; 4,5; 5, ocena negatywna: 2.

Ocena negatywna „2” skutkuje nieprzyjęciem kandydata na ww. kierunek studiów.

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią arytmetyczną ocen z pkt. 1) i pkt. 2).

International Baccalaureate

The candidate who obtained the International Baccalaureate diploma, issued by the International Baccalaureat Organization based in Geneva, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of International Baccalaureate are calculated according to the following indicators:

IB Diploma

Standard level

Higher level

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

In case the candidate does not submit the International Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the IB result issued by the appropriate institution and present the IB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from IB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

European Baccalaureate

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

Secondary education certificate, or equivalent, obtained outside of Poland

The candidate who has obtained the secondary school graduation certificate (or another document) issued outside Poland may apply for studies. The document has to entitle the holder to undertaking Bachelor studies in the country in which the document was issued.

For candidates which are Polish citizens or apply for studies on the same rules as Polish citizens, the admission procedures defined in the programme’s description apply.

Foreign candidates applying for studies on other basis (tuition-paying, tuition-free, scholarships) are accepted for studies under regulations other than noted in the admission criteria. 
 

If programme’s admission criteria require mark in Polish language :
The candidates applying as Polish citizens or on the same rules as Polish, which finished secondary education outside Poland, will have the mark of that country’s language taken into account instead of Polish language mark.

Note: If programme’s admission criteria under “new” Polish maturity exam include additional entrance exams the results of BOTH entrance exam and secondary school graduation certificate are considered.

Exceptions from admission procedures

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” laureat 3 uprawnienie to dotyczy kandydatów na kierunek: teologia, specjalność: teologia pastoralna, którzy zostali uprzednio przyjęci w poczet alumnów wyższego seminarium duchownego lub równoważnej zakonnej instytucji formacyjnej.
Ogólnopolski Konkurs Papieski laureat 3 uprawnienie to dotyczy kandydatów na kierunek: teologia, specjalność: teologia pastoralna, którzy zostali uprzednio przyjęci w poczet alumnów wyższego seminarium duchownego lub równoważnej zakonnej instytucji formacyjnej.
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej laureat 3 uprawnienie to dotyczy kandydatów na kierunek: teologia, specjalność: teologia pastoralna, którzy zostali uprzednio przyjęci w poczet alumnów wyższego seminarium duchownego lub równoważnej zakonnej instytucji formacyjnej.
Konkurs Międzynarodowy Ekumeniczny Wiedzy Biblijnej "Jonasz" laureat 3 uprawnienie to dotyczy kandydatów na kierunek: teologia, specjalność: teologia pastoralna, którzy zostali uprzednio przyjęci w poczet alumnów wyższego seminarium duchownego lub równoważnej zakonnej instytucji formacyjnej.

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie http://kandydat.us.edu.pl/laureaci-i-finalisci-olimpiad-stopnia-centralnego

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

800,00 PLN