Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

2 lata

Opis

Student może realizować ścieżkę edukacyjną specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w języku polskim, lub w języku angielskim (w odrębnie zorganizowanej grupie edukacyjnej gdy liczba kandydatów spełniających wymagane kryteria będzie nie mniejsza niż liczba wymaganych w procesie rekrutacji kandydatów, by utworzyć grupę na specjalności  ).

Absolwent specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową prowadzonej w ramach studiów II stopnia na kierunku pedagogika posiada kompetencje w zakresie działań pedagogicznych, socjoterapeutycznych, wychowawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej. Ma szczegółową, rozszerzoną, nowoczesną wiedzę o miejscu
i znaczeniu pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, a także o jej relacjach w stosunku do innych nauk. Ponadto ma rozszerzoną wiedzą z zakresu edukacji międzykulturowej.

Każdy student tej specjalności, po osiągnięciu założonych efektów kształcenia,  ma rozszerzoną wiedzę na temat organizacji pracy, struktur, form pracy i zarządzania w instytucjach resocjalizacji i socjoterapii, instytucjach diagnostycznych i opiekuńczo-wychowawczych, a także terapeutycznych i pomocowych, wspierających jednostki potrzebujące pomocy w różnym wieku, a także powyższych zakresów w systemie probacji i systemie penitencjarnym. Ponadto ma wiedzę, jak powyższe działania, zjawiska i procedury realizowane są w środowisku zróżnicowanych kulturowo. Dlatego ważnym obszarem wiedzy nabywanej przez studentów jest również prawny zakres resocjalizacji i bezpieczeństwa.

Absolwent  ma szczegółową i pogłębioną wiedzę na temat historii i współczesnych systemów resocjalizacji w środowiskach edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i pozainstytucjonalnych. Student ma także rozszerzoną wiedzę o procesie socjalizacji i wychowania w  przestrzeni wielokulturowej; zna dogłębnie problematykę socjalizacji, opieki i wychowania w kontekście współczesnych przemian edukacyjnych i cywilizacyjnych, a więc jest przygotowany do rozumienia szerokich powiązań i uwarunkowań rozwoju człowieka z rozwojem zrównoważonym, podejmowania działań pedagogicznych ukierunkowanych na aktywne kształtowanie ekonomicznej i socjalnej równowagi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat metodologicznych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i edukacji międzykulturowej.

Absolwent specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową ma także szczegółową, rozszerzoną wiedzę na temat historycznych i współczesnych dokonań w dziedzinie pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania współczesnych systemów resocjalizacji nieletnich, wsparcia rodziny i małoletnich, wsparcia edukacyjnego i wychowawczego dla nauczycieli, pomocy i wsparcia dorosłych, mających trudność w społecznej adaptacji lub wchodzących
w konflikt z prawem), jak również światowych trendów w tym zakresie.

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu teorii i metodyki pracy resocjalizacyjnej i socjoterapii  z dziećmi, młodzieżą, a także z dorosłymi; zna pojęcia, metody i zasady procesu diagnozowania resocjalizacyjnego, psychopedagogicznego dzieci i innych grup potrzebujących wsparcia; w tym diagnozy społecznej i środowiskowej ukierunkowanej na społeczności wielokulturowe. Absolwent ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, a także umiejętności z zakresu metodyki resocjalizacji, szczególnie twórczej resocjalizacji, metodyki socjoterapii; metodyki pracy w środowisku otwartym i jednostkach izolacyjnych, metodyki pracy i edukacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, a także posiada wiedzę i umiejętności właściwych działań profilaktycznych, opartych na technikach poznawania rzeczywistości pedagogicznej i społecznej.

Absolwent zna i jest świadomy problemów w pracy wychowawców i funkcjonowania placówek resocjalizujących, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, a co najważniejsze zna potrzeby i problemy osób wymagających resocjalizacji, opieki i pomocy w różnych zakresach. Potrafi samodzielnie rozpoznawać potrzeby osób należących do różnych kręgów etnicznych, narodowych, wyznaniowych; ma także zdolności do współpracy w relacjach międzyludzkich; potrafi podejmować działania edukacyjne, terapeutyczne i interwencyjne na rzecz nadawania rangi Innemu. Dzięki rozszerzonemu programowi z zakresu edukacji międzykulturowej, absolwent jest przygotowany do pracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.

 

 

Kryteria kwalifikacji

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia. Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu studiów, wg zasady:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50%

 

Kandydaci, którzy planują podjęcie studiów na ww. specjalności, a którzy na ukończonych studiach wyższych nie osiągnęli efektów kształcenia nauczycielskiego, będą mogli odpłatnie uzupełnić różnice programowe.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 €