Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

2 lata

Instytut Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Student może realizować ścieżkę edukacyjną specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w języku polskim, lub w języku angielskim (w odrębnie zorganizowanej grupie edukacyjnej gdy liczba kandydatów spełniających wymagane kryteria będzie nie mniejsza niż liczba wymaganych w procesie rekrutacji kandydatów, by utworzyć grupę na specjalności  ).

Absolwent specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową prowadzonej w ramach studiów II stopnia na kierunku pedagogika posiada kompetencje w zakresie działań pedagogicznych, socjoterapeutycznych, wychowawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej. Ma szczegółową, rozszerzoną, nowoczesną wiedzę o miejscu
i znaczeniu pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, a także o jej relacjach w stosunku do innych nauk. Ponadto ma rozszerzoną wiedzą z zakresu edukacji międzykulturowej.

Każdy student tej specjalności, po osiągnięciu założonych efektów kształcenia,  ma rozszerzoną wiedzę na temat organizacji pracy, struktur, form pracy i zarządzania w instytucjach resocjalizacji i socjoterapii, instytucjach diagnostycznych i opiekuńczo-wychowawczych, a także terapeutycznych i pomocowych, wspierających jednostki potrzebujące pomocy w różnym wieku, a także powyższych zakresów w systemie probacji i systemie penitencjarnym. Ponadto ma wiedzę, jak powyższe działania, zjawiska i procedury realizowane są w środowisku zróżnicowanych kulturowo. Dlatego ważnym obszarem wiedzy nabywanej przez studentów jest również prawny zakres resocjalizacji i bezpieczeństwa.

Absolwent  ma szczegółową i pogłębioną wiedzę na temat historii i współczesnych systemów resocjalizacji w środowiskach edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i pozainstytucjonalnych. Student ma także rozszerzoną wiedzę o procesie socjalizacji i wychowania w  przestrzeni wielokulturowej; zna dogłębnie problematykę socjalizacji, opieki i wychowania w kontekście współczesnych przemian edukacyjnych i cywilizacyjnych, a więc jest przygotowany do rozumienia szerokich powiązań i uwarunkowań rozwoju człowieka z rozwojem zrównoważonym, podejmowania działań pedagogicznych ukierunkowanych na aktywne kształtowanie ekonomicznej i socjalnej równowagi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat metodologicznych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i edukacji międzykulturowej.

Absolwent specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową ma także szczegółową, rozszerzoną wiedzę na temat historycznych i współczesnych dokonań w dziedzinie pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania współczesnych systemów resocjalizacji nieletnich, wsparcia rodziny i małoletnich, wsparcia edukacyjnego i wychowawczego dla nauczycieli, pomocy i wsparcia dorosłych, mających trudność w społecznej adaptacji lub wchodzących
w konflikt z prawem), jak również światowych trendów w tym zakresie.

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu teorii i metodyki pracy resocjalizacyjnej i socjoterapii  z dziećmi, młodzieżą, a także z dorosłymi; zna pojęcia, metody i zasady procesu diagnozowania resocjalizacyjnego, psychopedagogicznego dzieci i innych grup potrzebujących wsparcia; w tym diagnozy społecznej i środowiskowej ukierunkowanej na społeczności wielokulturowe. Absolwent ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, a także umiejętności z zakresu metodyki resocjalizacji, szczególnie twórczej resocjalizacji, metodyki socjoterapii; metodyki pracy w środowisku otwartym i jednostkach izolacyjnych, metodyki pracy i edukacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, a także posiada wiedzę i umiejętności właściwych działań profilaktycznych, opartych na technikach poznawania rzeczywistości pedagogicznej i społecznej.

Absolwent zna i jest świadomy problemów w pracy wychowawców i funkcjonowania placówek resocjalizujących, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, a co najważniejsze zna potrzeby i problemy osób wymagających resocjalizacji, opieki i pomocy w różnych zakresach. Potrafi samodzielnie rozpoznawać potrzeby osób należących do różnych kręgów etnicznych, narodowych, wyznaniowych; ma także zdolności do współpracy w relacjach międzyludzkich; potrafi podejmować działania edukacyjne, terapeutyczne i interwencyjne na rzecz nadawania rangi Innemu. Dzięki rozszerzonemu programowi z zakresu edukacji międzykulturowej, absolwent jest przygotowany do pracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.

 

 

Kryteria kwalifikacji

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia. Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu studiów, wg zasady:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50%

 

Kandydaci, którzy planują podjęcie studiów na ww. specjalności, a którzy na ukończonych studiach wyższych nie osiągnęli efektów kształcenia nauczycielskiego, będą mogli odpłatnie uzupełnić różnice programowe.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 €