kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Instytut Sztuki

Cieszyn

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności :

  • Rytmika w edukacji dziecka
  • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej
  • Technologie informacyjne w działaniach edukacyjno-artystycznych

Kiedy następuje wybór specjalności: po pierwszym roku studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału: http://www.instytutmuzyki.us.edu.pl/?p=p_4

Charakterystyka kierunku:

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, adresowany jest do każdego absolwenta szkoły muzycznej, a także do osób, które posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia, lecz nie posiadają dyplomu jej ukończenia. Program kształcenia jest bardzo różnorodny i obejmuje kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych i pedagogiki muzycznej, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na fortepianie, gra na wybranym instrumencie, emisja głosu, dyrygowanie, rytmika, chór, orkiestry). Uzupełnieniem programu studiów są moduły poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. Dodatkowo w programie kształcenia znajdują się moduły do wyboru, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom. Są to moduły z zakresów: rytmiki w edukacji dziecka, zespołów instrumentalno-wokalnych w muzyce popularnej, technologii informacyjnych w działaniach edukacyjno-artystycznych. Możliwe jest też uzyskanie uprawnień pedagogicznych pozwalających na pracę w przedszkolach i szkołach podstawowych. Moduły te stanowią odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku edukacji i sztuki muzycznej, jak również atrakcyjną i różnorodną ofertę dla kandydatów na studia.

Perspektywy zawodowe:

  • animacja muzyczna prowadzona w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych
  • organizacja i obsługa techniczna festiwali i innych imprez muzycznych
  • prowadzenie zespołów muzycznych
  • prowadzenie różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej
  • praca w placówkach specjalistycznych realizujących zajęcia w zakresie terapii muzycznej
  • edukacja muzyczna na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej

 

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Etap I – Konkurs  świadectw dojrzałości:

Uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: historia muzyki lub język polski lub język obcy nowożytny.

Punktacja wg skali:

91 ÷ 100%

5 pkt.

71 ÷ 90%

4 pkt.

51 ÷ 70%

3 pkt.

30 ÷ 50%

2 pkt.

 

Kandydatom, którzy zdawali historię muzyki na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 2.
Kandydatom, którzy zdawali historię muzyki na poziomie podstawowym lub język polski na poziomie rozszerzonym lub język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 1.
Kandydatom, którzy zdawali język polski lub język obcy nowożytny na poziomie podstawowym uzyskane punkty mnoży się przez 0,5.
Kandydatom, którzy zdawali więcej niż jeden z ww. przedmiotów uwzględnia się ten wynik, który daje największą liczbę punktów.

Drugi etap kwalifikacji jest taki sam dla wszystkich kandydatów.

Etap II – Egzamin praktyczny:

1. Gra na instrumencie:

- dowolny utwór zagrany na wybranym instrumencie.

2. Kształcenie słuchu:

- rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków,

- czytanie nut głosem,

- zrealizowanie głosem przebiegu rytmicznego wraz z taktowaniem.

3. Sprawdzenie predyspozycji głosowych.

4. Rozmowa kwalifikacyjna:

- rozmowa dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i motywacji wyboru kierunku studiów.

Ocena: od 1 do 30 punktów; ocena pozytywna: od 16 punktów.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ

Etap I – Konkurs świadectw dojrzałości:

Przelicza się na punkty średnią ocen z dwóch najwyżej ocenionych na świadectwie dojrzałości przedmiotów, spośród czterech następujących: historia muzyki, język polski, język obcy nowożytny, wiedza o kulturze, według skali:

Ocena

Punkty

6

5 pkt.

5

4 pkt.

4

3 pkt.

3

2 pkt.

2

1 pkt.

 

Drugi etap kwalifikacji jest taki sam dla wszystkich kandydatów.

Etap II – Egzamin praktyczny:

1. Gra na instrumencie:

- dowolny utwór zagrany na wybranym instrumencie.

2. Kształcenie słuchu:

- rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków,

- czytanie nut głosem,

- zrealizowanie głosem przebiegu rytmicznego wraz z taktowaniem.

3. Sprawdzenie predyspozycji głosowych.

4. Rozmowa kwalifikacyjna:

- rozmowa dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i motywacji wyboru kierunku studiów.

Ocena: od 1 do 30 punktów; ocena pozytywna: od 16 punktów.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Przyjęcie na studia cudzoziemców, którzy podejmują studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, następuje w trybie odrębnych przepisów.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolskie i makroregionalne przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej dla szkól muzycznych II st. laureat 4 Konkursy muzyczne o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej dla młodzieży licealnej i osób dorosłych
Olimpiada Artystyczna Sekcja Muzyki laureat

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie http://kandydat.us.edu.pl/laureaci-i-finalisci-olimpiad-stopnia-centralnego

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 200,00 €