kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Instytut Muzyki

Cieszyn

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Specjalności:

 • Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych;
 • Dźwięk w grach;

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Muzyka w multimediach to kierunek, którego celem jest wykształcenie absolwenta z tytułem zawodowym licencjata, przygotowanego do samodzielnej działalności na rynku muzycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku medialnego, a więc muzyki na potrzeby filmu, radia, reklam, gier komputerowych, oraz szeroko pojętej muzyki użytkowej, jak również muzyki w różnego rodzaju działaniach interdyscyplinarnych. Ukończenie studiów I stopnia pozwoli absolwentowi kontynuować kształcenie specjalistyczne na studiach II stopnia. Dzięki nabytym umiejętnościom oraz wiedzy absolwent będzie miał szansę na zatrudnienie w przemyśle muzycznym.

Program kształcenia zawiera zajęcia praktyczne, związane z tworzeniem muzyki na potrzeby multimediów. W ramach specjalności Dźwięk w grach studenci poznają również całościowy proces tworzenia gier, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania silników gier. Absolwent kierunku posiada umiejętności z zakresu kompozycji, aranżacji, instrumentacji, studyjnych technik realizacji dźwięku, oraz niezbędną wiedzę muzyczną (harmonia, literatura muzyczna).

Perspektywy zawodowe:

 • samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym (reklamy, film, radio, projekty interdyscyplinarne),
 • samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym w zakresie projektowania i produkcji gier komputerowych,
 • praca na stanowisku realizatora warstwy dźwiękowej produkcji multimedialnych i gier,
 • zatrudnienie w przemyśle muzycznym (tworzenie muzyki, realizacja nagrań, produkcja muzyczna)

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Etap I – Konkurs świadectw dojrzałości: uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: historia muzyki lub język polski lub język obcy nowożytny.

Punktacja wg skali:

91 ÷ 100%

5 pkt.

71 ÷ 90%

4 pkt.

51 ÷ 70%

3 pkt.

30 ÷ 50%

2 pkt.

 

Kandydatom, którzy zdawali historię muzyki na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 2.

Kandydatom, którzy zdawali historię muzyki na poziomie podstawowym lub język polski na poziomie rozszerzonym lub język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 1.

Kandydatom, którzy zdawali język polski lub język obcy nowożytny na poziomie podstawowym uzyskane punkty mnoży się przez 0,5.

Kandydatom, którzy zdawali więcej niż jeden z ww. przedmiotów uwzględnia się ten wynik, który daje największą liczbę punktów.

Etap drugi kwalifikacji obejmuje wszystkich kandydatów.

Etap II – Egzamin praktyczny — dla kandydatów na specjalność: kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych.

1. Gra na instrumencie:

 • Zagranie dwóch dowolnych utworów, w tym jeden na fortepian, drugi na wybranym instrumencie (czas prezentacji – około 10 minut).

2. Kształcenie słuchu z elementami harmonii:

 • Sprawdzian pisemny: zapisanie jednogłosowego dyktanda melodycznego z zastosowaniem chromatyki, zapisanie dyktanda rytmicznego, pisemne zharmonizowanie melodii wg zasad harmonii klasycznej.
 • Sprawdzian ustny: czytanie a vista nut głosem (M. Wacholc – Czytanie nut głosem t. 2 i 3), rozpoznawanie interwałów i akordów.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna:

Kandydat może przedstawić swoje dotychczasowe próby i prace w zakresie wybranego kierunku, powinien natomiast wykazać się wiedzą w zakresie jednego z wybranych poniżej zagadnień:

 • polska muzyka filmowa, polscy kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym oraz współczesnym;
 • zagraniczna muzyka filmowa, zagraniczni kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym wraz współczesnym;
 • opis sylwetki artystycznej wybranego kompozytora muzyki polskiej, będącego autorem muzyki filmowej przynajmniej trzech pełnometrażowych filmów fabularnych;
 • reżyser filmowy — kompozytor muzyki filmowej, przykłady i charakterystyka krajowych i zagranicznych duetów autorskich reżyser — kompozytor (np. Krzysztof Kieślowski – Zbigniew Preisner, Roman Polański – Krzysztof Komeda, Steven Spielberg – John Williams, Krzysztof Zanussi – Wojciech Kilar, Wojciech Smarzowski – Mikołaj Trzaska, Andrzej Jakimowski – Tomasz Gąssowski, inne);
 • ogólna analiza elementów muzycznych ścieżki dźwiękowej dowolnie wybranego pełnometrażowego filmu fabularnego;
 • warsztat kompozytora muzyki w ujęciu historycznym i współczesnym, komputer i technika cyfrowa jako współczesne narzędzie realizacji koncepcji muzycznej.

Literatura wspomagająca:

 • Z. Lissa, Estetyka muzyki filmowej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 1964;
 • D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2011;
 • J. Płażewski, Język Filmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1982 i inne wydania;

Źródła elektroniczne, np.: www.filmpolski.pl ; www.imdb.com

Ocena: od 1 do 30 punktów, ocena pozytywna: od 16 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

 

Etap II – Egzamin praktyczny — dla kandydatów na specjalność: dźwięk w grach.

1. Sprawdzian predyspozycji muzycznych (rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków, czytanie nut głosem, zrealizowanie przebiegu rytmicznego).

2. Gra na dowolnym instrumencie muzycznym lub prezentacja przygotowanych przez siebie prac dźwiękowych lub audiowizualnych.

W pierwszym przypadku kandydat prezentuje co najmniej jeden dowolny utwór muzyczny (czas trwania: minimum 3 minuty). Jeżeli kandydat gra na innym instrumencie niż fortepian/organy, musi przybyć na egzamin z instrumentem (oraz ewentualnie z akompaniatorem).

W drugim przypadku kandydat prezentuje wykonane przez siebie dwie, różniące się charakterem prace, dostarczone na płycie CD-Audio albo DVD lub w postaci plików na nośniku USB, w standardowym, popularnym formacie (np.: WAV, AIFF, MP3 lub MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV, itp.). Mogą to być nagrania, aranżacje komputerowe, montaże dźwiękowe, audiowizualne, itp. Kandydat, ustnie przedstawia założenia tych prac i szczegóły techniczne ich realizacji.

Ocena: od 1 do 10 punktów, ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

3. Rozmowa kwalifikacyjna — dotycząca współczesnego rynku mediów w odniesieniu do kultury i muzyki.

Ocena: od 1 do 20 punktów, ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ

Etap I – Konkurs świadectw dojrzałości: przelicza się na punkty średnią ocen z dwóch najwyżej ocenionych na świadectwie dojrzałości przedmiotów, spośród czterech następujących: historia muzyki, język polski, język obcy nowożytny, wiedza o kulturze, wg skali:

Ocena

Punkty

6

5 pkt.

5

4 pkt.

4

3 pkt.

3

2 pkt.

2

1 pkt.

 

Etap drugi kwalifikacji obejmuje wszystkich kandydatów.

Etap II – Egzamin praktyczny — dla kandydatów na specjalność: kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych.

1. Gra na instrumencie:

 • Zagranie dwóch dowolnych utworów, w tym jeden na fortepian, drugi na wybranym instrumencie (czas prezentacji – około 10 minut).

2. Kształcenie słuchu z elementami harmonii:

 • Sprawdzian pisemny: zapisanie jednogłosowego dyktanda melodycznego z zastosowaniem chromatyki, zapisanie dyktanda rytmicznego, pisemne zharmonizowanie melodii wg zasad harmonii klasycznej.
 • Sprawdzian ustny: czytanie a vista nut głosem (M. Wacholc – Czytanie nut głosem t. 2 i 3), rozpoznawanie interwałów i akordów.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna:

Kandydat może przedstawić swoje dotychczasowe próby i prace w zakresie wybranego kierunku, powinien natomiast wykazać się wiedzą w zakresie jednego z wybranych poniżej zagadnień:

 • polska muzyka filmowa, polscy kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym oraz współczesnym;
 • zagraniczna muzyka filmowa, zagraniczni kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym wraz współczesnym;
 • opis sylwetki artystycznej wybranego kompozytora muzyki polskiej, będącego autorem muzyki filmowej przynajmniej trzech pełnometrażowych filmów fabularnych;
 • reżyser filmowy — kompozytor muzyki filmowej, przykłady i charakterystyka krajowych i zagranicznych duetów autorskich reżyser — kompozytor (np. Krzysztof Kieślowski – Zbigniew Preisner, Roman Polański – Krzysztof Komeda, Steven Spielberg – John Williams, Krzysztof Zanussi – Wojciech Kilar, Wojciech Smarzowski – Mikołaj Trzaska, Andrzej Jakimowski – Tomasz Gąssowski, inne);
 • ogólna analiza elementów muzycznych ścieżki dźwiękowej dowolnie wybranego pełnometrażowego filmu fabularnego;
 • warsztat kompozytora muzyki w ujęciu historycznym i współczesnym, komputer i technika cyfrowa jako współczesne narzędzie realizacji koncepcji muzycznej.

Literatura wspomagająca:

 • Z. Lissa, Estetyka muzyki filmowej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 1964;
 • D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2011;
 • J. Płażewski, Język Filmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1982 i inne wydania;

Źródła elektroniczne, np.: www.filmpolski.pl ; www.imdb.com

Ocena: od 1 do 30 punktów, ocena pozytywna: od 16 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

 

Etap II – Egzamin praktyczny — dla kandydatów na specjalność: dźwięk w grach.

1. Sprawdzian predyspozycji muzycznych (rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków, czytanie nut głosem, zrealizowanie przebiegu rytmicznego).

2. Gra na dowolnym instrumencie muzycznym lub prezentacja przygotowanych przez siebie prac dźwiękowych lub audiowizualnych.

W pierwszym przypadku kandydat prezentuje co najmniej jeden dowolny utwór muzyczny (czas trwania: minimum 3 minuty). Jeżeli kandydat gra na innym instrumencie niż fortepian/organy, musi przybyć na egzamin z instrumentem (oraz ewentualnie z akompaniatorem).

W drugim przypadku kandydat prezentuje wykonane przez siebie dwie, różniące się charakterem prace, dostarczone na płycie CD-Audio albo DVD lub w postaci plików na nośniku USB, w standardowym, popularnym formacie (np.: WAV, AIFF, MP3 lub MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV, itp.). Mogą to być nagrania, aranżacje komputerowe, montaże dźwiękowe, audiowizualne, itp. Kandydat, ustnie przedstawia założenia tych prac i szczegóły techniczne ich realizacji.

Ocena: od 1 do 10 punktów, ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

3. Rozmowa kwalifikacyjna — dotycząca współczesnego rynku mediów w odniesieniu do kultury i muzyki.

Ocena: od 1 do 20 punktów, ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Przyjęcie na studia cudzoziemców, którzy podejmują studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, następuje w trybie odrębnych przepisów.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy kompozytorskie w zakresie muzyki klasycznej laureat 2 dotyczy specjalności: Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Muzyki

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

imuzyki@wart.us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl