Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności :

 • Prowadzenie zespołów muzycznych
 • Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych 
 • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej

Kiedy następuje wybór specjalności : W trakcie postępowania kwalifikacyjnego

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału: http://www.instytutmuzyki.us.edu.pl/?p=p_4

Charakterystyka kierunku:

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich w zakresie tego samego kierunku i kierunków pokrewnych, a także absolwentów innych kierunków studiów, którzy posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia. Program kształcenia jest bardzo różnorodny i obejmuje kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na wybranym instrumencie, improwizacja fortepianowa, emisja głosu, dyrygowanie, podstawy kompozycji i aranżacji, chór, orkiestry). Kolejny blok stanowią przedmioty pozwalające uzyskać pełne kwalifikacje pedagogiczne. Uzupełnieniem programu studiów są zajęcia poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. W programie kształcenia znajdują się specjalności, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ze specjalnością Prowadzenie zespołów muzycznych otrzymuje tytuł magistra sztuki i uzyskuje kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ukończenie specjalności poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie dyrygowania oraz prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno instrumentalnych. Absolwent jest przygotowywany do pracy w profesjonalnym i amatorskim ruchu muzycznym oraz do pracy z różnego rodzaju zespołami szkolnymi. Absolwent otrzymuje także pełne kwalifikacje pedagogiczne i może uczyć muzyki na wszystkich poziomach szkolnictwa ogólnokształcącego, jak również podejmować pracę w instytucjach kultury oraz prowadzić działalność artystyczną.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ze specjalności Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych otrzymuje tytuł magistra sztuki i uzyskuje kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ukończenie specjalności poszerza kwalifikacje absolwenta o prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych, muzycznych, muzyczno-ruchowych, przedmiotu „Muzyka" z elementami muzykoterapii w przedszkolnych i szkolnych placówkach integracyjnych, w szkolnictwie specjalnym, ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz we wszelkich placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych. Absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, arteterapii, muzykoterapii, rytmikoterapii, choreoterapii oraz umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych z zastosowaniem muzyki, ruchu, tańca i folkloru regionalnego. Dysponuje umiejętnością korelacji różnych metod, systemów, technik niezbędnych do realizacji działań o charakterze muzykoterapeutycznym. Absolwent otrzymuje także pełne kwalifikacje pedagogiczne i może uczyć muzyki na wszystkich poziomach szkolnictwa ogólnokształcącego, jak również podejmować pracę w instytucjach kultury oraz prowadzić działalność artystyczną.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ze specjalności Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej otrzymuje tytuł magistra sztuki i uzyskuje kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ukończenie specjalności poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie szeroko rozumianych muzycznych praktyk wykonawczych. Absolwent nabywa dodatkowych umiejętności w zakresie emisji głosu, gry na wybranym instrumencie, improwizacji, aranżacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej. Absolwent otrzymuje także pełne kwalifikacje pedagogiczne i może uczyć muzyki na wszystkich poziomach szkolnictwa ogólnokształcącego, jak również podejmować pracę w instytucjach kultury oraz prowadzić działalność artystyczną.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej może zajmować się:

 • edukacją muzyczną na wszystkich poziomach edukacji,
 • animacją muzyczną prowadzoną w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych,
 • organizacją i obsługą festiwali i innych imprez muzycznych,
 • prowadzeniem zespołów muzycznych,
 • prowadzeniem różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej,
 • pracą w placówkach realizujących zajęcia w zakresie terapii muzycznej w działaniach pedagogicznych.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna podstawowy repertuar pianistyczny i posiada orientację w zakresie stylów muzycznych;
 • prezentuje publicznie przygotowany program muzyczny w zakresie gry na fortepianie;
 • zna podstawowy repertuar związany z wybranym, drugim instrumentem;
 • prezentuje publicznie przygotowany program artystyczny w zakresie gry na wybranym, drugim instrumencie;
 • rozpoznaje interwały proste i złożone, trójdźwięki durowe i molowe wraz
  z przewrotami, akordy zmniejszone i zwiększone, czterodźwięk septymowy
  z przewrotami;
 • czyta nuty głosem w zakresie melodii tonalnych;
 • realizuje przebiegi rytmiczne;
 • gra podstawowe kadencje harmoniczne (autentyczna, plagalna, zwodnicza) we wszystkich tonacjach durowych i molowych;
 • zna techniki dyrygowania umożliwiające przygotowanie do swobodnego prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych;
 • potrafi praktycznie zastosować technikę dyrygowania;
 • samodzielnie rozwiązuje dyrygenckie problemy techniczne i interpretacyjne
  w utworach literatury chóralnej a cappella, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na podstawie prezentacji artystycznej ustnego sprawdzianu umiejętności muzycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Gra na instrumencie:

 • dwa dowolne utwory, zagrane na wybranym instrumencie (w przypadku wykonywania utworu wymagającego akompaniamentu kandydat powinien zapewnić we własnym zakresie udział osoby akompaniującej).

2. Kształcenie słuchu z elementami harmonii:

 • sprawdzian ustny.

3. Dyrygowanie:

 • zadyrygowanie wybranym utworem wokalnym, instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym, którego wyciąg realizowany jest przez akompaniatora na fortepianie.

Do wyboru jeden z następujących utworów:

- G. Perti - Inter vestibulum,

- A. Bruckner - Locus iste,

- J. Świder - Cuda i dziwy,

- F. Schubert - Msza G-dur (Kyrie).

4. Rozmowa kwalifikacyjna — dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i motywacji wyboru kierunku.

5. Sprawdzian umiejętności umożliwiających realizację wybranej specjalności:

  1. Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych — rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do wykonywania zawodu terapeuty.

  2. Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej:

 •   muzyka klasyczna — zagranie na wybranym instrumencie lub zaśpiewanie dwóch dowolnych, zróżnicowanych stylistycznie utworów (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci; przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z akompaniamentem);
 •   muzyka rozrywkowa — zagranie na wybranym instrumencie dwóch zróżnicowanych stylistycznie standardów z kanonu muzyki rozrywkowej (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci) lub zaśpiewania dwóch standardów w tym jednego w języku polskim i jednego w języku angielskim (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci).

  3. Prowadzenie zespołów muzycznych  — zadyrygowanie wybranym utworem wokalnym, instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym, którego wyciąg realizowany jest przez akompaniatora na fortepianie.

Do wyboru jeden z następujących utworów:

 • Lotti – Miserere,
 • Bruckner – Ave Maria,
 • J. Świder – Nokturn,
 • W. A. Mozart – Msza koronacyjna C-dur (jedna z części – do wyboru),
 • W. A. Mozart – Eine Kleine Nachtmusik (jedna z części – do wyboru).

Ocena: od 1 do 30 punktów; ocena pozytywna: od 16 punktów.

Uwaga:

Studia II stopnia na kierunku dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wyłącznie osobom posiadającym takie uprawnienia po studiach I stopnia. Kandydaci, którzy tych uprawnień nie posiadają po studiach I stopnia, zobowiązani są uzupełnić różnice programowe do końca trzeciego semestru studiów.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców podejmujących studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca

Brak opłat semestralnych

Cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca, nie ponoszą opłat za naukę. Osobom tym nie przysługują stypendia naukowe, socjalne i inne wypłacane przez Uniwersytet Śląski.

Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, ale nie zostaną przyjęci na studia z powodu wyczerpania limitu bezpłatnych miejsc, mogą podjąć studia na zasadach odpłatności.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 200,00 €