Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Opis

Profile:

  • literaturoznawczo-kulturoznawczo-estetyczny
  • językoznawczo-kognitywistyczny

„Humanistyka bez granic” zaczyna się na przecięciu dwóch ścieżek badawczych: jedna z nich obejmuje literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i sztukę, druga — językoznawstwo i nauki kognitywne, m.in. psycholingwistykę i neurolingwistykę. „Humanistyka bez granic” to wyjątkowe studia doktoranckie, kierowane do najlepszych studentów i studentek z całej Polski. Uruchomione zostaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, ale przygotowane i prowadzone będą przez wybitnych specjalistów z różnych ośrodków akademickich. Uczestnicy interdyscyplinarnych studiów doktoranckich będą realizować specjalny program, brać udział w szkołach letnich, czekają na nich również dodatkowe stypendium oraz fundusz zapewniający finansowanie wyjazdów badawczych i konferencji.

I. Czym jest „Humanistyka bez granic”?

Program studiów „Humanistyka bez granic”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Filologicznego UŚ przeznaczony jest dla absolwentów polskich uczelni: wydziałów humanistycznych (głównie filologii, kulturoznawstwa, nauk o sztuce, filozofii), społecznych (psychologii, socjologii, medioznawstwa), wydziałów artystycznych i wydziałów reprezentujących nauki biologiczne i medyczne; w tym absolwentów studiów międzywydziałowych, łączących w swoich dotychczasowych projektach wyżej wymienione dziedziny i obszary.

Studia kierowane są dla osób o rozległych, ale sprecyzowanych zainteresowaniach naukowych, wykraczających poza pojedyncze dziedziny, dyscypliny, a nawet obszary nauk. Ich program jest inter- i transdyscyplinarny.

Proponujemy Państwu dwa profile kształcenia: literaturoznawczo-kulturoznawczo-estetyczny, adresowany do literaturoznawców, kulturoznawców (a także filozofów, socjologów i medioznawców) i absolwentów wydziałów artystycznych, którzy w swoich badaniach zajmą się wzajemnymi relacjami tych dziedzin i dyscyplin, uwzględniając dzisiejszą sytuację kulturowo-społeczną (a więc zarówno aktualną twórczość literacką i artystyczną, jak i warunki, w jakich one funkcjonują, określone przez rynek, media, w tym nowe media, współczesne konteksty filozoficzne, nowe metodologie), bądź tego rodzaju relacjami w ujęciu historycznym.

Drugi profil, językoznawczo-kognitywistyczny, proponujemy językoznawcom, psychologom, biologom i absolwentom studiów medycznych, którzy będą chcieli połączyć te obszary w zorientowanych neurobiologicznie lub psychologicznie badaniach nad językiem.

Profile niekoniecznie trzeba separować — doktoranci zainteresowani neurobiologicznymi kontekstami twórczości będą mogli korzystać z zajęć w ramach obydwu „ścieżek” kształcenia.

Doktorantów, którzy podejmą naukę na ww. studiach, obowiązywać będzie specjalny program obejmujący cykle ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów i wykładów, prowadzonych przez wybitnych polskich specjalistów z różnych ośrodków akademickich (szczegółowy program pojawi się wkrótce na naszej stronie); doktoranci będą mogli korzystać z funduszu umożliwiającego im wyjazdy na konferencje i kwerendy (krajowe i zagraniczne), zapewnimy im stypendium wysokości 1400 zł, które przyznane zostanie z góry na cały okres trwania studiów (niezależnie od tego będą mogli ubiegać się o wszystkie stypendia przysługujące doktorantom Wydziału Filologicznego UŚ); w ciągu cyklu kształcenia doktoranci uczestniczyć będą również w trzech szkołach letnich.

Kryteria kwalifikacji

Podstawową częścią postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 1÷20 punktów (do ostatecznej punktacji jej wynik jest mnożony przez 5 i dodawany do pozostałych punktów).

Kandydat/ka proponuje dwa zagadnienia związane z obszarem jego/jej zainteresowań badawczych; rozmowa kwalifikacyjna będzie polegała na krótkim przedstawieniu tematu przez kandydata/kę i dyskusji z członkami komisji.

Na sumę punktów uzyskanych przez kandydata i decydujących o jego kwalifikacji na studia składają się poza tym:

— ocena na dyplomie magisterskim (celujący — 6 pkt, bardzo dobry — 5 pkt, dobry plus  4 pkt, dobry — 3 pkt);

— osiągnięcia naukowe kandydata/ki:

• publikacje naukowe i popularnonaukowe: monografia — 15 pkt; w czasopismach punktowanych — według punktacji ministerialnej, w recenzowanych czasopismach spoza list ministerialnych — 5 pkt, w pozostałych czasopismach — 2 pkt, w recenzowanych monografiach wieloautorskich — 5 pkt; publikacje popularnonaukowe — 2 pkt; kandydat/ka wskazuje maks. 5 publikacji i może otrzymać maks. 40 pkt;

• poświadczony udział w konferencjach naukowych z referatem: krajowe — 2 pkt, zagraniczne — 3 pkt; kandydat/ka podaje maks. 4 konferencje i może otrzymać maks. 12 pkt;

poświadczony pobyt za granicą lub w polskim ośrodku uniwersyteckim: za granicą w ramach Erasmusa plus (2 pkt), w polskim ośrodku uniwersyteckim w ramach MOST-u (1 pkt); staż w renomowanych ośrodkach uniwersyteckich: zagranicznych (2 pkt), krajowych (1 pkt); kandydat/ka podaje maks. 3 pobyty/staże i może otrzymać maks. 6 pkt;

stypendium naukowe lub artystyczne: ze źródeł wewnętrznych (stypendium naukowe UŚ otrzymane co najmniej 2 razy — 1 pkt; Grant Rektora UŚ — 2 pkt) lub zewnętrznych: ministerialne (5 pkt), lokalne (2 pkt.); kandydat/ka podaje maks. 2 stypendia i może otrzymać maks. 10 pkt;

nagrody i wyróżnienia naukowe lub artystyczne: nagrody uniwersyteckie (1 pkt), nagrody i wyróżnienia ogólnokrajowe i międzynarodowe: I miejsce — 5 pkt, kolejne miejsca i wyróżnienia — 2 pkt; kandydat/ka podaje maks. 2 nagrody/wyróżnienia i może uzyskać maks. 10 pkt;

dodatkowe kryteria premiujące:

– dokument potwierdzający posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant” — 10 pkt;

– dyplom ukończenia studiów międzywydziałowych lub dwóch kierunków studiów — 5 pkt;

– poświadczenie ukończenia dwóch specjalności magisterskich (zgodnych z profilem studiów doktoranckich) — 1 pkt.

Liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia naukowe plus dodatkowe kryteria premiujące: 94.

Sposób obliczania punktów:

A+B+5C = suma punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie (maks. 200 pkt).

A. Ocena na dyplomie magisterskim — maks. 6 pkt (waga: x1);

B. Osiągnięcia naukowe kandydata plus dodatkowe kryteria premiujące — maks. 94 pkt (waga: x1);

C. Rozmowa kwalifikacyjna — maks. 20 pkt (waga: x5).

UWAGA:

W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) liczby punktów na liście rankingowej sporządzonej według ww. kryteriów przez więcej niż jedną osobę o zakwalifikowaniu na studia doktoranckie decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.