kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • Biologia Ogólna i Eksperymentalna
 • Ekologia i Ochrona Przyrody
 • Waloryzacja Zasobów Przyrody

Kiedy następuje wybór specjalności: przy wpisie na I rok studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski, http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału: http://www.wbios.us.edu.pl/

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/01-S2BI12.2015/1

Kontakt w sprawie rekrutacjirekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

Charakterystyka kierunku:

W ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich), kończących się obroną pracy magisterskiej, student dokonuje wyboru katedry/zakładu, przypisanej do określonej specjalności. W trakcie realizacji student uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów badawczych, w tym dotyczących biologii ogólnej i eksperymentalnej, ekologii i ochrony przyrody oraz waloryzacji zasobów przyrody, jak również współtworzenia nauki. W ramach pracowni specjalizacyjnej oraz magisterskiej, w zależności od wybranej Katedry lub Zakładu, student prowadzi badania terenowe oraz laboratoryjne. Seminarium specjalizacyjne jak i magisterskie dostarczają wsparcia teoretycznego, niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego. Ich celem jest merytoryczne przygotowanie studenta do prowadzenia badań oraz dyskutowania i prezentowania uzyskanych wyników. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz z wybraną specjalnością. Oferowane są również przedmioty spoza kierunku.

Specjalności:

 • Biologia Ogólna i eksperymentalna: Absolwent tej specjalności otrzymuje rzetelną i najnowszą wiedzę z zakresu dyscypliny biologia ogólna i eksperymentalna. Potrafi zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować wyniki badań naukowych. Praktyczne, specjalistyczne umiejętności absolwenta dotyczą obsługi nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego jak i zaawansowanych technik wykorzystywanych w analizie komórek, tkanek oraz narządów.
 • Ekologia i ochrona przyrody: Absolwent tej specjalności posiada szeroką i usystematyzowaną wiedzę z zakresu ekologii i ochrony przyrody. Dysponuje umiejętnościami umożliwiającymi zaplanowanie i przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego i poddaniu wyników analizie, ma teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zarządzania obszarami chronionymi oraz do wykonywania ocen i ekspertyz środowiskowych zgodnie ze zdobytą wiedzę administracyjno-prawną.
 • Waloryzacja zasobów przyrody: Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany teoretycznie gdyż posiada szeroką i usystematyzowaną wiedzę z zakresu biologii ogólnej oraz szeroko pojętej problematyki waloryzacji zasobów przyrody i ochrony różnorodności biologiczne. Jest praktycznie przygotowany do korzystania z nowoczesnych narzędzi statystycznych i systemów informacyjnych służących wprowadzaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu oraz wizualizacji danych geograficznych do dokumentowania aktualnego stanu środowiska przyrodniczego.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Biologia po ukończeniu studiów posiadają wiedzę, umiejętności i  kompetencje w zakresie:

 • projektowania i prowadzenia eksperymentu badawczego
 • prowadzenia analiz materiału biologicznego
 • opisywania i wyjaśniania procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie
 • oceny stanu różnorodności biologicznej na różnych poziomach jej organizacji.
 • opracowywania specjalistycznych dokumentacji ekspertyz biologicznych i środowiskowych
 • wykonywania nadzoru przyrodniczego
 • przeprowadzenia monitoringu przyrodniczego
 • obsługi zaawansowanej i nowoczesnej aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych
 • łączenia zdobytej wiedzy przyrodniczej z elementami dyscyplin pokrewnych

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Biologii na podejmowanie pracy m.in. w:

 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach kontrolno-pomiarowych (stacje monitorowania, instytucje kontroli jakości np. wody, żywności)
 • instytucjach opieki zdrowotnej
 • sektorze gospodarki leśnej i rolnej
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt
 • w stacjach hodowli roślin i ochrony roślin
 • organach kontrolnych ochrony środowiska i urzędach
 • przemyśle farmaceutyczny, w charakterze specjalistów, konsultantów, przedstawicieli medyczno-farmaceutycznych
 • instytucjach z szeroko rozumianym nauczaniem zagadnień przyrody (muzeach przyrodniczych, ogrodach botanicznych i zoologicznych)
 • służbach ochrony przyrody, placówkach administracyjnych i firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną przyrody, instytucje finansujące ochronę przyrody, organizacje pozarządowe

Uzyskane na studiach II stopnia kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki.

Jednocześnie studia te przygotowują absolwentów do kontynuacji kształcenia w ramach podyplomowych i doktoranckich oraz udziału w certyfikowanych kursach, szkoleniach warsztatach, których ukończenie wymagane jest do objęcia kluczowych funkcji ww. zawodach.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Dzięki realizacji programu w systemie punktowym ECTS, możliwe jest uczestnictwo studentów w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a także poszukiwania pracy na zagranicznym rynku pracy. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez prace w kołach naukowych. Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje uzyskane na studiach wyższych oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tych kierunkach, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej;
 • definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;
 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych;
 • posiada umiejętności w języku angielskim na poziomie B1.

Podstawą do weryfikacji kandydata pod względem oczekiwanych kwalifikacji będzie suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy udokumentują oczekiwane efekty kształcenia będą kwalifikowani według miejsca na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen ze studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

Na podstawie ww. kryteriów, komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek.

Kandydaci przedkładają komisji rekrutacyjnej (po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) UŚ) uwierzytelniony przez uczelnię macierzystą dokument, potwierdzający średnią ocen ze studiów, a także ocenę z pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, które stanowić mogą dodatkowe kryterium kwalifikacyjne.

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 716,00 zł
 • 1 716,00 zł
 • 1 768,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
33 854 61 16
32 200 93 61

https://us.edu.pl/wydzial/wnp

rekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl