kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • biotechnologia roślin
 • biotechnologia środowiska

Kiedy następuje wybór specjalności: przy wpisie na 1 rok studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski,

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/01-S2BT12.2015/1

Strona internetowa wydziału: http://www.wbios.us.edu.pl/

Kontakt w sprawie rekrutacji : rekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

Charakterystyka kierunku:

W trakcie naboru na studia II stopnia (magisterskie),kończące się obroną pracy magisterskiej, student dokonuje wyboru katedry/zakładu, przypisanej do określonej specjalności, gdzie uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów badawczych oraz współtworzenia nauki. Uzyskane na tym etapie kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki.

Absolwent specjalności biotechnologia roślin otrzymuje rzetelną i najnowszą wiedzę z zakresu molekularnych podstaw procesów biotechnologicznych, wspierających metody produkcji roślinnej dla potrzeb współczesnego rolnictwa i innych gałęzi przemysłu (np. spożywczego, przetwórczego i farmaceutycznego). Praktyczne, specjalistyczne umiejętności absolwenta, podbudowane niezbędną wiedzą teoretyczną, dotyczą poznania obsługi zaawansowanej aparatury laboratorium biotechnologicznego oraz podstawowych, jak i zawansowanych technik wykorzystywanych w biotechnologii roślin.

Absolwent specjalności biotechnologia środowiska zostaje wyposażony w rzetelną i najnowszą wiedzę, umożliwiającą zastosowanie określonych technik biotechnologicznych, niezbędnych w poznawaniu i kształtowaniu procesów biologicznych w różnych środowiskach. Dzięki temu będzie on gotów do podjęcia pracy w instytucjach stosujących i wdrażających nowoczesne technologie, oparte na wykorzystaniu mikroorganizmów i roślin oraz produkowanych przez nie enzymów. Zdobyte w czasie studiów umiejętności umożliwią mu zatrudnienie w instytucjach ze specjalistyczną aparaturą badawczą, w środowiskowych laboratoriach analitycznych i diagnostycznych oraz placówkach badawczo-rozwojowych

Perspektywy zawodowe: 

Absolwenci studiów II stopnia  kierunku Biotechnologia po ukończeniu studiów posiadają wiedzę, umiejętności i  kompetencje w zakresie:

 • opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych
 • projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów  o pożądanych cechach
 • zasad organizacji i ekonomiki  produkcji oraz zasad bezpieczeństwa pracy
  w biotechnologii
 • wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz biotechnologicznych
 • prowadzenia kontroli jakości i bezpieczeństwa procesów biotechnologicznych
 • obsługi zaawansowanej i nowoczesnej aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych
 • prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Biotechnologii
na podejmowanie pracy m.in.:

 • w jednostkach naukowo-badawczych
 • w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
 • w przemyśle biotechnologicznym
 • w przemyśle farmaceutyczny, spożywczym, rolniczym (produkcja, dystrybucja, kontrola)
 • instytucjach opieki zdrowotnej
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt
 • w stacjach hodowli roślin
 • w oczyszczalniach ścieków i gruntów
 • w ośrodkach przetwarzania odpadów stałych
 • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi
 • w urzędach, których działalność związana jest z  biotechnologią środowiska, diagnostyką molekularną, oczyszczaniem ścieków, przetwarzaniem odpadów stałych,  bioremediacją gruntów, nowoczesną hodowlą roślin, produkcją, kontrolą środków leczniczych, spożywczych, racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody

Uzyskane na studiach II stopnia kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki. Jednocześnie studia przygotowują absolwentów do kontynuacji kształcenia w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich oraz udziału w certyfikowanych kursach, szkoleniach warsztatach, których ukończenie wymagane jest do objęcia kluczowych funkcji ww. zawodach

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Dzięki realizacji programu w systemie punktowym ECTS, możliwe jest uczestnictwo studentów w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a także poszukiwania pracy na zagranicznym rynku pracy. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez prace w kołach naukowych.

Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje uzyskane na studiach wyższych oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej;
 • definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;
 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych;
 • posiada umiejętności w języku angielskim na poziomie B2.

Podstawą do weryfikacji kandydata pod względem oczekiwanych kwalifikacji będzie suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy udokumentują oczekiwane efekty kształcenia będą kwalifikowani według miejsca na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen ze studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

Na podstawie ww. kryteriów, komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek.

Kandydaci przedkładają komisji rekrutacyjnej (po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ) uwierzytelniony przez uczelnię macierzystą dokument, potwierdzający średnią ocen ze studiów, a także ocenę z pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, które stanowić mogą dodatkowe kryterium kwalifikacyjne.

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 650,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 914,00 zł
 • 1 914,00 zł
 • 1 972,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
32 200 94 61
32 200 93 61

https://us.edu.pl/wydzial/wnp

rekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl