contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Faculty of Natural Sciences

Katowice

Education profile:

ECTS guidebook

Description

Specializations offered:       

 • Plant Biotechnology
 • Environmental Biotechnology

 

Foreign language course offered:       English  http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Web page of the Faculty:                            http://www.wbios.us.edu.pl/

Characteristics of the study

The aim of the Biotechnology Master’s degree programme is to prepare students for advanced and independent understanding and interpretation of various biological phenomena, which are related with plant and microorganism biotechnology. Master’s thesis are based on a research project related to scientific profile of a department chosen by a student within the specialisation. Under supervisor tuition the student improves his/her skills - posing scientific questions and finding solutions to various problems linked with biotechnology of plants and environmental biotechnology, hence actively participates in the development of science.

The graduates in Plant Biotechnology acquire reliable and up-to-date knowledge of molecular basis of biotechnological processes, supporting the methods of plant production for modern agriculture and other industries (e.g. food, manufacturing and pharmaceutical industry).

The graduates in Environmental Biotechnology acquire the latest knowledge that enables them to apply specific biotechnological techniques necessary for the understanding and modifying biological processes in various environments.

Professional prospects:

 • research institutions
 • industrial plants applying biotechnological methods
 • pharmaceutical, food, agriculture industry (production, distribution, control)
 • waste-water and ground treatment plants
 • centers of solid waste processing
 • plant breeding stations

Additional important information for candidates:

Study programme, according to the assumptions of National Qualification Framework, proceeds according to ECTS system, enabling international exchange of students and offering a chance of further studies or employment in foreign research institutions. Especially talented students are offered an individual path of study under appointed tutor supervision. They can also broaden their knowledge by participating in student research clubs.

The study programme has been accepted by the Polish Accreditation Committee.

Admissions criteria

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje uzyskane na studiach wyższych oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej;
 • definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;
 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych;
 • posiada umiejętności w języku angielskim na poziomie B2.

Podstawą do weryfikacji kandydata pod względem oczekiwanych kwalifikacji będzie suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy udokumentują oczekiwane efekty kształcenia będą kwalifikowani według miejsca na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen ze studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

Na podstawie ww. kryteriów, komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek.

Kandydaci przedkładają komisji rekrutacyjnej (po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ) uwierzytelniony przez uczelnię macierzystą dokument, potwierdzający średnią ocen ze studiów, a także ocenę z pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, które stanowić mogą dodatkowe kryterium kwalifikacyjne.

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2019/2020

Payment for semester
for Polish citizens and foreigners entitled to education at full-time studies conducted in Polish without paying the tuition fee.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

Tuition paid in full

PLN5,650.00

Tuition paid in 3 installments

 • PLN1,914.00
 • PLN1,914.00
 • PLN1,972.00

Contact

Faculty's contact details

Faculty of Natural Sciences

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
32 200 94 61
32 200 93 61

https://us.edu.pl/wydzial/wnp

rekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Admissions Office

Bankowa 12, room 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl