kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • Monitoring i zarządzanie środowiskiem (MZŚ)
 • Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska (FIZ)
 • Geoekologia (GEO)

Kiedy następuje wybór specjalności: przy wpisie na I rok studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału: http://www.wbios.us.edu.pl/

Kontakt w sprawie rekrutacji : rekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

Charakterystyka kierunku:

Międzywydziałowy kierunek Ochrona środowiska w ramach studiów II stopnia obejmuje 4 semestry, zakończone egzaminem magisterskim. Bez względu na wybraną specjalność na pierwszym roku studiów studenci uczestniczą w pracowniach i seminariach w blokach tematycznych organizowanych przez wszystkie trzy Wydziały. Na drugim roku studiów pracownie magisterskie są realizowane w jednostkach, w których studenci będą wykonywać prace magisterskie. W trakcie realizacji pracy magisterskiej studenci prowadzą badania i korzystają z aparatury naukowo-badawczej poznając nowoczesne, przyjazne środowisku metody badawcze. Pod kierunkiem promotora uczą się samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów z zakresu oceny stanu, zagrożeń i ochrony środowiska przyrodniczego.

Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są  liczne przedmioty fakultatywne, umożliwiające indywidualizację toku studiów zgodnie z zainteresowaniami studentów oraz wybraną specjalnością. Są one realizowane w trakcie II, III oraz IV semestru studiów. Studenci wybierają przedmioty fakultatywne zaproponowane dla wszystkich specjalności. Wybór odbywa się według następującego klucza - jeden  przedmiot oferowany przez każdą ze specjalności (MZŚ, FIZ, GEO) oraz kolejny jeden przedmiot przypisany do wybranej przez studenta specjalności. Jeżeli student nie wykorzysta wszystkich punktów ECTS przypisanych przedmiotom fakultatywnym, może wybrać dodatkowy przedmiot na zasadzie pełnej dowolności z puli wszystkich przedmiotów fakultatywnych. Wybór przedmiotów powinien wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom zainteresowań studenta i tematyki realizowanej pracy magisterskiej .

Dzięki realizacji programu w systemie punktowym ECTS, możliwe jest uczestnictwo studentów kierunku Ochrona środowiska w wymianie międzynarodowej i studiach w UE.

Specjalność: Monitoring i zarządzanie środowiskiem (MZŚ).

Absolwent posiada aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz umiejętności stosowania w praktyce metod terenowych i laboratoryjnych, obsługi urządzeń do monitorowania środowiska i obowiązujących wymogów prawnych. Potrafi zastosować wiedzę w zarządzaniu zasobami przyrody dla potrzeb ochrony środowiska, ochrony przyrody, zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji terenów nieużytkowanych.

Specjalność: Geoekologia (GEO).

Absolwent posiada aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie geoekologicznych uwarunkowań ochrony środowiska oraz umiejętności zastosowania metod terenowych i laboratoryjnych, obsługi urządzeń niezbędnych do gromadzenia i opracowywania danych o środowisku a także problemach społecznych, towarzyszących realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Specjalność: Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska (FIZ).

Absolwent posiada aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania fizycznych i chemicznych metod laboratoryjnych oraz obsługi urządzeń niezbędnych do analizy zagrożeń ze strony materiałów (odpady) i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, powstałych na skutek działalności człowieka.

Perspektywy zawodowe:

Uzyskane kwalifikacje na studiach magisterskich są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i projektowych, urzędach, organizacjach pozarządowych, instytucjach naukowych.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Ochrona środowiska po ukończeniu studiów posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • oceny oddziaływania na środowisko;
 • planowania przestrzennego;
 • analizy i diagnozowania procesów i zjawisk występujących w środowisku przyrodniczym, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska;
 • gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej rolniczej jak i prawnej i ekonomicznej problematyki ochrony środowiska;
 • projektowania i podejmowania racjonalnych działań służących ochronie środowiska naturalnego z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
 • pozyskiwania funduszy na rzecz ochrony środowiska;
 • łączenia zdobytej wiedzy przyrodniczej z elementami innych dyscyplin;
 • gromadzenia, przetwarzania, pisemnego i ustnego przekazywania informacji oraz pracy zespołowej.

 

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi ochrony środowiska na podejmowanie pracy między innymi w:

 • organach kontrolnych ochrony środowiska i urzędach oraz innych jednostkach, których działalność związana jest z:
 • produkcją przemysłową oddziałującą na środowisko;
 • dziedzinami gospodarki wymagającymi umiejętności pracy laboratoryjnej i terenowej, w ocenie i przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiskowym;
 • racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody wyspecjalizowanych działach zakładów przemysłowych i instytucji gospodarki komunalnej;
 • działaniami na rzecz ekorozwoju i ekonomii produkcji w aspekcie środowiskowym;
 • urzędach, jednostkach samorządowych, laboratoriach, przedsiębiorstwach przemysłowych, gospodarstwach rolnych i leśnych oraz firmach farmaceutycznych i przedsiębiorstwach związanych z: produkcją i kontrolą środków leczniczych, spożywczych i innych, wymagających pracy laboratoryjnej;
 • uczelniach, instytucjach zajmujących się zarządzaniem ochroną środowiska
 • w szkolnictwie (po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami);
 • przedsiębiorstwach związanych racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody;
 • instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach związanych z działaniami na rzecz eko-rozwoju i rozwoju zrównoważonego w aspekcie środowiskowym

Studia II stopnia przygotowują także absolwentów do podjęcia studiów III stopnia w obszarze pokrewnych dyscyplin nauk przyrodniczych.

Specjalność Monitoring i zarządzanie środowiskiem: zatrudnienie w wydziałach ochrony środowiska przedsiębiorstw, placówkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracji państwowej różnego szczebla, organizacjach pozarządowych, placówkach zajmujących się ochroną przyrody.

Specjalność Geoekologia: zatrudnienie w przemyśle, firmach eksploatujących zasoby naturalne oraz jednostkach badawczo-rozwojowych.

Specjalność Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska: zatrudnienie w instytucjach ze specjalistyczną aparaturę badawczą, placówkach badawczo-rozwojowych i przemyśle.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Na kierunku „Ochrona środowiska” realizowana jest stała współpraca z pracodawcami, reprezentującymi profil związany z szeroko pojętą ochroną środowiska, jednostkami administracji państwowej różnego szczebla, instytutami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Współpraca realizowana jest m.in. poprzez wypracowywanie dobrych praktyk w zakresie współpracy z pracodawcami i otoczeniem biznesowym.

Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje uzyskane na studiach wyższych oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tych kierunkach, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej;
 • definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;
 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych;
 • posiada umiejętności w języku angielskim na poziomie B1.

Podstawą do weryfikacji kandydata pod względem oczekiwanych kwalifikacji będzie suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy udokumentują oczekiwane efekty kształcenia będą kwalifikowani według miejsca na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen ze studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

Na podstawie ww. kryteriów, komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek.

Kandydaci przedkładają komisji rekrutacyjnej (po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) UŚ) uwierzytelniony przez uczelnię macierzystą dokument, potwierdzający średnią ocen ze studiów, a także ocenę z pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, które stanowić mogą dodatkowe kryterium kwalifikacyjne.

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 716,00 zł
 • 1 716,00 zł
 • 1 768,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
32 200 94 61
32 200 93 61

https://us.edu.pl/wydzial/wnp

rekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl