contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Wydział Nauk Przyrodniczych

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Description

Specializations offered:

 • Monitoring and Environment Management
 • Geoecology
 • Physico-chemical Methods in Environmental Protection
 • Modern Instrumental Methods in Environmental Protection

 

Foreign language course offered:       English  http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Web page of the Faculty:                            http://www.wbios.us.edu.pl/

Characteristics of the study:

This Master’s degree curriculum is focused on preparation of diploma thesis based on a specialization-related research project. The student, led by a supervisor, learns how to assess and possibly solve detailed problem concerning condition, risks and protection of the environment.

Master’s research project is consistent with scientific interest of a department chosen by the student in a frame of specialisation. Under supervisor tuition the student building competence in asking scientific questions and finding solutions of various problems linked with biotechnology of plants and environmental biotechnology and actively participates in the development of science. Moreover he/she conducts highly profiled specialisation workshops and seminars during the first and the second year of the study.

Students acquire necessary skills at modeling of natural processes and the use of statistical methods in natural sciences. The methods are used during the planning and realization of their own MSc project, conforming the rules of bioethics and environmental ethics.

Monitoring and Environment Management

A set of optional modules is offered for students of this specialization to improve knowledge and skills in the use of living organisms and their systems to assess the condition of the environment.

The graduates of this specialization possess the up-to date knowledge and skills of the natural environment functions and has got the skills to apply the field and laboratory methods, to operate with apparatuses for environmental monitoring and to apply legal regulations concerning environmental protection.

Geoecology:

The graduates of this specialization possess the up-to-date knowledge and skills of geoecological determinants of environmental protection and are able to apply the field and laboratory methods, to operate with apparatuses for collecting and processing of environmental data as well as to cope with social problems concerning the realization of actions for environmental protection.

The specialization broadens knowledge and skills on preparation of the geological documentation and methods used in studies on the abiotic environment at different levels of organization. Students are prepared to solve environmental problems on a regional level. The offered modules broaden knowledge on different aspects of abiotic environment and its protection including geographic information systems used in environmental studies, methods used in landscape research,  threats and protection of the aquatic environment and air pollution and allergens.

Physico-chemical Methods of Environmental Protection

The graduates of this specialization possess the up-to-date knowledge and skills of the application of physical and chemical laboratory methods and are able to operate with various specialized  equipment  for the analyses of threats resulting from the usage of materials (waste) and processes of anthropogenic origin taking place in natural environment. The  alumnus is trained to make decisions on the way of waste management and utilization.

Modern Instrumental Methods in Environmental Protection

The graduates of this specialisation are very well prepared, both theoretically and practically, for the application of various research methods and modern laboratory equipment in various environmental issues.

The training program of the specialization is consistent with the current policy of the state concerning environmental protection management. The skills gained in the course of studies qualifies the graduates to be employed at institutions operating on specialized research equipment, environmental analytical and diagnostic laboratories, R&D facilities.

Professional prospects:

Within the frames of this education curriculum the issues that practically prepare the specialists in environmental protection are realized. They cover, among other, the questions of waste management, assessment of environmental impact, regional planning, or applying for funds for environmental protection, projects or measures.

Moreover, the graduates of MSc studies are also prepared to continue their education during the PhD studies in the similar scientific disciplines.

Additional important information for candidates:

Within the field of study a constant cooperation with the employees representing the profile connected with broadly understood environmental protection, including local and national authorities, scientific institutes and non-governmental organizations is realized. Moreover, in the frames of modern teaching offer the study enables the students to benefit from the internationalization and mobility of students in the frames of LPP Erasmus programme. The field curriculum has been accepted by the Polish Accreditation Committee.

Admissions criteria

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje uzyskane na studiach wyższych oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tych kierunkach, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej;
 • definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;
 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych;
 • posiada umiejętności w języku angielskim na poziomie B1.

Podstawą do weryfikacji kandydata pod względem oczekiwanych kwalifikacji będzie suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy udokumentują oczekiwane efekty kształcenia będą kwalifikowani według miejsca na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen ze studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

Na podstawie ww. kryteriów, komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek.

Kandydaci przedkładają komisji rekrutacyjnej (po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) UŚ) uwierzytelniony przez uczelnię macierzystą dokument, potwierdzający średnią ocen ze studiów, a także ocenę z pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, które stanowić mogą dodatkowe kryterium kwalifikacyjne.

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2019/2020

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

Opłata wnoszona w całości

5 050,00 PLN

Opłata w 3 częściach

 • 1 716,00 PLN
 • 1 716,00 PLN
 • 1 768,00 PLN

Contact

Faculty's contact details

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
32 200 94 61
32 200 93 61

https://us.edu.pl/wydzial/wnp

rekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl